ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 22:56
ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި ރާއްޖެއާއި މެލޭޝިޔާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި ރާއްޖެއާއި މެލޭޝިޔާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް
ޕްރެޝަރުގައި ނުކުޅެވިގެން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ
މެޗުން މެލޭޝިޔާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވީ ތިން ސެޓު އެެއް ސެޓުން

ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުން ކުޅުނު ފުރަަތަމަ މެޗުން ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ހޯލުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމެވެ. އެ މެޗުން މެލޭޝިޔާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވީ ތިން ސެޓު އެެއް ސެޓުންނެވެ. އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓާއި، ދެ ވަނަ ސެޓު މާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނެތި ކާމިޔާބުކުރީ، މެލޭޝިޔާއިންނެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓުގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖެއިން ރަނގަޅަށް ކުޅުނުނަމަވެސް، ލީޑު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓުގައި ރާއްޖެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭވަރުގެ ރަނގަޅު ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލީ ހަސަން ނިލާމް (ޕާޓޭ)އެވެ. ދެ ވަނަ ސެޓުގައި ޕާޓޭ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ކެޕްޓަން އަލީ ހުޒާމް (ހުޒަންޓޭ)ވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްލެވޭވަރުގެ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކުޅުމެއް ދެ ސެޓުގައިވެސް ނުދެއްކުނުއިރު، މެލޭޝިޔާއިން ދެ ސެޓުވެސް ކާމިޔާބުކުރީ 25-20ންނެވެ.

ތިންވަނަ ސެޓުގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ފުރަތަމަ ކޮޅު ރަނގަޅަށް ކުޅެ ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއްވެސް ނަގާފައެވެ. ސެޓުގެ މެދާ ހަމައަށް ދިޔައިރުވެސް ރާއްޖެއިން ވަނީ ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ހިފަހައްޓާފައެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއަށް ލީޑު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތް ނުވެ، މެލޭޝިޔާއިން ވަނީ 15-15ން ސެޓުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެއިން ވަނީ ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. ރާއްޖެއިން ލީޑު ހިފަހައްޓައި، މޮޅަށް ކުޅެ، ތިންވަަނަ ސެޓު ކާމިޔާބުކުރީ 20-25ންނެވެ. އެ ރޫހުގައި ރާއްޖެއިން ހަތަރުވަނަ ސެޓަށް ކުރިމަތިލި ނަމަވެސް، ސެޓުގެ ކުރީކޮޅު ލީޑު ކުރަމުން ދިޔައީ މެލޭޝިޔާއިންނެވެ. މެލޭޝިޔާއިން ލީޑު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ރާއްޖެއިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ އާދަމް ފައިރޫޒާއި ޕާޓޭގެ މޮޅު ބްލޮކަކުންނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއަށް އިތުރު ގޯސްތަކެއް ހެދި، މެލޭޝިޔާއިން ވަނީ އަލުން ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. އެ ލީޑު ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅެ މެލޭޝިޔާއިން ސެޓު ކާމިޔާބުކުރީ 18-25ންނެވެ.

މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއަށް ދެން އޮންނާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ސިންގަޕޫރާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. މެލޭޝިޔާއަށް އޮންނާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު އަފްޣާނިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް