ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 13:59
ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން 21 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ވަނީ ބާއްވާފައި
ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން 21 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ވަނީ ބާއްވާފައި
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ
ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިން ޕްރޮގްރާމު
ބިމާއި ފްލެޓް ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި "ގެދޮރުވެރިންގެ ކޮމިޓީ" އުފައްދައިފި
 
ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން 21 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ވަނީ ބާއްވާފައި
 
ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަކީ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން

ބިމާއި ފްލެޓް ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ގެދޮރުވެރިންގެ ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ބުނެފިއެވެ.

މިއީ ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިންގާ ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް، ބިމާއި ފްލެޓް ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

މި ކޮމިޓީގައި 5 މެންބަރުން ތިއްބަވައެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަކީ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީންއެވެ. ކޯ-ޗެއަރޕަރސަންއަކީ އަލްއުސްތާޛު އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރުއެވެ.

މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި މަރިޔަމް ނާޒިމާ އާއި (މއ. އެރިޒޯނާ) އައިޝަތު ރަޝީދާ (ހ. ރެޖީނާ ހައުސް) އަދި މުހައްމަދު އާރިފް (ހއ. އިހަވަންދޫ ނެދުންގެ) ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ފަސް މެންބަރުން ހިމެނޭ މި ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން 21 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮދޮރުވެރިން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދިނުމަށް ހިންގާ ބިންވެރިޔާ ސްކީމާއި، މާލޭ ރައްޔިތުންނާއި މާލޭގައި 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު އުޅެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ހުޅުވާލި 4000 ފުލެޓަށް އެދި ގިނަ ބަޔަކު ކުރިމަތިލާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
14%
0%
0%
29%
0%
57%
ކޮމެންޓް