ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 10:09
ކޮމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުން
ކޮމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުން
ކޮމަންވެލްތު
ކޮމަންވެލްތު
ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފި
 
ހެޔޮ ވެރިކަމާއި ޤާނޫނީ ވެރިކަމާއި ހަމަޖެހުމާއި އިޤްތިޞާދު އާރާސްތުކުރުމާއި ދަރަނީގެ ބުރަދަން ލުއިކުރުން ފަދަ ދާއިރާތަކުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ގޮވާލެއްވި

ކޮމަންވެލްތުގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމާ ގުޅިގެން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު މިފަދައިން ގޮވާލައްވާފައިވަނީ އިއްޔެ ނިމުނު ކޮމަންވެލްތު ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަޤުރީރުކުރައްވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ ތަޤުރީރުގައި ވަނީ ހެޔޮ ވެރިކަމާއި ޤާނޫނީ ވެރިކަމާއި ހަމަޖެހުމާއި އިޤްތިޞާދު އާރާސްތުކުރުމާއި ދަރަނީގެ ބުރަދަން ލުއިކުރުން ފަދަ ދާއިރާތަކުން ކޮމަންވެލްތުގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް މިހާރަށް ވުރެ އިތުރަށް އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި "މަލްޓިޑިމެންޝަނަލް ވަލްނަރަބިލިޓީ އިންޑެކްސް" (އެމް.ވީ.އައި) ކަނޑައަޅައި ނިންމުން އަވަސް ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން އެމް.ވީ.އައި. ވީހާވެސް އަވަހަށް ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ކޮމަންވެލްތުން ބާރު އެޅުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ ކޮމަންވެލްތު ލިވިން ލޭންޑްސް މެކަނިޒަމް އާއި ކޮމަންވެލްތު ބްލޫ ޗާޓަރާއި ކޮމަންވެލްތު ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް ހަބް ފަދަ ކޮމަންވެލްތުގެ ތަފާތު މެކަނިޒަމްތައް މެދުވެރިކޮށް އެޖަމިއްޔާގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކަށް ދެމުންދާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮޕް 28ށް މިސްރާބު ޖަހާއިރު، ނިމިދިޔަ ކޮޕް 27 ގައި ޤާއިމުކުރެވުނު "ލޮސް އެންޑް ޑެމޭޖް ފަންޑު" މަސައްކަތްކުރާނެ އިންތިޒާމުތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ޤާއިމުކުރުމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ގޮވާލެއްވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ ތަޤުރީރު ފައްޓަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރާނީ އެލިޒަބަތު ދެވަނަ އާއި ގެމްބިއާގެ ނައިބު ރައީސް ބަޑާރާ އަލިއު ޖޫފް އާއި ގާނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކަލް މޫސާ އަޑާމޯ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ތަޢުޒިޔާ އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ކޮމަންވެލްތު އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ތިންވަނަ ގެންގުޅުއްވާ ދުރުވިސްނުންފުޅަށް އިތުބާރުކުރައްވާކަން ވެސް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ލަންޑަނުގައި ހުންނަ މާލްބަރޯ ހައުސްގައި ބޭއްވުނު 22ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމަންވެލްތުގެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އެބޭފުޅުން ވަނީ ތިން މައުޟޫއަކަށް ވާހަކަ ދައްކަވައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އެއީ، "ބިލްޑިން ރެޒިލިއަންސް ފޯ ޕީސްފުލް، ޖަސްޓް އެންޑް ސްޓޭބަލް ސޮސައިޓީސް"؛ "ފައިނޭންސިން ފޯ ކްލައިމެޓް ރެޒިލިއަންޓް އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް" އަދި "ލެވެރޭޖިން އިންޓްރާ-ކޮމަންވެލްތް ޓްރޭޑް އެންޑް ޑިޖިޓަލް ކަނެކްޓިވިޓީ"، މި ތިން މައުޟޫއެވެ.

ކޮމަންވެލްތު ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ ކޮމަންވެލްތުގެ ގިނަ ޤައުމުތަކެއްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ އަރިހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ، އަޙުމަދު ލަތީފު އާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ޑރ. ފަރަޙަނާޒް ފައިޒަލް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ، މަރިޔަމް މިދުފާ ނަޢީމް އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުގެ ކައުންސެލަރ، މޫސާ ޔަމީން ޝާހިދު އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ޑިރެކްޓަރު، އަޙުމަދު ސަލްމާން ޒަކީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް