ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 22:09
ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން
ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތް
ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން އިއުލާނުކޮށްފި
 
ރާއްޖޭގެ 6 ސަރަހައްދެއްގައި އޮޑިޝަންތައް ބާއްވާފައިވޭ
 
މުބާރާތުގައި 111 ބައިވެރިން އޮޑިޝަންކޮށްފައިވޭ
 
20 ބައިވެރިން މުބާރާތަށް ހޮވާފައިވޭ

"ރަންތާޖު" ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު ބައިވެރިންގެ ނަންތައް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ރާއްޖެ ޓީވީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

Advertisement

މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަން ނިންމާލައި، މުބާރާތައް ހޮވުނު ބައިވެރިންގެ ނަންތައް އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތަކުން ހޮވުނު 20 ބައިވެރިންގެ ނަންތައް ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަކީ:

އަބްދުﷲ ތާލިބު - ސ. މަރަދޫ

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

މަރިޔަމް ޒަހުވާ އާދިލް - މާލެ ސިޓީ

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

މުހައްމަދު މުސްތަފާ - ބ. އޭދަފުށި

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

އިބްރާހީމް އައުސް - ހއ. އިހަވަންދޫ

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ސުމާ ހުސައިން - ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ޝިފާޒާ ނައީމް - ގދ. ތިނަދޫ

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

އަހުމަދު ސުޖާއު - ހއ. ހޯރަފުށި

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ރުސްދުމް ދާއޫދު - ބ. ތުޅާދޫ

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

އާސިމާ އާދަމް - ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ލިޔޫޝާ ހަސަން - ފ. ނިލަންދޫ

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

މަރިޔަމް މާއިސާ އިބްރާހީމް - ރ. ކަނދޮޅުދޫ

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

އާމިލާ މުހައްމަދު - މ. މުލައް

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

މުހައްމަދު ސާއީ މުބާރިކް - ނ. ހޮޅުދޫ

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

މަރިޔަމް އަރިން އީސާ - ކ. ކާށިދޫ

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ފާތިމަތު ތުގާ ހަލީމް - މާލެ ސިޓީ

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ޔައީޝް މުހައްމަދު ނިޔާޒް - މާލެ ސިޓީ

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ދަހްލާން މުހައްމަދު ރިޒާ- ށ. ފުނަދޫ

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

އިޖާޒަތު ހަމޫދާ އަބްދުﷲ - ޅ. ނައިފަރު

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

އާމިނަތު ލައިޝާ ސަލީމް - ކ. ހުރާ

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

އީލަފް އަހުމަދު ސޮލާހް - ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 20 ފަރާތް ހޮވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަަށް ދިޔައީ، މުބާރާތުގައި ކިޔެވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ކިޔެވުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބެއްލެވުމަށް ފަހުގައެވެ.

މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް ނިންމާލީ ޖުމުލަ 111 ބައިވެރިންނާ އެކުގައެވެ. 3 ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް ރާއްޖޭގެ 6 ސަރަހައްދެއްގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހު އޮޑިޝަން ބާއްވާފައި ވަނީ މާލޭ ސިޓީގައެވެ. މާލެ ފިޔަވައި، އޮޑިޝަން ބާއްވާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ، ގދ. ތިނަދޫ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ، ބ. އޭދަފުށި، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި މި ފަސް ސަރަހައްދެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
21%
9%
3%
18%
15%
33%
ކޮމެންޓް