ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 07:21
ހިޒްބުﷲގެ ލީޑަރު ހަސަން ނަސްރުﷲ
ހިޒްބުﷲގެ ލީޑަރު ހަސަން ނަސްރުﷲ
ރޮއިޓަރސް
އިރާނާއި ސައުދީން ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކުރުން
އިރާނާއި ސައުދީގެ ގުޅުން އަލުން ގާއިމުވެގެން ދިޔުމަކީ މުހިންމު ކުރިއެރުމެއްކަމަށް ހިޒްބުﷲއިން ބުނެފި
އޭގެޒާތުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ރަނގަޅަށްދާނަމަ އެކަމުގެ ރަނގަޅު އަސަރު މުޅި ސަރަހައްދަށްކުރާނެ

ހަތް އަހަރު ފަހުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި އިރާނުގެ ގުޅުން އަލުން ގާއިމުވެގެންދިޔުމަކީ ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއްކަމަށް ލުބުނާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތެއްކަމުގައިވާ ހިޒްބުﷲ އިން ބުނެފިއެވެ.

ގަލްފުގައި ފިތުނަތައް އިތުރުވެ، ޔަމަނުން ފެށިގެން ސީރިއާއާ ދެމެދުގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ފެތުރިފައިވާ ހަތް އަހަރު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކެނޑިފަ އޮތުމަށްމަށް ފަހު އީރާނާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާ ދެމެދު ގުޅުން އަލުން ގާއިމް ކުރުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައެވެ. މިފަދަ އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް އާދެވުނީ މެދުއިރުމަތީގެ ވާދަވެރި ދެ ބާރުގެ ސަލާމަތީ އިސް އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި ބެއިޖިންގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު އެވެ.

ސައުދީ އާއި އިރާނުގެ ގުޅުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ލުބުނާނުގެ ސިޔާސީ ހަމަޖެހުމަށްވެސް ވަނީ ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ލޮޅުންތައް އަރާފައެވެ. އިރާނުގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއެކު ލުބުނާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރ ހަސަން ނަސްރުﷲ ޓީވީ މެދުވެރިކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ އިރާނާއި ސައުދީގެ ގުޅުން އަލުން ގާއިމުވެގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުން އެޖަމާއަތަށް ގެއްލުމެއްނުވާނެކަމުގެ އިތުބާރު އެބައޮތްކަމަށެވެ.

ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އަލުން ގާއިމުވެގެންދާއިރު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް އަދި ސާފުނުވިނަމަވެސް ގުޅުން ގާއިމުވެގެންދިޔުމަކީ އުފާކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށް ނަސްރުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއީ މުހިންމު ކުރިއެރުމެއްކަމަށާއި އޭގެޒާތުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ރަނގަޅަށްދާނަމަ އެކަމުގެ ރަނގަޅު އަސަރު މުޅި ސަރަހައްދަށްކުރާނެކަމަށާއި ލުބުނާނަށްވެސް އޭގެ ރަނގަޅު އަސަރުކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

1982 ވަނަ އަހަރު އިރާނުގެ ރިވޮލިޔުޝަނަރީ ގާޑްސް އިން އުފެއްދި ހިޒްބުﷲ އަކީ ގަލްފު ސަރަހައްދުގައި އިރާނުގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެކެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ނަސްރުﷲ ވަނީ ސައުދީ ސަރުކާރަކީ ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދޭ ބައެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ސައުދީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ސައުދީންވެސް ވަނީ ލުބުނާންގައި އޮތް ހިޒްބުﷲގެ ބާރު ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ލުބުނާން ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ލުބުނާންގައި ހިޒްބުﷲގެ ބާރު ގަދަވުމަކީ ސައުދީ އިން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ސައުދީ އާއި ގަލްފުގެ އެހެން ގައުމުތަކުން ވަނީ ލުބުނާންގައި ތިބި އެގައުމުތަކުގެ ސަފީރުން ގައުމަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި އަލުން ވަނީ ސަފީރުންތައް ލުބުނާނަށް އަނބުރާ ފޮނުވާފައެވެ. ނަމަވެސް ލުބުނާނާއި ގަލްފު ގައުމުތަކާއި އޮތް ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައެވެ.

މިހަފްތާ ކުރީކޮޅު ނަސްރުﷲ ވަނީ ލުބުނާންގެ ރައީސްކަމަށް ސުލައިމާން އައްޔަނުކުރުމަށް ތާއީދުކުރައްވާފައެވެ. ލުބުނާންގައި ރައީސަކު ނެތްތާ ފަސް މަސް ވަނީ ވެފައެވެ.

ލުބުނާންގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި ޔޫރަޕުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ފަރާތްތަކާއި ހަވާލާދީ ރޮއިޓަސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސުލައިމާން ލުބުނާންގެ ރައީސްކަމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ސައުދީ އިން އެއްބަހެއް ނުވެއެވެ. އެއީ ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު އާއި ހިޒްބުﷲ އާއި ސުލައިމާން ބާއްވަވާ ގާތްގުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް