ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 17:39
ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ.މުޙައްމަދު ފައިޒަލް
ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ.މުޙައްމަދު ފައިޒަލް
ރައީސް އޮފީސް
މުސާރަތައް އެއް ހަމަކުރުން
ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ މުސާރަތައް އެއްހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާއި ގާތަށް
 
ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގައި 35 އިންސައްތަ އެލަވަންސް ނުލިބި މިހާރު ތިބި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް 1 މޭއިން ފެށިގެން މި އެލަވަންސް ލިބެން ފަށާނެ
 
ސިއްޙީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޕްރޮފެޝަނެއްގެ މުސާރަ އެއްހަމަ ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތް ނިމުމަކާއި ގާތް ވެފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ.މުޙައްމަދު ފައިޒަލް ވިދާޅުވީ މުސާރަ އެއްހަމަކޮށް އައު ޕޭ ފްރޭމްވޯކްގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ފްރޭމްވޯކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނެ ތާރީޚެއް އޭނާ ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ. ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އެއްހަމަކޮކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާއި، ޔުނިވާސިޓީ ދާއިރާގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންނަ މޭ މަހު ސިއްޙީ ދާއިރާގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެއާއި އެކު މުސާރަ އެއްހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމުނީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމުގެ އިތުރު ތަފްސީލް ހާމަކުރައްވާ ޑރ.ފައިޒަލް ވިދާޅުވީ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކު ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު ލިބޭ މުސާރަ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ކުރިން ލިބޭ މުސާރަ އަށް ވުރެ ކުޑަ މުސާރަ އެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުދައްރިސުންގެ މުސާރައަށެވެ. މިގޮތުން، މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފައެވެ.

މި އަހަރު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސް ވަނީ މެއި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިއްޙީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގައި 35 އިންސައްތަ އެލަވަންސް ނުލިބި މިހާރު ތިބި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް 1 މޭއިން ފެށިގެން މި އެލަވަންސް ލިބެން ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕޭ ހާމަނައިޒް ކުރުން ނިމިގެން ދާއިރު ޝަރުއީ ދާއިރާއާއި އިމާމުންނާއި މުދިމުންނާއި އަދި ޖުމްލަކޮށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޝާމިލްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 17:53
ކިނބޫ
ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުނުކޮށް ދެވަނަ ދައުރެއް ނުލިބޭނެ.. ވަރަށް ސަލާމް