ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 09:44
ވިދާދް އަލް ޝްވިހްދީ؛ ތަޙާދީ އެންޖީއޯގެ ފައުންޑަރ
ވިދާދް އަލް ޝްވިހްދީ
މީސް މީޑިއާ "އިންފްލުއެންސަރ" އަކަށްވުރެ ވިދާދްއަށް 'ލައިކް' ޙައްޤު ނޫންތޯއެވެ؟
 
ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނުންނަށް ފަހާ ފޮއްޓާއި، ފެހުމާ ގުޅޭ އެނޫންވެސް ސަމާނުތައް ހޯދާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވިދާދް ފެށީ 2015 ވަނަ އަހަރު

ދެމީހަކީ އެއްގޮތް މީހެއް ނޫނެވެ. އެއްމާބަނޑު ދެންގެ މެދުގައި ކަމަށް ވީ ނަމަވެސްއެވެ. ހަމަ އެ ފަދައިން، އެކި މީހުން ދެކެމުންދާ ހުވަފެންތައްވެސް ވަރަށް ތަފާތެވެ. ލީބިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ވިދާދް އަލް ޝްވިހްދީއަކީވެސް، އެފަދަ ތަފާތު ހުވަފެންތަކެއް، ދެކި، އެ ހުވަފެންތަކުގައި މިއަދު ޙަޤީޤީ ކުލަތައް ޖައްސަމުންދާ ލާމަސީލު ކަނބަލެކެވެ. ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމާއި ދުޅަހެޔި ކަމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވިދާދް ދެކެމުން ދިޔަ ހުވަފެނެކެވެ. އަދި މިއަދު އޭނާ އެކަމެއް ކުރުމަށް އެންމެ ލޯބި ކުރާ ކަންތައްވެސްމެއެވެ.

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނުންނަށް ޢަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދާދީ، އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނުންނަށް ފަހާ ފޮއްޓާއި، ފެހުމާ ގުޅޭ އެނޫންވެސް ސަމާނުތައް ހޯދާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވިދާދް ފެށީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭރު އޭނާ ދެކެމުން ދިޔަ އެއް ހުވަފެނަކީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާވެ، މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ ތެރެއިން އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން ވަރުގަދަ ވެގެންދާނެ ފަދަ ތަނެއް ހޯދާދިނުމެވެ.

މުޖުތަމަޢުގަ ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަކީ، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބޭ ބައެއް ނޫން. އެކަމުގެ ސަބަބުން، އެފަދަ އަންހެނުންގެ މެދުގަ އޮތީ އެކަނިވެރިކަމާއި މާޔޫސްކަން އުފެދިފަ. އެކަމަކު، މިތަނަކީ، އެމީހުންނަށް ތެރަޕީ ނޫނީ ފަރުވާއަކަށް ވެއްޖެ. ފައިގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރެ، ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގެ ބޭނުން ޖެހުމުގެ ޖިސްމާނީ ތަކުލީފަށް ވުރެ، ނަފްސާނީ ވޭން ބޮޑު. މުޖުތަމަޢުގައި މިފަދަ އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ޝާމިލު ކުރެވުނީތީ އަހަރެން ވަރަށް އުފާވޭ. 2015 އިން 2023 އަށް އައި ބޮޑު ބަދަލު އަހަންނަށް އެބަ ފެނޭ. މި އަންހެނުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ. މާ ބޮޑަށް މިނިވަންވެއްޖެ. އެމީހުންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ފިސާރި ކެރިހުރެގެން މިހާރު.
ވިދާދް އަލް ޝްވިހްދީ؛ ތަޙާދީ އެންޖީއޯގެ ފައުންޑަރ

އޭގެ އަހަރުތަކެއް ފަހެވެ. ލީބިޔާގައި ކުރަމުން ދިޔަ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ވިދާދްގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު މަރުވިއެވެ. ދަރިފުޅު މަރުވުމާއެކު، އެ ދަރިފުޅު ވޯކްޝޮޕް ހިންގި ތަން، ވިދާދްގެ އެންޖީއޯގެ މަރުކަޒަކަށް ބަދަލު ކުރަން އޭނާ ނިންމިއެވެ. ވިދާދްގެ އެންޖީއޯއަށް އޭނާ ދިން ނަމަކީ "ތަޙާދީ" ނުވަތަ "ގޮންޖެހުން" އެވެ.

އެއްތަނަކަށް އަންހެނުން ޖަމާކުރުމުގެ ޚިޔާލާއި މި ކަހަލަ ތަނެއް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔައި 2015 އިން ފެށިގެން. ޢަމަލީ ގޮތުން މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ތަނެއް އަހަންނަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ނުލިބުނު. މަސައްކަތް ފެށިއިރު ތަނެއް ހޯދަމުން ދިޔައީ. މުޖުތަމަޢުގަ ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނުންނަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް، އަނެކާގެ އެހީއަށް ބޭނުން ޖެހިފަ ތިބި ބައެއް. މީ މުޖުތަމަޢުގެ އެހެން ގިންތިތަކާ ތަފާތު ގިންތިއެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު، އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ޝަހީދުވީމަ، އެ ދަރިފުޅުގެ ވޯކްޝޮޕް އަހަރެން ނެގީ. ވަރަށް ބޮޑު ވޯކްޝޮޕެއް އެއީ. ދެން އެތަން ކޮޓަރި ކޮޓަރިއަށް ބައިކޮށްލީ. އޭގެ ފަހުން އެތަނަކީ، ކޮންމެ ދުވަހަކުމެހެން އަންހެނުން، އެކަކު އަނެކަކާ ބައްދަލުކޮށްލަން އަންނަ ތަނަކަށް ވެފަ މިއޮތީ. ސަޔާއި ކޮފީ ބޯލާ، އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކަދައްކާލާ ހަދަން އަންނަތަނަކަށް ވެފަ. އެ ދާއިރާއެއްގައި އެމީހުން ކުރިއަރާ ގޮސްފައި ވާ އަތްތެރިމަސައްކަތް ކޮށްލަން އަންނަ ތަނަކަށް ވެފަ މިއޮތީ.
ވިދާދް އަލް ޝްވިހްދީ؛ ތަޙާދީ އެންޖީއޯގެ ފައުންޑަރ

މިއަދު އެ ވޯކްޝޮޕްއަކީ ފެހުމާއި މާޖެހުމާއި އެނޫންވެސް އަތްތެރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ އިތުރުން، ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާވެ، އެކަކު އަނެކަކު ދަސްކޮށް، އެކަކު އަނެކަކަށް އެއްބާރުލުމާއި، އޯގާތެރިކަމާއި އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ހިތްގައިމު މަންޒިލެކެވެ.

ވިދާދް އަހަރެން ގާތު އެހީ ފަހަން އެނގޭހޯ. އަހަރެން ބޫނިން އާނއެކޭ. ފެހުމާއި މާޖެހުމަކީ އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިކުރާ ކަމެކޭ. ދެން ވިދާދް ބުނީ، ހުރިހާ އެއްޗެއް އޭނަ ހޯދާ ދޭނަމޯ، އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ގޭގަ މަސައްކަތް ނުކުރެވެންޏާ، އޭނަގެ އެންޖީއޯއަށް އަންނާށޯވެސް. ފަހާ ފޮއްޓަކާ، ފަހާނެ ފޮތިވެސް ގަނެދިނީ ވިދާދް.
ފައުޒިއްޔާ މަނީތާ؛ ތަޙާދީ އެންޖީއޯގެ ބައިވެރިއެއް

"ތަޙާދީ"ގެ މެންބަރުން އެކުގައި ދަތުރުގޮސް ހަދައެވެ. އާ ކަންކަން ދަސްކުރެއެވެ. ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ގޮންޖެހުންތައް ގިރާ ކުރަނީ ސާބިތުކަމާ އެކީގައެވެ.

މިދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގަ އަހަރަމެން ދިޔައީ މޫދަށް. ގޮނޑުދޮށަށް ރާޅުޖަހަން ފެށީމަ އަހަރަމެންގެ ތެރެއިން އަންހެނަކު ބުނަނީ، މޫދުފެނަކީ ލޮނު އެއްޗެއް ހެއްޔޯ. މޫދަ ފެނަކީ ލޮނު އެއްޗެއް ކަންވެސް އޭނައަށް ނޭނގި އޮތީ. އެ ހާދިޘާއިން އަހަރެންގެ ހިތަށް ފުން އަސަރުތަކެއް ކުރުވި. އަހަރަމެންގެ ތެރޭގަ އެބަތިބި، ގޭތެރޭގަ އެކަނިވެފަ ތިބި އަންހެނުން. އެކަމަކު، މި އެންޖީއޯގެ ސަބަބުން، އެފަދަ މީހުންނަށް އިތުރު ދިރުމަކާއި ރޫޙެއް ހޯދާ ދެވިއްޖެ. މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިން ކަމުގައި ހެދިއްޖެ.
ވިދާދް އަލް ޝްވިހްދީ؛ ތަޙާދީ އެންޖީއޯގެ ފައުންޑަރ

ވިދާދްގެ އެންޖީއޯގެ މެންބަރުން މިއަދު ތިބީ، ލިބެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ޖެހިފައެވެ.

ވިދާދްގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ލިބޭ އަންހެނުންގެ ޢަދަދު 46 އަށް އަރައެވެ. އޭނާ އަމާޒު ހިފާފައި ހުރީ އަދިވެސް މި ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން ޖިމްއާއި ކެފޭގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން، ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށް ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮށްދޭ ކުލާސް ހިންގުމަކީ މިއަދު ވިދާދް ދެކެމުންދާ، ޢުއްމީދީ ހުވަފެންތަކެކެވެ.

އަތްތެރި މަސައްކަތާއި އިނގިރޭސި ބަސް ދަސްކޮށްދޭ ގިނަ ކުލާސްތަކެއްގަ އަހަރަމެން ބައިވެރިވަން. އެ ކުލާސްތަކުން ވަރަށް ފައިދާ ކުރޭ އަހަރަމެންނަށް. އަހަރަމެން އަދިވެސް މި މަސައްކަތް ކުރަނީ، ކުރިއަށް ދާން. އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ ލިޔަން ކިޔަން ދަސް ކުރަން. ވިދާދްއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
ނަވާރާ ޞާދު؛ ތަޙާދީ އެންޖީއޯގެ ބައިވެރިއެއް

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި އަންހެނުންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރަމުން ދާ އިރު، މީސް މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ހާސް ހާހުން ލައިކް ހޯދަން މޮޅު ޕޯސްޓެއް ޖަހާލާ މީހަކަށް ވުރެ، އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުން ޖެހިފައި ވާ އަންހެނުންގެ ދިރިއުޅުން ކޮޅަށް ޖަހައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ވިދާދް ފަދަ، ޙަޤީޤީ ޝަޚްސުންނަށް ސެލިއުޓް ޙައްޤު ނޫންތޯއެވެ!

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
33%
67%
ކޮމެންޓް