ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 18:32
އެއް މިލިއަން މަސްދަޅުގެ ދަށުން ފޮނުވާ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް
އެއް މިލިއަން މަސްދަޅުގެ ދަށުން ފޮނުވާ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ތުރުކީ އާއި ސީރިއާއަށް ފޮނުވާ އެހީ
ރާއްޖެއިން ތުރުކީއަށް ފޮނުވާ އެއް މިލިއަން މަސް ދަޅުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ފޮނުވައިފި
 
ހުރިހާ މަސް ދަޅުތަކެއް މަރޗް 10ގެ ނިޔަލަށް ފޮނުވާ ނިންމާލެވޭނެ

ތުރުކީ އާއި ސީރިއާއަށް އައި ބާރު ގަދަ ބިންހެލުމުގައި ހާލު ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ފޮނުވާ އެއް މިލިއަން މަސް ދަޅުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ހޮނިހިރު ދުވަހު ތުރުކީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފުރަތަމަ ބެޗްގެ ދަށުން ފަސް ލައްކަ މަސް ދަޅު ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ޝިޕްމަންޓް ވަނީ ފޮރިން ސެކެޓްރީއަށް އަރުވާފައެވެ.

ޓާކިޝް އެއާލައިންގައި އެއް މިލިއަން މަސްދަޅު ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފަސް ޝިޕްމަންޓަކަށް ބަހާލައިގެންކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި ހުރިހާ މަސް ދަޅުތަކެއް މަރޗް 10ގެ ނިޔަލަށް ފޮނުވާ ނިންމާލެވޭނެކަމަށްވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ތުރުކީ އާއި ސީރިޔާއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 51،000 ހާހަށްވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައެވެ. އަދި އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބުނު މީހުންގެ އަދަދު އެއްލައްކައަށްވުރެ ގިނައެވެ. ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން އެ ދެ ގައުމުގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް އެއް މިލިއަން މަސް ދަޅު ފޮނުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމެވީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަމާޒަކީ އައިޔޫއެމް އަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޞައްޙަ ޢަޤީދާއާ އެއްގޮތަށް ދީނީ ޢިލްމުފަތުރައި މި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އެންމެބޮޑު މަރުކަޒަށް ހެދުން: ރައީސް
އިމާމުންގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތަށް މުސާރަ އާއި ޗުއްޓީއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ
އޯލެވެލް އިން އެންމެ ޝަރަފްވެރި ވަނަތައް ޙާޞިލް ކުރި ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިނާމާއި ޓްރޮފީ ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފި
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ފަހިކޮށްދޭ ފުރުޞަތުތަކުގެ އަމާޒަކީ ޤައުމީ ޒިންމާތައް އުފުލަން ތައްޔާރަށް ތިބި ޒުވާނުންތަކެއް އުފެއްދުން: ރައީސް
މެރިޓް ސްކޮލާރޝިޕްގެ ނަމުގައި އައު ސްކޮލާރޝިޕް ސްކީމެއް މިއަހަރު ފަށާނެ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ރާއްޖެ ހޯދި ކޮންމެ ކާމިޔާބީއެއްގައި ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑު: ރައީސް
އެފް.އެޗް.އޭ.އެމްގެ ގްލޯބަލް އެގްޒިބިޝަން އެންޑް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވައިލައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޓީ.އެފް.ޖީގެ ސްޕޯޓްސް ފިޓްނަސް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ހުޅުވައިދެއްވައިފި