ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:15
ޖޭޕީގެ ޑެޕިޔުޓީ ލީޑަރު އައިޝަތު ނަހުލާ
ޖޭޕީގެ ޑެޕިޔުޓީ ލީޑަރު އައިޝަތު ނަހުލާ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ޖޭޕީން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
އަންހެނުން ކަމަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ ވަރަށް ދުއްތުރާތަކާ ކުރިމަތިވޭ: ނަހުލާ
 
މިއީ އަންހެނުންގެ މުހިންމުކަން ހާމަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާއެއްކަމަށް ނަހުލާ ވިދާޅުވި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި ހަރުގެ، މ ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި މި ހަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްްރާސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އަދި ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އާއިޝަތު ނަހުލާއެވެ. މި ހަފްލާގައި އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަންހެނުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި މީގެތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ވަނީ، އެފަރާތްތައް ހާއްސަވާ ދާއިރާތަކުން އަންހެނުންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ހަފްލާގެ ބައިވެރިންނާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން، އަންހެނުންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. ނަޒްމާ ހަމީދު ވަނީ އަންހެނުންނަށް އާންމުކޮށް ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްހީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތުދެއްވާ، މިފަދަ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވައި އަދި ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އަންހެނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން ޑައިރެކްޓަރ ނެވިގޭޝަން އެންޑް އެއާޑްރޯމްސް ފާތިމަތު ރަމީޒާވެސް މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގައި އަންހެނުންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި، މިދާއިރާގައި ކުރެވުނު ތަޖުރިބާތައް ހިއްސާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ހަފްލާގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާން، މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މިއީ ސިޔާސީ މަސައްކަތެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވިދާޅުވީ މިއީ އަންހެނުންގެ މުހިންމުކަން ހާމަކުރުމަށް ބޭއްވެވި ހަފްލާއެއްކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަންހެނުން ކަމަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ ވަރަށް ދުއްތުރާތަކާއި ކުރިމަތިވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ގޮތްދޫނުކުރައްވާ، ފޯރިިއާއެކު ނުކުންނަވައިފިނަމަ ކާމިޔާބުވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް އަންހެން ކަނބަލުން ކަންކަމާއި ކުރިމަތިލާއިރު، އެހީވާނެ ފަރާތްތައް ވަރަށް މަދު. އަޅުގަނޑުމެން އަންހެނުން، އަންހެނުންގެ ފަހަތުުގައި ތިބެން ހިނގާ. އަޅުގަނޑުމެން އަންހެނުންގެ އަދަދު މާ ގިނަ. ކަންކަމުގައި އަޑު އުފުލަން ނުކެރި ނުހުރޭ. މީހަކު ކުރާ ކަމަކަށް ބެލުމެއް ނެތި، ކުރާ ފުރައްސާރައަކަށް ބެލުމެއްނެރި ކުރިޔަށް ހިންގަވާ
އައިޝަތު ނަހުލާ/ ޖޭޕީގެ ޑެޕިޔުޓީ ލީޑަރު

މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ވަނީ، ކޮންމެ ފިކުރެއްގެ ބަޔަކުކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ކޮންމެ އެންޖީއޯއެއްވިއަސް، ކޮންމެ މުއައްސަސާއެއްވިއަސް، އަންހެނުން ކުރިއަރުވައި، ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ކުރާ ކަންކަމުގައި އެއްބާރުލުންދެއްވުމަށް އެންމެހާ އަންހެނުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެކިއެކި އުމުރުފުރައިގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން ބައިވެރިވި މި ހަފްލާ ނިންމާލާފައިވަނީ އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރި ކޭކު ފެޅުމަކުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް