ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 10:04
މިދުހަތު މިއަދު އޭނާގެ ކާފަދަރިފުޅު ގާތު ބުނަމުންދާހާވެސް ވާހަކައަކީ، ދުވަހަކުވެސް އެ ދަރިފުޅު ދޫކޮށްނުލާނެ ކަމުގެ ވާހަކަ
ތުރުކީ-ސޫރިޔާ ބިންހެލުން
އާއިލާ އެކީ މަރުވި 5 މަހުގެ ކާފަދަރިފުޅާއެކު ފުރަތަމަވީ ތާއްޓެވެ. ދެން ބައްދަލުވީ 3 ހަފުތާ ފަހުންނެވެ!
 
އިމާރާތުގެ ބައިތަކުގެ ދަށުގައި ތާށިވެފައި އިން އިރު، ރެސްކިއު ޓީމުގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް މިދުހަތު ދިޔައީ އޭނާއަށް ވީ އެންމެ ބާރަކަށް، އޭނާގެ ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑުގައި ތަޅަމުން
 
މިދުހަތުގެ އަންހެން ދަރިފުޅާ، ޒަހްރާގެ ބައްޕައާއި 4 އަހަރުގެ ބޭބެ ޔޫސުފް މި ދުނިޔެ ދޫކުރީ ބިންހެލުމުގެ ކާރިޘާގައި
 
މިދުހަތުއަށް ޒަހްރާ ލިބުނީ، އޭނާއަކީ ޒަހްރާގެ ކާފަކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް، ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުވެސް ހެދުމަށްފަހު

ސޫރިޔާއާއި ތުރުކީވިލާތް ހިއްސާކުރާ ބޯޑަރު ސަރަޙައްދަށް، ފެބުރުއަރީ 6 ވަނަ ދުވަހު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި ވެއްޓުނު އިމާރާތުގެ ބައިތަކުގެ ދަށުގައި، މިދުހަތު ކިލީއްސީއާއި އޭނާގެ 5 މަހުގެ ކާފަ ދަރިފުޅު، ޒަހްރާ ތާށިވިއެވެ. މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނުޓީމަށް، އެ ދެބަފައިންގެ ރުއިމުގެ އަޑު އިވުނީ އިމާރާތުގެ ބައިތަކުގެ ދަށުގައި އެ ދެބަފައިން އޮންނަތާ 2 ދުވަސްވެސް ވީ ފަހުންނެވެ. 

މިދްހަތުއާއި ޒަހްރާ ސަލާމަތްކޮށްގެން ނެގީ ވަކިވަކީންނެވެ. ޒަހްރާއަށް ފަރުވާ ދެމުން ދިޔައީ މިދުހަތު ހުރިތަނާ މާ ދުރުގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލެއްގައެވެ. ޒަހްރާގެ މައުސޫމު މޫނު، މިދުހަތުއަށް ފެނުނީ އެ ނާމާން ކާރިޘާ ހިނގިތާ 3 ހަފުތާ ފަހުންނެވެ. މިދިޔަ 3 ހަފުތާއަކީ މިދުހަތުގެ ހިތުގައި އިންތިހާ ވޭން އެޅި ދުވަސްތަކެކެވެ. ޒަހްރާއަކީ މިއަދު މިދުހަތުގެ ޢާއިލާގައި ހުރި ހަމައެކަނި މެންބަރެކެވެ.

ހަތޭ ޕްރޮވިންސްގައި އެމީހުން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ސަރަޙައްދު ދޫކޮށް، އަންކާރާގައި އޮތް ކާފަ ދަރިފުޅާ ބައްދަލު ކުރުމަށް މިދުހަތު ކުރީ އެތައް ސަތޭކަ ކިލޯމީޓަރެއްގެ ދިގު ދަތުރެކެވެ. އަދި އެހާ ހިސާބުންވެސް ނިމުނީކީއެއް ނޫނެވެ. މިދުހަތުއަށް ޒަހްރާ ލިބުނީ، އޭނާއަކީ ޒަހްރާގެ ކާފަކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް، ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުވެސް ހެދުމަށްފަހުގައެވެ.

އަހަރެންގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލައިފި. އިންތިޒާރު ކުރަމުން މިދަނީ ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާއަށް މިހާރު. އަހަރެން މިތާ މަރުދެމުން މިދަނީ އަހަރެންގެ ކާފަދަރިފުޅަށްޓަކާ. މި ދަރިފުޅުގެ މަންމައެއް، ބައްޕައެއް، މާމައެއް، އެކަކުވެސް ނެތް. ހުރި ހަމައެކަނި މީހަކީ އަހަރެން.
މިދުހަތު ކިލީއްސީ؛ ބިންހެލުމުގެ ކާރިޘާއިން ސަލާމަތްވި މީހެއް

ތުރުކީވިލާތުގެ ޢާއިލާތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން، ކުޑަކުދިން ބަލަން ހާއްސަކޮށްގެން ހިންގާ ސެންޓަރުގެ ތެރެއިން ޒަހްރާ ފެނުމާއެކު، މިދުހަތުގެ ލޮލުން ކަރުނަތައް އޮހިގެންދިޔައީ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތިއެވެ. އެ މަންޒަރު ފެނުނު ކޮންމެ މީހެއްގެ ހާލަކަށް ވަނީ ހަމަ އެފަދަ ގޮތެއް ކަމާ މެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ. ޒަހްރާގެ ލޯބިލޯބި އަތުގައި ބޮސްދެމުން، އެއީ މިއަދު އޭނާގެ ފުރާނަ ކަމުގައި މިދުހަތު ބުންޏެވެ. ޒަހްރާ ފެނުނު ކަމަށްޓަކާ، މިދުހަތު ވަނީ ﷲ އަށް ޙަމްދާ ޝުކުރު ކޮށްފައެވެ.

މިދުހަތުގެ އަނބިމީހާއާއި، ޒަހްރާގެ މަންމަ ނުވަތަ މިދުހަތުގެ އަންހެން ދަރިފުޅާ، ޒަހްރާގެ ބައްޕައާއި 4 އަހަރުގެ ބޭބެ ޔޫސުފް މި ދުނިޔެ ދޫކުރީ ބިންހެލުމުގެ ކާރިޘާގައެވެ.

މީހަކަށް އަހަރަމެންގެ އަޑުއިވިގެން، އަހަރަމެންނާ ހިސާބަށް އައީ ދެދުވަހާ ބައިވެސް ވީ ފަހުން. އެއްވެސް މީހަކު ބޭރުގަ އުޅޭތޯ ބަލަން އަހަރެން ދިޔައީ ހަމަ ހުއްޓާނުލާ ތަޅަމުން. މި ނިކަމެތި ކުއްޖާފުޅު ހަމަ ރޮނީ. ބައެއް ގަޑިގަޑީގަ ނިދެންވެސް ނިދޭ، އިމާރާތުގެ ބައިތަކުގެ ދަށުގަ އޮވެގެން. އެހެން ތިއްބާ މީހަކު އައިސް ގޮވީ، އެތާ ދަށުގަ ބަޔަކު ތިބިތޯ ބަލަން. އަހަރެން އަޑުގެ ކޮޅަށް ހަޅޭއްލެވިން، އަހަރަމެން އެބަ ތިބީމޭ ކިއާފަ. ކައިރީގަ ހުރި ގާތަކުގަވެސް ތަޅާ ހެދިން. އެމީހުން އެހި ކޮންތާކުހޯ އަހަރެން އިނީ. އަހަރެން ކިޔައިދިން އަހަރެން އިން ހިސާބު. އެހެން އުޅެނިކޮށް، އެމީހުން ގެންގުޅުނު ބައްތީގެ އަލި، އަހަރެންގެ މޫނާ ދިމާ ކުރިމަތިން ފެނުނީ.
މިދުހަތު ކިލީއްސީ؛ ބިންހެލުމުގެ ކާރިޘާއިން ސަލާމަތްވި މީހެއް

ފެބުރުއަރީ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ބިންހެލުމުގައި ތުރުކީވިލާތާއި ސޫރިޔާއިން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 51000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް، އަދި ޒަޚަމްވީ މީހުންގެ ޢަދަދު 108000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައެވެ. އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ގެދޮރު ގެއްލިފައި ވާ އިރު، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ވަނީ ޢާއިލާ މެންބަރުންނާ ދެތަންވެފައެވެ.

ތުރުކީވިލާތުގެ ޢާއިލާތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުދަ ދުވަހު ބުނީ، ބިންހެލުމުގެ ހާދިޘާއަށް ފަހު ވީނުވީއެއް ނޭނގިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކުދިންގެ 301 ރިޕޯޓް ލިބިފައި ވާ ކަމަށެވެ. 170 ކުއްޖެއްގެ ޢާއިލާ ދެނެގަނެވިފައި ވާ އިރު، 23 ކުއްޖެއްގެ ޢާއިލާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. ގެއްލިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން 108 ކުއްޖަކު މިހާރު މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ވާ ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިދުހަތު ބުނި ގޮތުގައި މިއަދު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ އުފާވެރި މީހަކީ ޚުދު އޭނާއެވެ.

އަހަރެންގެ ޒަޚަމަކީ ފުން ޒަޚަމެއް. އެކަމަކު މިހާރު، އޭ ވޭނުގެ މަތިން ހަނދާންވެސް ނެތް ކަހަލަ. މާތް ﷲ، އެންމެނަށް ހެޔޮ ރަޙުމަތްލައްވާށި. އަހަރަމެންގެ ޒަހްރާ ބޭބީ ފެނިއްޖެ. އަހަރެން މިހާރު ޒަހްރާ މި ގެންދަނީ. މިއަދު މި ދުނިޔޭގަ ހުރި، އެންމެ އުފާވެރި މީހަކީ އަހަރެން. އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން މި ދުނިޔޭގަ ހުރި ހަމަ އެކަނި މީހަކީ އަހަރެން.
މިދުހަތު ކިލީއްސީ؛ ބިންހެލުމުގެ ކާރިޘާއިން ސަލާމަތްވި މީހެއް

ބިންހެލުމުގެ ކާރިޘާގެ ހަނދާންތައް ހިއްސާ ކުރަމުން މިދުހަތު ބުނީ، އޭނާއަށް ހޭލެވުނީ ބިންހެލޭތީ ކަމަށާ، އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ހަނދާނަށް އައީ ޒަހްރާ ކަމަށެވެ. ޒަހްރާ އޮތް އެނދާ ހިސާބަށް ގޮސް، ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ ކަހަލަ ތަނަކަށް ޒަހްރާ ގެންދާނެ ފުރުޞަތުވެސް މިދުހަތަށް ލިބުނެވެ. އިމާރާތުގެ ބައިތައް ވެއްޓެމުން ދިޔައިރު އެ ދެބަފައިން ތިބީ އެތަނުގައެވެ.

އިމާރާތުގެ ބައިތަކުގެ ދަށުގައި ތާށިވެފައި އިން އިރު، ރެސްކިއު ޓީމުގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް މިދުހަތު ދިޔައީ އޭނާއަށް ވީ އެންމެ ބާރަކަށް، އޭނާގެ ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑުގައި ތަޅަމުންނެވެ. ދޭތެރެއަކުން ޒަހްރާވެސް ރޮއެވެ. އަދި ނިދަންވެސް ނިދައެވެ.

މިދުހަތުމެން ތިބި ހިސާބަށް ރެސްކިއު ޓީމަށް ދެވުމުން އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެދުނީ ޒަހްރާ ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށެވެ. އަމިއްލަ މީހާ މަރުވާން ދޫކޮށް، ޒަހްރާ ސަލާމަތް ކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ބުންޏެވެ. މިދުހަތުގެ އެދުމާ އެއްގޮތަށް، ރެސްކިއު ޓީމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ނެގީވެސް ޒަހްރާއެވެ.

މިދުހަތު ހީކޮށްގެން ހުރީ، އޭނާ ނެގެންދެން ޒަހްރާ ބޭރުގައި ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް މީހަކު އޭރު ވަނީ، ތުރުކީވިލާތުގެ ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ޒަހްރާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އެމަރޖެންސީ ވޯކަރުން ޒަހްރާ އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންދިޔައީ މަރސިންގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށެވެ. އެއަށްފަހު އަންކާރާގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރިއެވެ.

މިދުހަތު މިއަދު އޭނާގެ ކާފަދަރިފުޅު ގާތު ބުނަމުންދާހާވެސް ވާހަކައަކީ، ދުވަހަކުވެސް އެ ދަރިފުޅު ދޫކޮށްނުލާނެ ކަމުގެ ވާހަކައެވެ. މިދުހަތު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު، އޭނާ ހުންނާނީ އެގޮތުގައި ކަމާ މެދު ޝައްކު ކުރާނެ މީހަކުވެސް ނެތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް