ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 15:06
ހިމާރު ގާޑިޔާ
ހިމާރު ގާޑިޔާ
އުއްމީދާއި އިލްމު ގުޅާލަދޭ "ހިމާރު ގާޑިޔާ" ދަތުރު!
 
މި މަސައްކަތް ކުރަނީ އިންތިހާ އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު
 
ފަތިހު 6 ޖަހާއިރު ގެއިން ނުކުމެ، 7 ޖަހަންދެން ކުދިން އަރުވަން
 
އެމީހުން އަހަންނަށް ދެނީ 5 ޝެކްލް ވަރު

ފިތި ބާރުވެފައެވެ. ވަޅުގަނޑުތައް ހެދިފައެވެ. އެތަންމިތަނުގައި އެކި ކަހަލަ ތަޣައްޔަރުކަމެވެ. މި ދައްކަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު، އަނގަމަތި ހާ ޖަލުގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރާ ޣައްޒާގެ މަގުތަކުގެ ވާހަކައެވެ. ޣައްޒާގެ މަގެއްމަތިން ހިނގާލުމަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް، މި މަގުތަކަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ކަމުގައި ދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، އެ ކުދިންނަކީވެސް މަގުތަކުގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ ބައެކެވެ. އުޖާލާ މުސްތަގުބަލަކަށް ކުރާ ފޮނި އުއްމީދާއެކު، ތައުލީމީ ހަޔާތުގެ ދަތުރު ކުރަން ޖެހެނީ މި ދެންނެވި މަގުތައް ހުރަސްކޮށްފައެވެ.

2.3 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ 2 ބައިކުޅަ 1 ބައި ހާ މީހުން ދިރިއުޅެމުން ދަނީ ފަގީރު ހާލުގައެވެ. ސްކޫލް ބަހުގައި ދަރިންގެ ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ތަނަވަސްކަމަކީ، ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިފައި އޮތް ނަސީބެއް ނޫނެވެ. ސްކޫލާ ދުރު ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މިފަދަ ދަރިވަރުންނާއި، ފައިމަގުގައި ހިނގާފައި ސްކޫލަށް ދެވޭވަރަށްވުރެ ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން، ފަގީރު ހާލުގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ ހައްޓަށް ލުއިކަމެއް ހޯދައިދިން އެކަކީ ލުއާއީ އަބޫ ސަހްލޫލްއެވެ. އަބޫ ސަހްލޫލް ހޯދައިދިން ހައްލަކީ މަޑު ދުވެލީގެ ހައްލެއް ނަމަވެސް، އެއީ ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ ހައްލެކެވެ. އެ ހައްލަކީ، އަބޫ ސަހްލޫލްގެ "ހިމާރު ގާޑިޔާ"އެވެ.

ޣައްޒާގެ ހާލަތު ވަރަށް ގޯސް. މި ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން އަހަރެން ގާތު ބުނީ، ބަސް ދަތުރުތަކަށް ކުރަން ޖެހޭ ސާޅީހަކަށް ފަންސާހަކަށް ޝެކްލްސް ޚަރަދު ކުރެވެން ނެތް ވާހަކަ. އެމީހުން އަހަރެން ގާތު ބުނީ ދަރިން އުފުލައިދޭން. އެމީހުން އަހަންނަށް ދެނީ 5 ޝެކްލް ވަރު. އެހެންނަސް އަހަންނަކީ ވަޒީފާއެއްގަ އުޅޭ މީހެއް ނޫން. އެހެންވެ، އެ ކުދިން އުފުލައިދެނީ. 5 ޝެކްލްއަކީ ކޯޗެއް؟ ހިމާރަށް ބެލިއަސް، އާއިލާއަށް ބެލިއަސް، އެ ކޯޗެއް؟
ލުއާއީ އަބޫ ސަހްލޫލް؛ ހިމާރު ގާޑިޔާ ދުއްވާ ޒުވާނެއް

ފަލަސްތީނަށް ނިސްބަތްވާ، އުމުރުން 33 އަހަރުގެ މި ޒުވާނާ، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު، އޭނާގެ ފަސިންޖަރުން އެއްކުރަނީ 3 ފަހަރަށް ފުމެލާ ކަށިގަނޑުގެ އަޑާ އެކީގައެވެ. ޚާން ޔޫނިސް ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުން އެ ގާޑިޔަލަށް އަރާ ގިނަ ފަސިންޖަރުންނަކީ ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރުންނެވެ. ބައެއް ދަތުރުތަކުގައި، 15 ވަރަކަށް ކުދިންވެސް ގާޑިޔާއަށް އަރައެވެ.

އަހަރެން ގެއިން ނުކުންނަން ފަތިހު 6 ޖަހާއިރު. 7 ޖަހަންދެން ކުދިން އަރުވަން. އަހަރެން 3 ފަހަރަށް ކަށިގަނޑު ފުމެލަން. އޭރުން އެ ކުދިންގެ ގެތަކުން އެ ކުދިން ނުކުންނާނެ. ދެން އަހަރެން އެ ކުދިން ގެންދަނީ އެ ކުދިންގެ ސްކޫލްތަކަށް
ލުއާއީ އަބޫ ސަހްލޫލް؛ ހިމާރު ގާޑިޔާ ދުއްވާ ޒުވާނެއް

އަބޫ ސަހްލޫލް، މި މަސައްކަތް ކުރަނީ އިންތިހާ އިޚުލާސްތެރިކަމާ އެކީގައެވެ.

އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ދަރިން ފަދައިން އެކުދިންނާ މެދު ފަރުވާތެރިވަން. އެއްވެސް ކުއްޖަކު ދޫކޮށެއް ނުލަން. ގާޑިޔަލުން ފައިބާއިރުވެސް އެކުދިންގެ ކަންކަން ބަލަން އަހަރެން. މީ އަހަރެންގެ ޒިންމާއެއް. އަހަރެން ދެކެނީ، މީ ހަމަ އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ދަރިން ކަމަށް.
ލުއާއީ އަބޫ ސަހްލޫލް؛ ހިމާރު ގާޑިޔާ ދުއްވާ ޒުވާނެއް

މި ހިދުމަތުން އަބޫ ސަހްލޫލްއަށް ލިބޭ މާ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ނޯވެއެވެ. ނަމަވެސް ހިމާރު ގާޑިޔާ ދުއްވުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން ގޮތަކުން އޭނާއަށް ވަޒީފާއެއް ލިބެން ނެތްކަމަށް އަބޫ ސަހްލޫލް ކިޔައިދިނެވެ. ސަބަބަކަށް ވަނީ އޭނާގެ ސިއްހީ ހާލަތެވެ. އަބޫ ސަހްލޫލްއަކީ ނާރުތަކުގެ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތަކެއް ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ޒުވާނެކެވެ. އޭނާ ދެކޭގޮތުގައި، އޭނާގެ މި ވަޒީފާއަކީ އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތެކެވެ.

އަބޫ ސަހްލޫލްގެ ހިމާރު ގާޑިޔާގައި ދަރުތުކުރާ ދަރިވަރުންގެ އަތުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ނަގަނީ 5 ޝެކްލްއެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 1.3 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. ސްކޫލް ބަހުގައި ދާނަމަ، މަހު ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 40 ޝެކްލް ޚަރަދުކުރަން ޖެހެއެވެ.

އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ފޮނުވަނީ ހިމާރު ގާޑިޔާގަ. ބަހުގަ ފޮނުވާނެ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް. ބަހުން ނަގާ 40 އަކަށް ޝެކްލް. ހިމާރު ގާޑިޔަލަށް ދެނީ 5 ޝެކްލް. ދަރިފުޅާ އެހެން ކުދިންނަށް ނުރައްކާވިއަސް ހިމާރު ގާޑިޔަލަށް ލަނީ. އަހަރުމެންގެ ފެންވަރަކީ މީ. އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް. ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް ފިނިގަދަވޭ. ވައިގަދަވޭ. އެކަމަކުވެސް އަހަރުމެންނަށް ޖެހެނީ ހަމަ ގާޑިޔާ ބޭނުންކުރަން.
އިންތިޒާރު އަލް-އަރާޖް؛ ހިމާރު ގާޑިޔާގައި ދަތުރުކުރާ ކުއްޖެއްގެ މަންމަ

ހިމާރު ގާޑިޔާއަކީ މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ބަލާއިރު މާ ރައްކާތެރި އެއްޗެއް ނޫނެވެ. މި ގާޑިޔާގައި ދަތުރުކުރަން ޖެހެނީ، ދޭހައި އަތްވަކާއި ވެހޭހައި ވާރެއެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ގަދަ ވަޔާއި ހިރަފުސްގަނޑުގެ ތެރޭގައެވެ. ބައެއް ފަހަރު، ގާޑިޔާއިން ބޭރަށް ފުރޮޅާލައިގެން ވެއްޓޭ ފަހަރުވެސް އާދެއެވެ.

މީ އަހަރެންގެ ދަރިންގެ ތެރެއިން ސްކޫލަށް ދާން މި ގާޑިޔާ ބޭނުންކުރާ އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅު. ބަސް ދަތުރުތަކަށް ފީ ދައްކާނެ ތަނަވަސްކަމެއް އަހަރެން އަތަކު ނެތް. މި ގޮތް ކިތަންމެ ނުރައްކާ ވިއަސް. ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު މި ދަރިފުޅު ގެއަށް އަންނައިރު ހުންނާނީ ކޮންމެވެސް އަނިޔާއެއް ވެފަ، ބޮލަށް ނޫނީ ފަޔަށް. ގާޑިޔާއިން ވެއްޓިގެން. އެކަމަކުވެސް، މި ނޫން ގޮތެއް ނެތް. އަހަންނަކީ ވަޒީފާއެއް އޮތް މީހެއް ނޫން.
މަޖްދީ އަބޫ ސަހްލޫލް؛ ހިމާރު ގާޑިޔާގައި ދަތުރުކުރާ ކުއްޖެއްގެ ބައްޕަ

ކޮންމެ ހާލެއްގައިވެސް މުސްތަގުބަލަށް ކުރާ ފޮނި އުއްމީދުތައް ހާސިލުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަނީއެވެ. ޒުވާނަކު، އޭނާގެ ބަލި ހާލު އުޒުރަކަށް ހަދައި، ސަލާންޖަހަން ނުކުތުމުގެ ބަދަލުގައި، އޭނާއަށް ވީ ވަރަކުން މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން އާމްދަނީއެއް ހޯދަނީއެވެ. އިޖުތިމާއީ ޒިންމާވެސް އަދާކުރަމުންނެވެ.

ފަލަސްތީނުގައި ގާނޫނު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތުން، އުމުރުން 6 އަހަރާ 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވެ، ތައުލީމު ހާސިލުކުރުން ލާޒިމެވެ. ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާއެކު ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން، ހުޅަނގު އައްސޭރިއާއި ޣައްޒާގައި ލިޔަންކިއަން ދަންނަ މީހުންގެ ނިސްބަތް، މަޑުމަޑުން ނަމަވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް