ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:09
ޝާމް މުހައްމަދު
ޝާމް މުހައްމަދު
މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ
މެރިން އެކްސްޕޯ 2023: ޑައިވިން ޕްރޮމޯޓްކުރަން ހާއްސަ ފުރުސަތުތަކެއް
 
މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ މާޗް 15 އިން 18 އަށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި

މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ 2023ގައި ޑައިވިން ޕްރޮމޯޓްކުރަން ހާއްސަ ފުރުސަތުތަކެއް އޮންނާނެ ކަމަށް އެ އިވެންޓު އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯގެ ބައެއް ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުންނާއެކު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެ ގޮތުން، އޮފިޝަލް އިންޝުއަރެންސް ޕާޓްރަނެއްގެ ގޮތުގައި ސޮއިކުރީ އެލައިޑް އިންޝިއުރެންސްއާއެކުގައެވެ. ދަ ފައިން ގްރޫޕްއާއެކު ސޮއިކުރީ އޮފިޝަލް ޔޮޓް ބްރޯކާގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ކްލީން ޓެކާއެކު ވަނީ އޮފިޝަލް ހައިޖީން ޕާޓްނަރުގެ ގޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އަދި މި އިވެންޓުގެ ސައުންޑް އެންޑް ލައިޓިން ޕާޓްރަނެއްގެ ގޮތުގައި ސޮއިކުރީ އޮފިޝަލް އިވެންޓްސްއާއެކުގައެވެ. އަދި އަސަރީ ސާވިސަސްއާއެކު ސެޓްއަޕް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

މި އިވެންޓު މެނޭޖުކުރާ ކުންފުނި، މީޑިއަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝާމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މި އިވެންޓުގައި 160 ސްޓޯލެއް މި އަހަރު ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި އައުޓްޑޯ އޭރިއާއެެއް ބޯޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް ޑިސްޕްލޭ އޭރިއާއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އޭޝިއަން ޑައިވް އެކްސްޕޯ (އެޑެކްސް)ގެ ފުރަތަމަ ޗެޕްޓާ މި އިވެންޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ޑަައިވިން އިންޑަސްޓްރީއަށް، ރާއްޖެއަކީ ޑައިވް ޑެސްޓިނޭޝަންއެެއް ގޮތަށް މާކެޓްކުރަން ލިބޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއްކަމަށް ވެސް ޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އިވެންޓު އޮތީ މާޗް 15، 16، 17 އަދި 18ގައި ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކު ސަރަހައްދުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް