ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 15:46
ކަނދުފަތި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ކަނދުފަތި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީ
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
ވަދު މަސްވެރިކަމާއި ސްޕޯޓްސް ފިޝިންއަށް ޚާއްސަ ކަނދުފަތިތަކެއް ހަރުކުރަން ފަށައިފި
 
މި ކަނދުފަތިތައް ހަރުކުރަނީ ގއ އަތޮޅާއި ޏ. އަތޮޅާއި އައްޑު އަތޮޅުގައި

ވަދު މަސްވެރިކަމާއި ސްޕޯޓް ފިޝިންގއަށް ހާއްސަ ކަނދުފަތިތަކެއް ހަރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ފަށައިފިއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ކަނދުފަތިތައް ހަރުކުރަނީ ދެކުނުގެ ތިން އަތޮޅެއްގައެވެ. އެއީ ގއ އަތޮޅާއި ޏ. އަތޮޅާއި އައްޑު އަތޮޅުގައެވެ.

ކަނދުފަތި ހަރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ހޯދޭނެ އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިއާއެކު މިހާރު ފުޅާވަމުން އަންނަ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ކުރާ މަސްވެރިކަމާއި ކެއިން ބުއިމުގެ ބޭނުމަށް ރަށާއި ކައިރިން މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 12ވަނަ ދުވަހުގެ ނިއަލަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 4 ވަދު ކަނދުފަތި އާއި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްޞަ 1 ކަނދުފަތި ޤާއިމުކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން ވަދު ކަނދުފަތި ހަރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގއ. މާމެންދޫގެ އިރުން 4.5 މޭލު ބޭރުގައި އާއި، ޏ. ފުވައްމުލައް އިރުދެކުނު ގައްޔާއި، ސ. ހުޅުމީދޫގެ އިރު ދެކުނުން 6 މޭލު ބޭރުގައި އާއި، ސ. ގަމުގެ ދެކުނުން 5 މޭލު ބޭރުގައެވެ. އަދި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް ކަނދުފަތި އަޅަނީ ސ. ވިލިނގިލީގެ އިރުން 15 މޭލު ބޭރުގައެވެ.

Advertisement

އަލަށް ޤާއިމުކުރާ ވަދު ކަނދުފަތިތަކާއެކު ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަންކުރުމަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް މުޅިން އައު ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވި އެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޒުވާނުންނަށް މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ އައު ދޮރެއް ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. އަދި ކުދި އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރަށާއި ކައިރިން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެ އޭގެ ސަބަބުން ކާނާގެ ޔަޤީންކަން އިތުރު ވެގެންދާނެކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އަލަށް ޤާއިމުކުރަންފެށި ވަދު ކަނދުފަތި ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ދުރަށް ފެންނަ ފަދަ ބައްތިއަކާއި، ކަނދުފަތި އޮތް ތަން ދެނެގަތުމަށް އުޅަނދުފަހަރަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފަދަ [ރާޑަރ ރިފްލެކްޓަރ] އަކާއި އެކުގައެވެ. ވަދު މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްސަ ކަނދުފަތި ފަރުމާކޮށްފައިވާނީ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ކަނދުފަތިތަކާއި ވަކިކުރުމަށް އަދި ހޯދަން ފަސޭހަވާ ގޮތަށް "ރީނދޫ" ކުލައިގައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައި ވަދު ކަނދުފަތި ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިއަހަރުތެރޭގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ކަނދުފައްޗަކީ ދައުލަތުން ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމާއި، ވަދު މަސްވެރިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މަސްވެރިންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކަނދުފަތިތަކެއް ކަމުގައި ވާތީވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ޤަވާއިދުގެ 21 ވަނަ މާއްދާއާއި، 22 ވަނަ މާއްދާގައި ވާފަދައިން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކަށް ގެއްލުން ވާފަދަ ޢަމަލެއް ނުހިންގުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ. އަދި އޮއިވާލި ކަނދުފަތީގެ ވިޔުގައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ކަނދުފައްޗެއްގެ ވަށައިގެންވާ 3 މޭލު ސަރަޙައްދުގައި އާންމުކޮށް ދިވެހިންކުރާ ކަނޑުމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ފިޔަވައި އެހެންބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަމެއް ނުކުރުމަށާއި ވަދުމަސްވެރިކަމަށް އަމާޒުކޮށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކަނދުފަތިތަކުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ނުކުރުމަށް އެމިނިސްޓްރީންވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޯޓުތަކެއް ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި
މާވަށުގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި
މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވީ.އެލް.ޑީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ކުރިން ހަރުކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ އެކަން އެންގުމަށް އެދިއްޖެ
18 މީޓަރު ހަމަވާ އުޅަނދުތަކުގައި ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ހަރުނުކުރާނަމަ، ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑްކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް އޮޑިޓަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
މިފްކޯ އިން ތައިލެންޑަށް ވިއްކާ މަހުގެ ހިސާބުތަކަކީ މިނިސްޓްރީން އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތެއް ނޫން - ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ޓީމެއް ޖަޕާނަށް