ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 19:51
އެމްޑީޕީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ
އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް
އަންހެނުންގެ ދުވަހު އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ފަރާތުން ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ
 
މިހަރަކާތް ކުރިޔަށްދާނީ 8 މަރޗް ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4ން 6ށް އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި

މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ފަރާތުން ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މިހަރަކާތް ކުރިޔަށްދާނީ 8 މަރޗް ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4ން 6ށް އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައިކަމަށެވެ. މިހަރަކާތާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވީ މާލޭގައި އެދުވަހު މިހަރަކާތް ކުރިޔަށްދާއިރު ހަމައެވަގުތު ރަށްރަށުގައިވެސް މިހަރަކާތް ކުރިޔަށްދާނެކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު އެންމެ މުހިންމު ބޭނުމަކަށްވަނީ އަންހެނުންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުންކަމަށެވެ. މިއަހަރުގެ އދ ގެ ތީމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ "ޑިޖިޓަލް އިނޮވޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ފޮރ ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ" އެވެ.

Advertisement

ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ އޭގެތެރޭގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިއެރުންތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުން އިތުރަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން ހިމެނޭކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުންވެސް އިތުރު އެހެން ޝިއާރެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ "އެމްބްރޭސް އިކިޔުޓީ" އާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމަހަމަކަން ގެނެސްދިނުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެންމެން ފަށަނީ އެއް ހިސާބަކުން ނޫންކަން ދެނެގަނެ ހަމަހަމަކަން ގެނައުމަށް އެކި މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަން މީހުންނަށް ވިސްނައިދިނުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވަންޖެހޭކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިފަހަރު ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އެންމެންވެސް މިގެންގުޅޭ ޖެސްޓަރ އަކީ ނުވަތަ އިޝާރާތަކީ އަމިއްލަ ގައިގައި މިގޮތަށް ބައްދާލައިގެން ހުރެ އެމްބްރޭސް އިކިޔުޓީ ހޭޝްޓެގާއެކު ޓްވީޓްކުރުން ނުވަތަ ފޭސްބުކަށް އެފޮޓޯލާފައި އެކަން ގަބޫލުކުރާ މީހެއްކަން ދައްކައިދިނުން. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަރަކާތުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިއޮތީ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ސަޔާއެކު ސޯޝަލް އިވެންޓެއް ގޮތަށް އެންމެން އެއްވެގެން ވާހަކަދައްކާ މައުލޫމާތުދޭ ގޮތަށް. އިޝާރާތާއެކު ފޮޓޯނެގޭގޮތަށް ބޫތެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނާނެ. އަދި މިގެންގުޅޭ މެސެޖްތަކާއެކު ފޮޓޯ ނަންގަވާފައި ޝެއާ ކުރެވޭނެ. އަދި އޯޕަން މައިކް ސެޝަން އޮންނާނެ. ރަސްމީކޮށް އިވެންޓް ފެށުމާއެކު އެބޭފުޅެއްގެ ޝިއާރު ފާޅުކުރެވޭނެ.
ރޮޒައިނާ އާދަމް/ އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާ

މިހަރަކާތަކީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް އެކަނި އަދި އަންހެނުންނަށް އެކަނި ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ހަރަކާތެއް ނޫންކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށާއި ބޭނުމަކީ މިކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުންކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް