ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2023 | ބުދަ 10:51
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
މި އަހަރު ނިމެންވާއިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޓުއަރިޒަމް ފުޅާކުރެވޭނެ - ޑރ.މައުސޫމް
 
މިއީ ރާއްޖޭގެ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި ރަށްތަކުން ތިބީ އެފަދަ ފުރުސަތަކަށް ބޭނުންވެފައި ކަމަށް އެމްއައިޓީޑީސީ އިން ބުނޭ
 
ސަވާދިއްތައިގެ ދެ ވަނަ އެޑިޝަން ލަންދޫ އިން ފަށާފައި ވާއިރު މި ފަހަރު 9 ރަށަކަށް ދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

މިއަހަރު ނިމެންވާ އިރަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޓުއަރިޒަމް ފުޅާކުރެވޭނެ ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން ފެށުމަށްޓަކާ ނ.ލަންދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޓުއަރިޒަމްގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ 17 ރަށެއްގައި މިހާރު ވެސް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުުރުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ރަށްރަށަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންފާ ހޯދާ ދިނުމަށް ވިސްނާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައީސް ޞާލިހުގެ އެ ސިޔާސަތަށް މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައިވަނީ ތައުރީފްކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދަޅުވީ ރަށްރަށުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި، އަންހެންވެރިންގެ ސަގާފީ މަސައްކަތްތަކާއި، އެ ނޫން އެހެން ރަށާއި ގުޅުން ތަފާތު ކަންކަން ކުރި އަރާނީ ރަށަށް ފައިދާ ވާފަދަ ޓުއަރިޒަމްގެ އުސޫލުތައް ގާއިމްވެގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އާރްޓީއެލް އިން ގުޅުވާލުމާއި، ޔޮޓް ޓުއަރިޒަމް އެ ނިޒާމްގެ ތެރެއަށް ގުޅުވާލުމުން ރަށަށް އޭގެ ސީދާ މަންފާ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސަވާދިއްތަ ފަދަ ހަރަކާތްތަކާއެކު ރަށުގައި ހުންނަ ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ރަށުގައި ހުންނަ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންކަން ދަމަހައްޓާ އެތަންތަން ބެލެހެއްޓުން އާދަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީންކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ޓުއާގައިޑުން ތަމްރީންކުރުމަކީ ރަށަށް ޓުއަރިޒަމް ގެނެސް ރަށުގައި އެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސަވާދިއްތަ ދަތުރާއެކު ލަންދޫ އާއި އުލިގަމު ފަދަ އެތައް ރަށެއްގެ ބަނދަރުތައް ޔޮޓުން ފުރާލާނެ ކަމަށެވެ.

ސަވާދީއްތައިގެ ދެ ވަނަ އެޑިޝަން ލަންދޫ އިން ފަށާފައިވާއިރު މި ފަހަރު 9 ރަށަކަށް ދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެރަށްތަކަކީ ނ. ލަންދޫ، ޅ. ހިންނަވަރު، ބ. ގޮއިދޫ، އއ. ތޮއްޑޫ، އއ. ރަސްދޫ، އއ. އުކުޅަސް، އދ. ދަނގެތި، އދ. ދިގުރަށް އަދި އދ. މާމިނގިލިއެވެ. ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ފުރަތަމަ އެޑިޝަންގައި ޔޮޓުތައް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ހއ. އިން ފެށިގެން ނ. އަތޮޅާ ހަމައަށެވެ. އެ ދަތުރަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރެއް ކަމަށް އެމްއައިޓީޑީސީ އިން ފާހަގަކުރެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި ރަށްތަކުން ތިބީ އެފަދަ ފުރުސަތަކަށް ބޭނުންވެފައި ކަމަށް އެމްއައިޓީޑީސީ އިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް