ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:53
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ކުޅުންތެރިން ހޯދަން ބޭނުންވޭ، އެކަން ކުރެވޭނީ ކުޅުންތެރިޔަކު ދޫކޮށްލައިގެން: ލަޕޯޓާ
 
އޭނާ ވިދާޅުވީ ބާސެލޯނާގެ މިޑްފީލްޑުގައި ކުޅޭނެ އިތުރު ކުޅުންތެރިޔަކު ހޯދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ އަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން ދަތި ކަމަށް

ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުންތެރިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަން ކުރެވޭނީ ކުޅުންތެރިޔަކު ދޫކޮށްލައިގެން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޯން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ލަޕޯޓާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިހާރު ބާސެލޯނާ އޮތް ޙާލަތާއި، ކުލަބަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ބާސެލޯނާ އިން ރައިޓް ބެކްގައި ކުޅޭނެ ކުޅުންތެރިޔަކު ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ފުރުސަތުތައް ލިބޭ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބެލުމަށް ފަހު ސެންޓަ ބެކެއް ވެސް ހޯދަން ބޭނުންވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އިތުރު އެެއް ފޯވާޑު ވެސް ހޯދަން ބޭނުންވެވަޑައިގަންނަވާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ، އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި ކުލަބުން ކުޅުންތެރިޔަކު ވިއްކާލަން ވެސް ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ ބާސެލޯނާގެ މިޑްފީލްޑުގައި ކުޅޭނެ އިތުރު ކުޅުންތެރިޔަކު ހޯދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ އަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ދަތި ކަމަށާއި، އެއީ މިހާރު ވެސް މެދުގައި ކުޅެން ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ތިބުން ކަމަށެވެ.

ލަޕޯޓާ ވަނީ ކުޅުންތެރިޔަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ވާހަކަ ތަކުރާރުކުރައްވާފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް އެޓޭކިންގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ކުޅުންތެެރިޔަކު ދޫކޮށްލުން މަޑުޖައްސާ ނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ މެމްޕިސް ޑިޕާއީ ޓީމު ދޫކޮށްލުމާއެކު، ބާސެލޯނާ އަށް އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކު ސޮއި ކުރެވެން އޮތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ނުކުރެވުނީ މާލީ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ މަޑުމަޑުން ކަންކަން ހަމައަކަށް އަޅުވަމުން ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ އައު ސީޒަނަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިންގެ ސޮއި ހޯދައި ޓީމު ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް