ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 18:15
ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ކްލިނިކެއް ވަނީ މާލޭގައި ހުޅުވާފައި
ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ކްލިނިކެއް ވަނީ މާލޭގައި ހުޅުވާފައި
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް
ޓީޓީއެޗް ކްލިނިކް
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ޓީޓީއެޗް ކްލިނިކެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި
 
ކްލިނިކް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00ން ރޭގަނޑު 10:00ށް
 
ފިޒިއޮތެރަޕީ، ޕީޑިއެޓްރިކް ފިޒިއޮތެރަޕީ، އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕީ އަދި ސްޕީޗް ތެރަޕީ ލިބޭނެ

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ޓީޓީއެޗް ކްލިނިކެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

ޓީޓީއެޗް ކްލިނިކް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ ރިހެބިލިޓޭޝަން އަދި ލެބޯޓްރީ ހިދުމަތްތައް ގާތުން، ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށެވެ. މާލޭގައި ޓީޓީއެޗް ކްލިނިކް ހުޅުވާއިފައިވަނީ މއ. ޗަންޕާ ވިލާގައެވެ.

ޓީޓީއެޗް ކްލިނިކަކީ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގެ ދަށުން ހިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކަށް ހިދުމަތް ލިބޭ މިންވަރާއި ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް، ގާތުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހުޅުވާފައިވާ ކްލިނިކެކެވެ.  

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ގިނަ މެހެމާނުންގެ ފަރާތުން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ރިހެބިލިޓޭޓިވް އަދި ލެބޯޓްރީގެ ހިދުމަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައެވެ. ޓީ.ޓީ.އެޗް ކްލިނިކުން ލިބިވާޑައިގަންނަވާ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފިޒިއޮތެރަޕީ, ޕީޑިއެޓްރިކް ފިޒިއޮތެރަޕީ، އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕީ އަދި ސްޕީޗް ތެރަޕީގެ އިތުރުން ރިހެބް ޖިމް އަދި ފްލެބޮޓޮމީ ނުވަތަ ލެބޯޓްރީ ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ހާއްސަ ހިދުމަތް ހިމެނެއެވެ.

ޓީޓީއެޗް ކްލިނިކުން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ފަރުވާއަކީ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސިއްހީ މާހިރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ހޮސްޕިޓަލާ އެއް ފެންވަރެއްގައި ދެވޭ ފަރުވާއެވެ. ޓީޓީއެޗްގެ ސްޕެޝަލައިޒްޑް ހެލްތު ކެއަރ ޓީމަކީ ފިޒިކަލް ސްޓްރެންތު، ކޮގްނިޝަން އަދި މޯބިލިޓީ ރަނގަޅުކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި، އަލުން އިއާދަކުރުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ޓީމެކެވެ.

ޓީޓީއެޗް ކްލިނިކް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00ން ރޭގަނޑު 10:00ށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް