ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 15:04
ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ --
ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ --
މިހާރު
ގެއްލިފައިވާ މީހުން ހޯދުމުގެ މައްސަލަ
2021-2022 އަށް 31 ކުދިން ގެއްލިގެން ހޯދާފައިވޭ، އެއް ކުއްޖަކު 11 ފަހަރު ގެއްލުނު
 
އަޒްހާން ގެއްލުނު މައްސަލަ އަށް ފަހު މީހުން ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ރިވިއުކޮށްފައިވޭ
 
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ގެއްލުމުގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވޭ
 
18 އަހަރު ނުފުރޭ 31 ކުދިން 63 ފަަހަރު ގެއްލިގެން ހޯދި

2021-2022 އާ ދެމެދު ގެއްލިގެން ރިޕޯޓްކުރުމާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހޯދާފައިވާ ކުޑަ ކުދިންގެ އަދަދު 31އަށް އަރާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް (ސީޕީ) މުޙައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ މީހުން ގެއްލިގެން ތަފާތު އެކި ގޮތަށް ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ކަމަށެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރާއި 2022 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު 18 އަހަރު ނުފުރޭ 31 ކުދިން ގެއްލިގެން ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އެފަދަ 63 މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުދިންނަކީ ތަކުރާރުކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދާފައިވާ ކުދިން ކަމަށް ވެސް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ވެސް ހުރިކަމަށާއި އެފަދަ 30 މައްސަލަ ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީޕީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މާލެ ސަރަހައްދުގައި މުހައްމަދު އަޒްހާން ގެއްލުނު މައްސަލަ ފެންމަތިވި ފަހުން ގެއްލިފައިވާ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގޮތަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަޒްހާން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައި ވަނީ ހުޅުމާލެއިންނެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވި ކަމެއް ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަށް ފަހު މީހުން ގެއްލިގެން އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ރިވިއުކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ވެސް އެފަދަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އަމަލުކުރާނެ ޚާއްސަ ޕްރޮޓޮކޯލްއެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ކައިރިން ބަލާ މޮނިޓަރ ކުރާނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް