ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 07:27
ދިވެހި ހައްޖާޖީން
ދިވެހި ހައްޖާޖީން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
ބޮޑެތި ބަލި ތަހައްމަލުކުރާ މީހުން ހައްޖުވުން
ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޙައްޖު ޖާގައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
މާޗު 9ގެ ނިޔަލަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިވާ، ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތައް ތަޙައްމަލް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފަރުޟު ޙައްޖު އަދާކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ

ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޖު ޖާގައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ ކުންފުންޏަށް 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖަށް ގެންދަން ލިބޭ ކޯޓާގެ ތެރެއިން 5 އިންސައްތަ، ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ފައިސާ ދައްކާ، ޙައްޖު ޖާގަ ލިސްޓަށް އަރާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތައް ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ، ފަރުޟު ޙައްޖު އަދާކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. މިގޮތުން މާރޗު 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙައްޖު ޖާގަ ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިވާ، ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތައް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފަރުޟު ޙައްޖު އަދާކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ޙާއްޞަ ކުރެވޭ ޖާގައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލާކަމަށް އެކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަނެވޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 21 މާރޗު ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އެވެ. ޖާގައަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ޖާގައަށް އެދޭ ފޯމާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަނގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީއެއް އަދި ހެލްތު ސަރޓިފިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދޭ ރަސްމީ ކޯޓާގެ ގޮތުގައި 1000 ކޯޓާ މިއަހަރު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ލިބިފައެވެ. އަދި އިތުރު ކޯޓާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު މިއަހަރު ރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ހުޅުވާލާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް