ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 10:11
ޓީޓީ ޓީމަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށް ރާއްޖެ އައި ޗައިނާ ކޯޗު
ޓީޓީ ޓީމަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށް ރާއްޖެ އައި ޗައިނާ ކޯޗު
ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން
ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަން
ޤައުމީ ޓީޓީ ޓީމަށް ޗައިނާ ކޯޗެއްގެ އެހީތެރިކަން
 
އެކަމުގެ ބޭނުމަކީ މިހާރު ޓީޓީ ޓީމު އޮތް ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށާއި، ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުން

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) ޓީމަށް އެހީތެރިވުމަށް ޗައިނާގެ ކޯޗެއް ރާއްޖެ އައިސްފި އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޝިއުރީ ވިދާޅުވީ، މިއީ ޗައިނާ އެމްބަސީ އާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އަދި ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހުނު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ޝިއުރީ ވިދާޅުވީ މިފަހަރުގެ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ދެ ހަފްތާއެއްހާ މުއްދަތަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފަހުން ދިގު މުއްދަތަކަށް އެކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮތް ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ބޭނުމަކީ މިހާރު ޓީޓީ ޓީމު އޮތް ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށާއި، ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުން ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ޓީޓީ ޓީމަށް ދެން ބޭނުންވަނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ވެސް ދެނެގަނެވޭނެކަމަށް ޝިއުރީ ވިދާޅުވި އެވެ.

Advertisement

ކޯޗާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިއުރީ ވިދާޅުވީ، އެއީ ފުދޭ ވަރެއްގެ ހައި ލެވެލްގެ ކޯޗެއް ކަމަށާއި، ކޯޗާއެކު ބައެއް ޒުވާން އެހެން ކުޅުންތެރިން ވެސް ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ. ޝިއުރީ ވިދާޅުވީ މިއީ ކުރިއަށް އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކުރެވޭ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ އިން އަންނަނީ މިއަހަރު އޮންނަ އައިއޯއައިޖީ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ އަރުތަ ޕްރޮގްރާމްގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ފުރުސަތުތަކުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީޓީ ކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ ބޭރު ޤައުމުތަކުން ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިވެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް