ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 20:30
ގޭންގު މާރާމާރީތައް ވަނީ އިތުރުވެފައި
ގޭންގު މާރާމާރީތައް ވަނީ އިތުރުވެފައި
މިހާރު
ގޭންގު މާރާމާރީ
ގޭންގު ހަމަނުޖެހުން: ޒުވާނާގެ މަރާއި ޖޫސް ޓައިމަށް ދިން ހަމަލާގެ ފަހަތުގައިވާ ވާހަކަތައް!
 
ޒުވާނާގެ މަރުވެސް ގުޅެނީ ގޭންގުތަކާ
 
ޖޫސްޓައިމަށް ދިން ހަމަލާއަކީވެސް ގޭންގުތަކާ ގުޅޭ ކަމެއް
 
ގޭންގު މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވޭނީ އެންމެން ގުޅިގެން

ފިހާރައެއްގެ ތެރެއަށް ފިލަން އެ ޒުވާނާ ވަނީ ފަހަތުން ބަޔަކު އަންނަކަން އެނގިގެންނެވެ. އެ މީހުންނަކީ އޭނާއަށް ހަމަލާދޭން އަންނަ ބައެއްކަންވެސް ކަށަވަރު ވާތީއެވެ. އެކަމަކު، ކުއްލިއަކަށް އައިސް އެ ފިހާރަ ތެރެއަށްވެސް އެ މީހުން ވަދެގަތީއެވެ. ގައިގެ އެތަން މިތަނަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލީއެވެ. މުޅި ފިހާރަތެރޭގައި އޮތީ ލެއެވެ. އޭނާގެ ގަމީހާއި ޖިންސުގައިވެސް ލެއެވެ. ލިބުނު ޒަހަމްތަކާއެކު, ހާލު ސީރިއަސްވެ އައިސީޔޫގައި ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައި ދެ ދުވަހު އޮތުމަށްފަހު އެ ޒުވާނާ ދުނިޔެ ދޫކުރީއެވެ. އެ ގެއްލުނީ ޒުވާނެއްގެ ފުރާނައެވެ.

ފިނި ބުއިންތަކާއި ކާއެއްޗެހި ވިއްކާ, ހުޅުމާލޭގެ ޖޫސްޓައިމްގެ ވިޔަފާރި އެ ދުވަހުވެސް ދިޔައީ ކުރިއަށެވެ. އެކަމަކު ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ތިބި ދެ މީހަކު ސައިކަލެއްގައި އައިސް މަޑުކޮށް އެ ތަނުގެ ތެރެއަށް ވަދެ މަރުތޭލުން ތަޅައި އެ ތަން ސުންނާފަތި ކޮށްލީއެވެ. އެ ތަނަށް ލިބުނު ގެއްލުން ދެ ލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑެވެ. ކަމުގެ ހަގީގަތް ބެލިއިރު، އެއީ ދުވަސްވީ އަންހެނަކު ހަތަރު އަހަރު ދުވަހު އެތައް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ކޮޅަށް ޖެހި ވިޔަފާރިއެކެވެ. މަރުތޭލުން ތަޅައި އެ ވިޔަފާރި ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލީއެވެ.

މި ކިޔައިދިނީ މިދިޔަ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ ބިރުވެރި ދެ ހާދިސާއެވެ. ހިތާމަވެރި ދެ ހާދިސާއެވެ. މި ދެ ކަމުގެ ހަގީގަތަށް ބަލާއިރުވެސް ގުޅިފައި އޮތީ ގޭންގުތަކުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާއެވެ. އެއް ގޭންގު އަނެއް ގޭންގާ އޮންނަ ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކާއެވެ.

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ، ގޭންގުތަކުގެ މީސްމީހުން ހޯދާފައި ހުރި ކާރުތަކުގެ ޑޮމައިން ނަންބަރުތަކާއި އެއަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އުޅޭ ނުތަނަވަސްކަމެއް ވެސް މި ކަމުގެ ތެރޭގައި އެބައުޅޭ ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން ގޭންގުތަކުގެ ބައެއް ޑޮމައިން ނަންބަރުތައް ރިވިއުކޮށް ކެންސަލް ކުރުމާ ގުޅިގެން އެއް ގުރޫޕާ އަނެއް ގުރޫޕާ ދެމެދު އުފެދިގެން އުޅޭ ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް ވެސް އުޅޭ ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމުގައި އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ދިމާކޮށްލުން ވެސް އެބައުޅޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވީ 16 ޖަނަވަރީގައި، މާލޭގައި ހުންނަ ކެފޭއެއް ތެރޭގައި ކުޑަހެންވޭރު ގޭންގުގެ މީހަކާ އެންސީ ޕާކު ގޭންގުގެ ދެ މީހަކާ ދޭތެރޭ ކުޑަ ޒުވާބެއް ހިނގައިގެން އެ ކަމުގެ ބަދަލު ހިފަން ވެގެން ދެ ތިން ހަތަރު ފަހަރަކު އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ދިމާކޮށް ވަޅިޖަހައި ކަންކަން ކުރަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން ބީޖީ ކައިރީގައި، މުރަނގަމަގުގައި ހުންނަ ފިހާރައަކަށް ވަތްތަނުން، އެންސީ ޕާކަށް ނިސްބަތްވާ އައްޑޫ އަތޮޅުގެ މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާ ދިނީކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީޕީ އެ އިޝާރާތް ކުރެއްވީ ހޯމަ ދުވަހު މަރުވި ޒުވާނާގެ ވާހަކައެވެ. ގޭންގުތަކުގެ ހަމަނުޖެހުމާއި މާރާމާރީގެ ސަބަބުން އަނެއްކާވެސް ޒުވާނެއްގެ ފުރާނަ ދިޔައީއެވެ. އެކަމަކު، މިއަދު މިއީ މި މުޖުުތަމައަށް އައު ކަމެއް ނޫނެވެ. މި ކަން އާންމުވެ ފުޅާވެފައިވާ މިންވަރަކީ "ތި ދެން މާ ބޮޑު ކަމެއްހޭ" ކިޔައި އެއްވެސް ބަޔަކު މި ކަމާ އަޅައިނުލުމެވެ.

ޖޫސްޓައިމަށް ހަމަލާދިނުން ވެސް ގޭންގުތަކާ ގުޅިފައި

ބީޖީ ކައިރީގައި ހުންނަ ފިހާރައެއްގެ ތެރެއިން މީހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައާއި ހުޅުމާލޭގެ ޖޫސް ޓައިމަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައަކާ ގުޅުމެއް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސީޕީ ވިދާޅުވިގޮތުގައި މި ކަމަކީވެސް ގޭންގުތަކާ ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތަކެކެވެ.

ހަމީދު ވިދާޅުވީ "މަސްއޮޑިއޭ ކިޔައިގެން އުޅޭ ގުރޫޕު" މީހުން ހިންގާ ފިހާރައަކަށް، "ވައިކަންމައްޗޭ ކިޔައިގެން އުޅޭ ގުރޫޕުގެ" ބަޔަކު ވަދެ އެ ތަނުގައި އިން އަންހެން ކުއްޖަކަށް ބިރު ދައްކައި ހެދުމުން، ވައިކަންމަތީގައި އެ ކަން ކުރުމުގައި އުޅުނު މީހާގެ މަންމައާ ގުޅުން ހުރި ޖޫސް ޕޮއިންޓެއް ތަޅާލީ ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އިތުުރު ތަފްސީލެއް ސީޕީ ނުދެއްވައެވެ.

ހަތަރު އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން ދުވަސްވީ އަންހެނަކު ކުރި ބުރަ މަސައްކަތް ގޭންގު މާރާމާރީތަކުގެ ސަބަބުން ފެނަށް ވީއެވެ.

ކުށްކުރުމުގެ އުކުޅުތައް އެބަ ބަދަލުކުރޭ!

ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވީ ގޭންގުތަކޭ ކިޔައިގެން މި އުޅޭ މީހުން ހުއްޓުވޭނީ ނުވަތަ މައިތިރި ކުރެވޭނީ ވެސް އެންމެންނަށް ކެރިގެން ކަމަށެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް މާރާމާރީއެއް ހިނގީމަ އެންމެން ވެސް ފުލުހުންނާ ދިމާއަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ގޮވާލާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހަގީގަތަކީ ފުލުހުން އެކަމަށް "ޑެޑިކޭޓެޑް" މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަން ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމީދު ވިދާޅުވީ، ކުށްކުރާ މީހުން އެ މީހުން ގެންގުޅޭ އުކުޅުތަކަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެ މީހުންގެ ސައިކަލުތަކުގެ ބޯޑުތައް ބަދަލުކުރާ ކަމަށާއި، އެ މީހުންގެ ކާރުތަކުގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ނަފްރަތު އުފެދިފައި އޮންނަ ގުރޫޕުތަކަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން، ވަކިތަނެއްގައި ތިއްބައި އެ މީހުން ލޮކޭޓްކޮށްފައި ދަނީ ބައިގަނޑެއްހެން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު ދަނީ އެކަކު ނުވަތަ ދެ މީހުން ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ

އިތުރަށް ސީޕީ ވިދާޅުވީ ހެލްމެޓުގެ ނަހަމަ ބޭނުންކޮށް ކެމެރާތަކަށް މޫނު ނާރާނޭހެން ނިވާކޮށްގެން ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ކަމަށް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ހޯދެން އޮތް ހައްްލެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން 30 ކިލޯމީޓަރަށްވުރެ މަޑުން ދުއްވަން ޖެހޭ ތަންތަނުގައި ހެލްމެޓު އަޅައިގެން އުޅޭނަމަ ހުއްޓުވައި، ބަލައި ފާސްކޮށް، ފޮޓޯ ވެސް ނަގާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވީ ގޭންގު ކުށްތައް ހުއްޓުވޭނީ ހަމައެކަނި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުން ނޫންކަމަށެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް މާރާމާރީއެއް ހިނގުމުން ފުލުހުންނާ ދިމާއަށް އެއްޗެހި ކިޔުމަށްފަހު ނިންމާލަނީ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ކަމަށްޓަކައި ފުލުހުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގޭންގުތަކުގެ މީހުން ވަޅިޖަހައި، މަރުތޭލުން މީހުންގެ ގައިގައި ތަޅާއިރު، އެ މީހުންގެ މައިންބަފައިންނާއި، އަނބިންނާ، ދައްތައިންނާ ބޭބެއިންނަކީ ވެސް ހަމަ މި ފަސްގަނޑުގައި ތިބި މީހުން ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ މީހުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވެދީ، ދައުލަތުގެ އެހެން ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން ވެސް މިކަމާމެދު ސީރިއަސް ނަޒަރަކުން ދެކި، ބިރުވެރިކަން ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގޭންގު ކުށްތަކާބެހޭ ގާނޫނު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ!

އާދީއްތަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، ގޭންގު ކުށްތަކާގުޅޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ދައުވާކޮށްފައި އޮތީ އެންމެ މައްސަލައެއްގައި ކަމަށެެވެ. އެ ގާނޫނަކީ ކުރީ ޒަމާނުގައި ލިޔެފައި އޮތް ގާނޫނެއް ކަމުން، އެ ގާނޫނު އޮތީ މާ ފަހި ގޮތަކަށް ނޫންކަމަށްވެސް ޝަމީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ގާނޫނުގައި އެއްޗެއް ލިޔާއިރު އަމަލީ ގޮތުން އެކަން ކުރާނެ ގޮތެއްވެސް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީހަކު ރަޖިސްޓްރީއެއް ނުކުރާނެ ނޫންތޯ ގޭންގެއް، ތިމަންނާމެންނަކީ ގޭންގެކޭ ކިޔާފައެއް. ނުވަތަ ކުށްކުރާ ޖަމާއަތެކޭ. އެހެންވީމަ އެ އޮޕަރޭޓް ކުރާ ގޮތާ މި ކަންކަމަށް ވިސްނައިގެން ނޫން ގޮތަށް މިކަހަލަ ގާނޫނު ލިޔާތީ ނުކުންނަ މައްސަލަ މިހާރު މި ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުގެ އަބަދުގެ ވެސް ވިސްނުމަކީ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ ތެރެއަށް ހުރިހާ ކުށެެއް ގެނައީމައޭ މުޅި މައްސަލަ ހައްލުވެގެން ދާނީ.
ހުސައިން ޝަމީމް / ޕީޖީ

ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ހުރިހާ ކުށެއް ހިމެނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، ބަންޑާރަ ނައިބު އެ މަސައްކަތް ކުރައްވަން އެބަ ގަސްދުވެސް ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާއިރު، ގޭންގު ކުށްތަކުގެ ގާނޫނަކީ މިހާރު ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް ގާނޫނެއް ނޫން ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީޕީ ހަމީދުވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވީ ހަމަ އެ މައްސަލައެވެ. ސީޕީ ވިދާޅުވީ 2010ވަނަ އަހަރު އެކުލަވައިލާފައިވާ ގޭންގު ކުށްތަކާބެހޭ ގާނޫނަކީ މިހާރު ބޭނުންކުރަން އެކަށީގެންވާ ގާނޫނެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެ ގާނޫނަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ތަންކޮޅެއް، ވަށާޖެހޭ ރަނގަޅު ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ތަންފީޒުކުރެވޭ ގާނޫނަކަށް ހެދުމަށްވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގޭންގުތަކުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި މާރާމާރީތަކުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގައި އޮތީ ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމެވެ. ސުވާލަކީ މިއެވެ؛ މާދަމާގެ ހަމަލާ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ކޮންތަނަކަށް ހެއްޔެވެ؟

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
10%
6%
23%
27%
7%
26%
ކޮމެންޓް
1 މާރޗް 2023 | ބުދަ 16:33
ފާތުން
ކަންކުރަންވީ ގޮތް މީގެ 1400 އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ވަނީ އަންގަވާފަ.. ޤުރްއާނާ ސުންނަތައް ބަލައިގެން ޢަމަލުކުރަންވީ.. އެގޮތް ބޭނުންނުވާތީ މިހުރިހާކަމެއް މިހެންމިދަނީ.. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތައްވުރެ މޮޅު ޤާނޫނެއް ނޯންނާނެ.. ކަމެއްގަ ފެއިލްވީމަ ޤާނޫނުގަ ހުރި އުނިކަންކަން ދައްކާފަ ރެކުނީމަ އެ ނިމުނީ
28 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:34
އިބޫ
ފުލުހުންގެ ބޭނުން ކެނޑިއްޖެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ. މިހާރު އެންމެ ބާރުގަދަ މީހާ ގަދަވާ ޒަމާނަށް އެނބުރި އާދެވުނުކަމުގެ އިޙްސާސް ކުރެވެނީ. ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ.