ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 14:51
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އެމްއެންޔޫ
މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަ ބަދަލު
މަތީ ތައުލީމު ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި
 
ޕޭ ހާމަނައިޒް ކުރުން ނިމިގެން ދާއިރު ޝަރުއީ ދާއިރާއާއި އިމާމުންނާއި މުދިމުންނާއި އަދި ޖުމްލަކޮށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޝާމިލްވާނެ
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ޕޮލިޓެކްނިކް އަދި އިސްލާމިކް ޔުުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދެން ލިބޭނީ މުސާރަ އަށް ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއި އެކުގައި ކަމަށް
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ މުސާރައަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 59 އިންސައްތަ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް

މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު މިކަން އިޢުލާންކުރައްވާފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިރިލަންދޫ ސްކޫލަށް 71 އަހަރު ފުރުނު މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މާރޗް 1 އިން ފެށިގެން އެ ދާއިރާގެ މުސާރަ އަށް ބަދަލު ގެންނަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތައުލީމީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރެވޭނީ ތަމްރީން ދޭ މީހާއަކީ އެކަމަށް ވަގުތު ދެވޭނެ ޤާބިލު މީހަކަށް ވެގެން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ޕޮލިޓެކްނިކް އަދި އިސްލާމިކް ޔުުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދެން ލިބޭނީ މުސާރަ އަށް ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލުތަކާ އެކުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުރިން ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލެކްޗަރާއަކަށް ލިބުނު މުސާރަ އަކީ 18880 ކަމަށާއި މިހާރު ގެނައި ބަދަލަށް ފަހު އިތުރު ވަގުތާ ނުލައި ލެކްޗަރާއިންނަށް މަހަކު 29900 ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 59 އިންސައްތަ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

މަތީ ތައުލީމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައަށް ގެނައި ބަދަލުގެ އިތުރު ތަފްސީލު ހާމަކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ސީނިއަރ ލެކްޗަރާއަކަށް މިހާރު ލިބެނީ 20831 ރުފިޔާ ކަމަށާއި އަލަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ސީނިއަރ ލެކްޗަރާއަކަށް 34000 ރުފިޔާ އޯވަރޓައިމާއި ނުލައި ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެސިސްޓެންޓް ޕޮރޮފެސަރެއްގެ މުސާރަ 23500 ރުފިޔާ އިން 39400 އަށް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރެއްގެ މުސާރަ 26000 ރުފިޔާ އިން 45000 ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މެނޭޖްމެންޓު ލެވެލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ މުސާރަ އަށް ވެސް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ޑީންއެއްގެ މުސާރަ 30000 ރުފިޔާ އިން 38000 އަށް އިތުރުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރަޖިސްޓްރާގެ މުސާރަ 32000 ރުފިޔާ އިން 42000 ރުފިޔާ އަށް އިތުރުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސިލަރެއްގެ މުސާރަ 39000 އިން 48000 ރުފިޔާ އަށް އިތުރުކުރައްވާފައިވާކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރާއިންގެ މުސާރަ 14700 ރުފިޔާ އިން 26000 ރުފިޔާ އަށް އިތުރުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ލެކްޗަރާއެއްގެ މުސާރަ 17000 ރުފިޔާ އިން 19000 ރުފިޔާ އަށް އަދި ސީނިއާ ލެކްޗަރާއެއްގެ މުސާރަ 19000 ރުފިޔާ އިން 34000 ރުފިޔާ އަށް އިތުރުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ބަދަލާއެކު ޖުމްލަ 767 މުވައްޒަފަކަށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 62 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މި ކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލު ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާއި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އިން ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުދައްރިސުންގެ މުސާރައަށެވެ. މިގޮތުން، މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފައެވެ.

މި އަހަރު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސް ވަނީ މެއި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިއްޙީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގައި 35 އިންސައްތަ އެލަވަންސް ނުލިބި މިހާރު ތިބި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް 1 މޭއިން ފެށިގެން މި އެލަވަންސް ލިބެން ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕޭ ހާމަނައިޒް ކުރުން ނިމިގެން ދާއިރު ޝަރުއީ ދާއިރާއާއި އިމާމުންނާއި މުދިމުންނާއި އަދި ޖުމްލަކޮށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޝާމިލްވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
44%
6%
6%
28%
17%
0%
ކޮމެންޓް
4 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 13:34
ނައީމާ
އެންމެނަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރާއިރު، ސަރުކާރަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކޮށްފައި ، ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެބަތިބި ވަރަށް ކުޑަ އެލަވަންސް ލިބޭ މީހުން. އެމީހުންގެ އެލަވަންސާމެދު ވިސްނާ ބަޔަކު ނެތީ ކީއްވެ ބާ! ތަކެތީގެއަގުއެހާބޮޑު.ދެކޮޅުޖައްސާނެގޮތެއްނޭގެ.
ގުޅުންހުރި
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުކަމާއި ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި
ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި އާއްމުކޮށްފި
ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް ފޮނުއްވައިފި
ފްލެޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަށް 4 މަސްފަހުން ދިން ކުރު ޖަވާބު: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ!
43 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވައިފައިވާ އަދި އިނާމު އަރުވާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯޑު ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަނީ
43 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމު ދެނީ
އިމްތިހާނު ބާއްވާ ތާރީޚަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހުނީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާ ހެދިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން އެޕާޓީން ކުށްވެރިކޮށްފި
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރީ ފިސްކަލް އައު އަހަރާއި އެލައިންކޮށް އެއްގޮތްކުރުމަށް - މިނިސްޓަރު