ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 14:54
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މަޖިލީހަށް ބެޖެޓު ހުށަހަޅުއްވަނީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މަޖިލީހަށް ބެޖެޓު ހުށަހަޅުއްވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ލޯން ރީސްޓަރަކްޗަރ ކުރުން
ނަގާފައި ހުރި ލޯނުތައް އިތުރަށް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް - އަމީރު
 
ކުރިން ނަގާފައި ހުރި ދަރަނި މިހާރުވެސް ދަނީ މާކެޓުގައި އެ ގަބޫލުކުރާނެ ގޮތަށް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރަމުން

ރާއްޖެއިން ނަގާފައިވާ ލޯންތައް އިތުރަށް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަމީރު މިހެން ވިދާޅުވީ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ގާސިމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރު ގާސިމް ކުރެއްވި ސުވާލަކީ ރައްޖެއިން ނަގާފައި ހުރި ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރަން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެބަ ގޮވާލާ ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހުގައިވެސް ގަރާރެއް އެބައުޅޭ ކަމަށާއި، މިއީ އެވަގުތުތޯއެވެ.

މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ރަނގަޅު އަދި އިގްތިސާދަށްވެސް އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ ގޮތަށް ކުރިން ނަގާފައި ހުރި ދަރަނި މިހާރުވެސް ދަނީ މާކެޓުގައި އެ ގަބޫލުކުރާނެ ގޮތަށް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރަމުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ލޯންތައް އިތުރަށް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން މީގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އަމީރު ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދުގެ ހާލަތު ދަށަށް ދިޔަނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ނުދެއްކޭނެފަދަ ހާލަތެއް އޮތްކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަމީރު ވިދާޅުވީ އައިއެމްއެފްއާއި ވޯލްޑް ބޭންކުފަދަ ތަންތަނުން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓްތަކުން، ރާއްޖެއިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުން ކުރު ރާސްތާގައި ގެއްލުމެއް ނުވާނެކަން އެނގެން އެބައޮތްކަަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ސޮވަރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑު އިތުރަށް ބޮޑުވެގެން ދާނެކަމަށާއި، 2026ށް ދާއިރު އެ ފަންޑުގައި 600 މިލިއަން ޑޮލަރާ ކައިރިކުރާ އަދަދެއް ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ލޯން ރިޕޭމެންޓާއި، ރާއްޖޭގެ ޑެބްޓް ސަރވިސަސްގައި ރިސްކެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ޝޯޓް މީޑިއަމް ޓަރމްގައި ރާއްޖެއަށް ރިސްކެއް ނެތްކަން ރިޕޯޓްތަކުން ފާހަގަވާނެ ކަމަށާއި، އެންމެ ގާތުން ޑެބްޓް ސަރވިސްގެ ހައިކެއް އަންނަނީ 2026 ވަނަ އަހަރު ކަމަށެވެ. އޭގަވެސް 2021 ވަނަ އަހަރު ހިންގިހެން ލައިބަލިޓީ އެކްސަރސައިޒްއެއް ހިންގައިގެން ޕްރޯއެކްޓިވްކޮށް އެކަން ހައްލުކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ސަރުކާރު އައުމަށްފަހު ސޮއިކޮށްފައިވާ ލޯނު އެއްބަސްވުންތަކަކީ ނިސްބަތުން ލުއި އެއްބަސްވުންތަކެއްކަމަށް މީގެ ކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓުތައްވެސް ނިސްބަތުން ކުޑަކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ މިހާރު ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގައި ލޯނު ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުވެސް ދިގުކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް