ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 14:02
ކުޅުދުއްފުށި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ކަމަނަ އެވޯޑް ނައިޓުގެ ތެރެއިން
ކުޅުދުއްފުށި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ކަމަނަ އެވޯޑް ނައިޓުގެ ތެރެއިން
އުއްމު ކުލްސޫމް އިބްރާހިމް
"ކަމަނަ އެވޯޑް"
ކުޅުދުއްފުށި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ކަމަނަ އެވޯޑް މިއަހަރު 5 ބޭފުޅަކަށް
 
މިއެވޯޑް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޮންމެ 5 އަހަރަކުން 1 އަހަރު
 
ކަމަނަ އެވޯޑަކީ ކުޅުދުއްފުށީ އަންހެނުން ކޮމެޓީން އަންހެނުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް މުޅިން އަލަށް ދޭންފެށި އެވޯޑެއް

އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ކުޅުދުއްފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން މުޅިން އަލަށް ތައާރަފްކޮށް ދޭން ފެށި "ކަމަނަ އެވޯޑް" މިއަހަރު 5 ބޭފުޅަކަށް ދެއްވައިފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ހޯލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އިފްހާމު ހުސެއިންނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އިފްހާމު ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށީ އަންހެންގެ ކޮމެޓީއަކީ ފިސާރި ކެރޭ ކޮމެޓީއެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރު ކަމަނަ އެވޯޑް ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ދެން މި އެވޯޑް ދޭ އަހަރަށް އިތުރު އަންހެނުންނަށް އެވޯޑް ހޯދައިދިނުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުމަށެވެ. މި ސަރުކާރަކީ އަންހެނުން ކުރިއެރުވަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި މިސަރުކާރުގެ އެކި މަޤާމްތައް ވެސް 33 އިންސަަތަ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު އެ އަދަދު އުފުލިގެންގޮސް ސަރުކާރުގައި 39.5 އިންސަތަ އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް އިފްހާމު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަހަރު ކަމަނަ އެވޯޑް ހާސިލުކުރެއްވި ފަރާތްތަކަކީ

- އައިޝަތު ޝިމްލާ އަލީ / ސޭޑީގުރޯ. (ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ދާއިރާއިން)

- އައިޝަތު ޔޫސުފް / އާފަހި. (ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން)

- ޝިޔާމާ މުހައްމަދު / ރިހިވެލި. (ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ދާއިރާއިން)

- ހަދީޖާ މޫސާ / އާހި. (ސިއްހީ ދާއިރާއިން)

- އުއްމުކުލްސޫމް އިބުރާހިމް / ލަންދޫގެ. (ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން)

ކުޅުދުއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން މުޅިން އަލަށް ދޭން ފެށި މިއެވޯޑަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ދޭން ފެށި އެވޯޑެކެވެ. މި އެވޯޑަކީ ޤައުމީ ހިދުމަތުގައި އެކިއެކި ދާއިރާއިން އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ގައުމީ ތަރައްގީއަށާއި މުޖުތަމައު ބިނާކުރުމަށް އަންހެނުން އަދާކުރާ ދައުރުގެ އަގު ރަށުފެންވަރުގައި ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މުޖުތަމައުގައި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި އަންހެނުން ކުރިއެރުމަށް ވަކިވަކި ފަރުދުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭން ފެށި ހާއްސަ އެވޯޑެކެވެ.

މިއެވޯޑް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޮންމެ 5 އަހަރަކުން 1 އަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
0%
0%
0%
75%
ކޮމެންޓް