ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 18:28
ފަލަސްޠީނުގެ ތިމާވެށީގެ ދިފާޢުގައި އެކަނިވެރިމައެއް
ތިމާވެށި ދިފާއުކުރުން
ފަލަސްޠީނުގެ ތިމާވެށީގެ ދިފާޢުގައި އެކަނިވެރިމައެއް
 
ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ ޢުމުރުން 6 އަހަރާއި 10 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް
 
ޢުމުރުން 46 އަހަރުގެ މުނާގެ ވޯކްޝޮޕްތައް ކޮންމެ ހަފުތާއަކުވެސް ކުރިއަށް ދޭ

ބަލާބެލުމަށް އެއީ ހިރަފުސް ވެއްޔާ ކުޅެން ތިބި ކުދި ބައެއް ކަމުގައި ހީވި ނަމަވެސް، އެ ކުދިން ކުރަމުން އެ ދަނީ އެއަށްވުރެ މާ ޙިކުމަތްތެރި ކަމެކެވެ. ފަލަސްޠީނަށް ނިސްބަތްވާ މި ކުދިންނަކީ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ހާއްސަ، މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއްގެ ބައިވެރިންނެވެ. ތިމާވެށީގެ ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމަށް ވާ މުނާ ޝަހީންގެ ހާއްސަ ވޯކްޝޮޕްތަކުގެ އެހީގައި މި ކުދިން ދަސް ކުރަމުން އެދަނީ ޤުދުރަތީ ވެށީގެ މުއްސަނދިކަމުން އުފާ ހާސިލު ކުރުމަށެވެ. އަދި އެ އެވެށި، އޭގެ އަސްލު ނުގެއްލޭނެހެން ފަހަށް ރައްކާ ކުރުމަށެވެ.

ޢުމުރުން 46 އަހަރުގެ މުނާގެ ވޯކްޝޮޕްތައް ކޮންމެ ހަފުތާއަކުވެސް ކުރިއަށް ދެއެވެ. ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ ޢުމުރުން 6 އަހަރާއި 10 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށެވެ. މި ކުދިންނަކީ ޖަންގަލިތަކުގެ ކައިރި ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ތިމާވެއްޓާ ޤުދުރަތީ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އޮތުމަކީ އަހަންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. މި ވޯކްޝޮޕަށް ދީފަ ވާ ނަމަކީ 'ގާޑްސް އޮފް ހެވަން'. މި ޖަންގައްޔަށް ކުދިން ގެނެސްގެން، އަހަރެން ދަސްކޮށްދެމުން މި ދަނީ، ޤުދުރަތީ ވެއްޓާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަން.
މުނާ ޝަހީން؛ ތިމާވެށީގެ ތަޖުރިބާކާރެއް

މުނާގެ ވޯކްޝޮޕްތަކުން ކުދިން ދަސްކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ގަސްގަހާގެހީގެ މުހިންމު ކަމާ، ޖަންގަލިތަކުން ފެންނަ ގަސްގަހާގެހީގެ ތެރެއިން، ގޭގައި ކައިބޮއެ ހަދަން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ބާވަތްތައް ދެނެގަތުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

އެހާ ހިސާބުން ނިންމާލަނީއެއް ނުނެވެ. ޕާކުތައް ސާފުކުރުމާ، ހިކިގެން ވެއްޓިފައި ހުންނަ އޮފިތަކާއި ގޮފިގަނޑުތައް ނަގާ ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މި ކުދިން ކުރެއެވެ. އަދި އެ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ޖަނަވާރުތަކާ ބެހޭ ކަންކަންވެސް އެކުދިން ދަސްކުރެއެވެ.

މީ މި ކަހަލަ ޒަމާނެއްގަ ކުރަން ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް. ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކީ، ތިމާވެއްޓާ، ޤުދުރަތީ މާޙައުލުން ކުދިން ދުރުވެފަ އޮތް ޒަމާނެއްގަ، އަހަރަމެން ދިރިއުޅެމުން މިދާ ހައިފާ ކަހަލަ ސިޓީއެއްގަ އުޅޭ އިރު މިކަން ވަކިން މުހިންމު.
ހަދީލް ޔޫނިސް؛ ވޯކްޝޮޕްގައި 2 ދަރިން ބައިވެރިކޮށްގެން އުޅޭ މައެއް

މުނާގެ ވޯކްޝޮޕްތައް ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަނީ ޤުދުރަތީ ވެށި ސާފުކޮށް ބާއްވާނެ އެންމެ އަސާސީ އުކުޅުތަކުން ފެށިގެން، ތިމާވެއްޓަށްޓަކާ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މައްސޫލިއްޔަތުވެސް ދަސްވެގެން ދާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

މި ޖަންގައްޔަށް އައިސް މިތަނުގަ ހުންނަ ގަސްތަކާ، މާމެލާމެއްޔާ، އެކި ކަހަލަ ސޫފާސޫފީތަކަށް ގެއްލުމެއް ނުދޭން ހިތުގައި ޢަޒުމު ކަނޑައެޅިގެން ދާ ހިސާބަކީ، ޤުދުރަތީ ވެއްޓާ އެ ކުއްޖަކާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިވެގެންދާ ހިސާބު.
މުނާ ޝަހީން؛ ތިމާވެށީގެ ތަޖުރިބާކާރެއް

ޝާހީންގެ މަސައްކަތުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެއް ދުވަސް ހާއްސަކޮށްފައި އޮންނަނީ، ޖަންގަލިން ލިބެން ހުންނަ މާމެލާމެލި ބޭނުންކޮށްގެން ލޯޝަން ތައްޔާރު ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕުން އަހަރަމެންނަށް ދަސްކޮށްދެނީ އިންސާނުން އުފައްދާފަ ހުންނަ ނުރައްކާތެރި މާއްދާތައް، މިސާލަކަށް ޕްލާސްޓިކާ އެނޫންވެސް އެކަހަލަ އެއްޗިއްސާ ނުލާ، ވެއްޓާ އަހުލުވެރިވާން.
ސަނާ އިރްޝީދު؛ ވޯކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިއެއް

ޤުދުރަތީ ވެށީގައި ކުދިންގެ ވަޤުތުތައް ހޭދަ ކުރުމަކީ އެކުދިންގެ ހެދިބޮޑުވުމާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަށް އެދެވޭ ބަދަލުތަކެއް ގެނުވާ  ކަމެއް ކަން، ފަހުގެ ހޯދުންތަކުން ސާބިތުވާ ކަން، އެކަނިވެރި މައެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހީވާގި މުނާ ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް