ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 08:56
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި
ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް ހުޅުވުން
ރޯދަމަހަށް ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް ހުޅުވަނީ
 
މިއީ އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ ބަޔަކަށް ބޭނުންވެފައިވާ މުހިންމު ޚިދުމަތެއް
 
މި ތަން ހިންގާނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށްވެސް އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ގޮތަށް

ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްޞަ ވަގުތީ ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުޅުވުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 90 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި މި ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުއްވީ މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގެ ކަންކަން ހިންގަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހަވާލު ނުކުރިނަމަވެސް ހުޅުމާލެ އަކީ މާލެ ސިޓީގެ ބައެއް ކަމަށާއި ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަކީވެސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާސްގައި ހިމެނޭތަނެއް ކަމަށެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައިވެސް މިހާރު 10،000 ވަރަކަށް ޢާއިލާ ދިރިއުޅެމުން ދާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެފަރާތްތަކަށް ރަމަޟާންމަހު މާލެ ގޮސް ނުވަތަ ދުރު ހިސާބުތަކަށްގޮސް ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ފަދަ ތަކެތި ހޯދުން ދަތި ކަމަކަށްވާނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއްގޮތަށް މިކަން ކުރިއަށްގެންދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މުއިއްޒު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދުރާލާ މަސައްކަތްކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ވަގުތީ ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް ހުޅުވާނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށްވެސް އޭގެން އާމްދަނީއެއް ލިބޭގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދު މިއީ އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުއިއްޒުގެ މި ހުށަހެޅުމަށް ތާޢީދުކުރައްވަމުން ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ އަކީ އިޙްތިޞާސް ކަނޑައެޅިއިރު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ އިޙްތިޞާސީ ބާރުގެ ތެރޭގައި އޮތްތަނެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އެތައް ރައްޔިތުންނެއް ދިރިއުޅޭއިރު، މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ލިބޭނެ ގޮތެއް އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ މިކަމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް އެޗްޑީސީއާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެފަރާތުންވެސް މިކަމަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ނުރަސްމީކޮށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ދިރިއުޅޭ އާއިލާތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ރަމަޟާން މަހު މިފަދަ ބޭނުންތަކަށް ދުރަށްނުގޮސް މިކަން އިންތިޒާމް ކުރެވުމަކީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކޮށްދެވޭނެ ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
29%
14%
43%
0%
14%
ކޮމެންޓް