ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 13:02
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދެވި މޫސާ ނަސީރު
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދެވި މޫސާ ނަސީރު
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސާ ނަސީރު- ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ކުށްވެރިން މުވައްޒަފުންގެ މޫނަށް ކުޅުޖެހުމާއި، 3 ނޮވެމްބަރުގެ ޝަރީއަތާއި، ކުށްވެރިއެއްގެ ސަބަބުން ޓީބީ ޖެހުނުއިރުގެ ހަނދާންތައް
 
ބައެއް ފަހަރު މުޅި ދުވަހުވެސް ކޯޓުގައި ހޭދަ ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ
 
މޫސާ ނަސީރު ޝަރުއީ ދާއިރާއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 1984 ވަނަ އަހަރު
 
3 ނޮވެމްބަރުގެ ޝަރީއަތުގައި ފެނިގެން ދިޔަ ހަލަބޮލިކަން މިހާރު ސިފަ ނުކުރެވޭނެ

މޫސާ ނަސީރަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް އާ މޫނަކަށް ނުވާނެއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދެވި މޫސާ ނަސީރު ޝަރުއީ ދާއިރާއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 1984 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް 38 އަހަރާއި، 9 މަހާއި 11 ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާއިރު، ދާދި ފަހުން ގަޟައީ އާ އަހަރު ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އޭނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ އެވޯޑުވެސް ދީފައިވެއެވެ. ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ދެއްވި މި އެވޯޑު ޙަވާލު ކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙެވެ.

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ދެއްވި މި އެވޯޑު ޙަވާލު ކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު

ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއްގައި މޫސާ ވަނީ އޭނާގެ ވަޒީފާގެ އުސްއަލިތަކާ ގުޅޭ ބައެއް ވާހަކަތައް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. ޝަރުއީ ދާއިރާގައި މޫސަ ފުރަތަމަ ވަޒީފާ އަދާ ކުރެއްވީ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައި އޮތް 8 ކޯޓުގެ ތެރެއިން "ކޯޓު ނަންބަރު 6" ގައެވެ. އެއީ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް އޭރު ބަލަމުން ދިޔަ 3 ކޯޓުގެ ތެރެއިން އެއް ކޯޓެވެ.

އެ ކޯޓުތައް އުވާލައި 4 ކޯޓު އުފެއްދެވުމުން ދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ "ކޯޓު ނަންބަރު 3" ގައެވެ. އެއީ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބަލަމުން ދިޔަ އެއް ކޯޓެވެ.

 އެ ކޯޓުތައް އުވާލުމުން ދެން އުފެދިގެން ދިޔަ އާއިލާއާ ބެހޭ ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު، ދެން ވަޑައިގަތީ ހަމަ އޭރު އުފެދިގެން ދިޔަ ޖިނާއީ ކޯޓަށެވެ. ޖިނާއީ ކޯޓު އުވާލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު އުފެއްދެވި ހިސާބުން މިއަދާ ހަމައަށް މޫސަ ވަޒީފާ އަދާ ކުރެއްވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައެވެ.

"ހަނދާނުން ފުހެލަން ވަރަށް ދަތި، ނޮވެމްބަރު 3 ގެ ޝަރީއަތްތައް ހިނގި ދުވަސްވަރު"

ނޮވެމްބަރު 3 ގެ އުުދުވާނީ ޙަމަލާގެ ޝަރީއަތްތައް ހައިކޯޓުގައި ބަލަމުން ދިޔައިރު ޖުޑީޝަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް އެކުލަވާލިއިރު، މޫސަވެސް ވަނީ އެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް 8 މަސް ދުވަސް ވަންދެން ކުރިއަށްދިޔައިރު، އެ ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި މޫސަވެސް ވަނީ މައްސަލައާގުޅޭ އިދާރީ މަސައްކަތުގައި އަމަލީ ގޮތުން އުޅުއްވާފައެވެ.

 މޫސަ ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްދިޔައިރު، މުޅި ކޯޓު ސަރަޙައްދު އޮތީ ފުރާލާފައެވެ. މުޅި އެ ތަނުން ފެނިގެން ދިޔަ ހަލަބޮލިކަން މިހާރު ސިފަ ނުކުރެވޭނެކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

މުޅި ހައިކޯޓު ސަރަޙައްދު އޮތީ ފުރާލާފައި، އެ މަންޒަރުތައް ހަމަލޮލުން ފެނުނު، ހަނދާނުން ފުހެލަން ވަރަށް ދަތި، ނޮވެމްބަރު 3 ގެ ޝަރީއަތްތައް ހިނގި ދުވަސްވަރު،
މޫސާ ނަސީރު

ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދިގެން ދިޔައީވެސް މޫސަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އުޅުއްވަނިކޮށެވެ. ހައިކޯޓެކޭ އެއްގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައިވެސް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހި، ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް އެކުލަވާލިއިރު، އެ ޓީމުގަައިވެސް މޫސަ ވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އެ ކޯޓަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފުން އައިސް ހަމަޖެހުމުން ދެން އަނެއްކާވެސް މޫސަ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މޫސަ ރިޓަޔަރ ކުރެއްވީ 15 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓު އުފެދުނީއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އުޅުނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓަކީ ވަރަށް ހަގު ކޯޓެއް އަދި
މޫސާ ނަސީރު
ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މޫސަ ރިޓަޔަރ ކުރެއްވީ 15 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުއްދަތު ސެކްޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާއިރު، ބައެއް ފަހަރު މުޅި ދުވަހުވެސް ކޯޓުގައި ހޭދަ ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ހައްޔަރު ކުރި ދުވަސްވަރު، މެދުނުކެނޑި 24 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ކޯޓުގައި އުޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވިކަން މޫސަ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ގިނަ ވަގުތު ވަޒީފާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތުގައި އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ވެދެއްވީ އަނބިކަނބަލުންނާއި އާއިލާކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސައްކަތުގައި އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ވެދެއްވީ އަނބިކަނބަލުންނާއި އާއިލާކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވި

ކޯޓުގެ ވަޒީފާ އަދާ ކުރައްވަން އުޅުއްވުމުގެ ތެރޭގައި ޓީބީ ޖެހުނު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވަޒީފާ އަދާ ކުރައްވަން އުޅުއްވުމުގެ ތެރޭގައި މޫސައަށް ޓީބީވެސް ޖެހުނެވެ. އެގޮތުން ޖަލުން ގެނައި ކުށްވެރިއެއްގެ ސަބަބުން މުޅި ކޯޓު އެލާޓަށް އައިސް، ކޯޓުގެ ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުން ޓެސްޓު ހަދައި، ބޭސްކާން ޖެހުނުކަމަށް މޫސާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެފަހަރު ޖަލުން ގެނައި ކުށްވެރިއެއްގެ ސަބަބުން މުޅި ކޯޓު އެލާޓަށް އައިސް، ކޯޓުގެ ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުން ޓެސްޓު ހަދައި، ބޭސްކާން ޖެހުނު، 3 މަސް ދުވަސް ވަންދެން ހުންނަން ޖެހުނު ޓީބީ ރަނގަޅުވަންދެން ގޭގައި އަޅުގަނޑު،
މޫސާ ނަސީރު
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދެވި މޫސާ ނަސީރު - ރާއްޖެއެމްވީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ގިނަ ކުށްވެރިންނާއި، ކުށުގެ ވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް އަންނަ ކޯޓެކެވެ. ގިނަ ފަހަރު ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ގެނެވޭ ފަރާތްތަކާއި، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ރުޅިއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ އެއް ބަޔަކީ ކޯޓުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނެވެ.

 މޫސަވެސް ވަނީ އެފަދަ ބައެއް މަންޒަރުތައް ދެކެފައެވެ. މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާ ވޯކްސްޓޭޝަންތައް ހަލާކު ކުރުމާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް ހަލާކު ކުރުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މޫނަށް ކުޅު ޖެހުން ފަދަ އެތައް މަންޒަރެއް މޫސައަށްވެސް ފެނިފައިވެއެވެ.

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާ ވޯކްސްޓޭޝަންތައް ހަލާކު ކުރުމާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް ހަލާކު ކުރުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މޫނަށް ކުޅު ޖެހުމާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާޒީންނަށް ވަރަށް ބޭއަދަބީކޮށް ވަރަށް ހަޑިއެއްޗެހި ކިއުމާއި، އެކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ހިނގާފައި ހުރީ
މޫސާ ނަސީރު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުޅި ޓީމަކީ ޖުޑީޝަރީގެ ނަމޫނާ ޓީމެއް

މޫސަ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެންމެ ހަނދާނުން ފުހެލަން ދަތި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް އަލަށް ކޮވިޑު-19 ބަލި އައުމާ ގުޅިގެން ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެއައި ކުއްލި ބަދަލާއި، އެ ޙާލަތެވެ. އެއީވެސް ހިތުން ފިލުވާލަން ދަތި ދުވަސްތަކެއްކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭރު މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރީ ކޯޓުގައި އަމަލީ ގޮތުން 4 މުވައްޒަފުން ނެރިގެންނެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުޅި ޓީމަކީ ޖުޑީޝަރީގެ ނަމޫނާ ޓީމެއް ގޮތުގައި މޫސަ ސިފަ ކުރައްވައެވެ.

ކްރިމިނަކް ކޯޓަކީ ޖުޑީޝަރީގެ ނަމޫނާ ޓީމެކޭ ބުނެވޭނީ، މުޅި ޖުޑީޝަރީއަށް ގޮން ޖަހާލާފައި، އެއީ ޓީމެއް ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ އަބަދުވެސް، ކުޅިވަރުގައިވެސް، މަސައްކަތުގައިވެސް، ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް، ވެރިންވެސް ގާޒީންވެސް އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުންވެސް ނުހަނު ގުޅުން ބަދަހިވާނެ، ރަނގަޅު މިސްރާބަށް މަސައްކަތް ގެންދިއުމަށް އަބަދުވެސް މި ކޯޓުގެ ޓީމުން މަސައްކަތް ކުރާނެ
މޫސާ ނަސީރު
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުޅި ޓީމަކީ ޖުޑީޝަރީގެ ނަމޫނާ ޓީމެއް ގޮތުގައި މޫސަ ސިފަ ކުރައްވާ

މުއްދަތު ސެކްޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގޮސް، ކޯޓުގެ މޫނުމަތިކަމަށްވާ ރިސެޕްޝަނަށް އޭނާ ބަދަލު ކުރެއްވީ އެ ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލެވެ. މުއްދަތު ސެކްޝަނާ އަޅާބަލާއިރު، ރިސެޕްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ލުއިކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. އުމުރާއި ސިއްޙީ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު މޫސަވެސް ހުންނެވީ އެފަދަ ފުރުސަތަކަށް އެދިއެދިއެވެ.

ރިސެޕްޝަންގައި ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކަކީވެސް ނުހަނު ޝައުޤުވެރިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެތައް އައު މޫނުތަކެއް ފެންނައިރު، ކޮންމެ މީހަކާވެސް މޫސަ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ މަޑުމައިތިރިކަމާއި ހިނިތުންވުމާއެކުގައެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޝަރީއަތްތަކަށް ދާ ނޫސްވެރިއެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑަށްވެސް އެކަން ފާހަގަވެއެވެ.

ކޮންމެ މީހަކާވެސް މޫސަ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ މަޑުމައިތިރިކަމާއި ހިނިތުންވުމާއެކުގައި

ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް މޫސަ ދެއްވާ މެސެޖަކީ ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށެވެ. ގުޅިގެން އެކުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށެވެ. މަސައްކަތަށް ފަރުވާތެރިވެ، ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރިވެ، އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ގޮތުގައި ވަޒީފާ ދެކުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
10%
60%
20%
0%
0%
10%
ކޮމެންޓް
2 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 14:32
އާދަނު
ރިޓަޔަރ ކުރެއްވެވިކަމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިހާރު ތިކަހަލަ މަގާމުތަކަށް ގިނަބަދަލުތަކެއް އަންނަން ޖެހޭ. ގައުމަށް ތިޔަ ކޮށްދެއްވި ހިދުމަތަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން.