ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 16:59
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
3.4 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކެވުމަށް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފުކޮށްފި
 
އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން މި އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު

ވ. އާރަށު މައްސަލާގައި 3.4 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފުކޮށްފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން މި އަމުރު ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ޔާމީނު ލޯންޑަރކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރާއި، އެއާ އެއްކުރި 2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިތުރުން، އެއިން ހޯދި މަންފާ ދައުލަތަށް ދައްކަވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އާރަށު މައްސަލާގައި ޔާމީނަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ކުށުގެ ދައުވާގައި، 7 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފައެވެ. ވުމާއެކު، މަނީ ލޯންޑަރ ކޮށްގެން އެމަނިކުފާނު ހޯއްދަވާފައިވާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގައިދިނުމަށް ދައުލަތުން ކޯޓުގައި އެދުނެވެ.

Advertisement

ދައުލަތަށް ފައިސާ ނެގުމަށް އަމުރު ކުރި ސަބަބަށް ބަލާއިރު، ޔާމީން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރެއްވި 1 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކު އެޗްއެސްބީސީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށްފަހު، އެ އެކައުންޓުގައި ހުރި އިތުރު ފައިސާއާއެކު 1،001،409 (އެއް މިލިއަން އެއްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަ) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބީއެމްއެލް އެކައުންޓަށް ވަނީ ޖަމާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ އެކައުންޓުގައި ހުރި އިތުރު ފައިސާއާއެކު، ޖުމުލަ 1،295،000 (އެއް މިލިއަން ދެލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު އިސްލާމިކް ބޭންކު އެކައުންޓަށް ވަނީ ޖަމާކުރައްވާފައެވެ.

އަދި އެ އެކައުންޓުގައި ހުރި އިތުރު ފައިސާއާއެކު 3،413،230 (ތިން މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ތޭރަހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު، އެމްއައިބީގައި ޔާމީނުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެހެން އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރައްވައި، 36 މަސް ދުވަސް ވަންދެން ވަނީ ފައިދާ ހޯއްދަވާފައެވެ. މި ފައިސާ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކެވުމަށް ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ދައުލަތަށް ދައްކަވަން ޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމްވެސް އިސްތިއުނާފު ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. ހައިކޯޓުން ވަނީ މި މައްސަލާގައި ބައެއް ކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމަށް އަންގާފައެވެ

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
40%
0%
20%
0%
40%
ކޮމެންޓް