ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 15:19
އދ. ދިއްދޫ
އދ. ދިއްދޫ
ފޭސްބުކް
ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓް
އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ނަހަދާ
 
ރައްޔިތުންނާ އެކީ ބާއްވަންޖެހޭ ބައެއް ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައި ނުވޭ
 
ރައްށުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައި ނުވޭ

އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ކައުންސިލްގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ދައްކައިފިއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށްފަހު، އިންތިހާބުކުރެވޭ މެންބަރުން މަގާމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު 3 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އަތޮޅު ކައުންސލުން ފޯރުކޮށްދޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެ ރަށެއްގެ ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް، ކައުންސިލުން ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިނުވާކަމަށެވެ. އޮޑިޓް އޮފީހުން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުމުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ކައުންސިލުން ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައި ނުވާއިރު، ރަށުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މި ޕްލޭނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުމުގެ ގާނޫނުގެ 89 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަށާއި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، މަދުވެގެން 5 އަހަރުގެ، ރަށާއި އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި އާންމުކުރަންޖެހޭ ޕްލޭނެކެވެ.

ނަމަވެސް ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ރަށުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައި ނުވާތީ، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އެ ޕްލޭން އެކުލަވާލާ އާންމުކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުމުގެ ގާނޫނުގެ 112 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުން ބޭވުމުގެ 2 ދުވަސް ކުރިން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މެންބަރުންނަށް ލިޔުމުން ފޮނުވަންވާނެކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް 2021 ވަނަ އަހަރު، ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތައް ގަވާއިދުން ބާއްވާފައި ނުވާކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މި އޮޑިޓްގައި ވަނީ ރައްޔިތުންނާ އެކީ ބާއްވަންޖެހޭ ބައެއް ބައްދަލުވުންތައް ވެސް ނުބާއްވާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުމުގެ ގާނޫނުގެ 107 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ރައްޔިތުންނަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ފެބްރުއަރީ އާއި ޖުލައިމަހު ސިޓީ ކައުންސިލުންނާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ބާއްވަންވާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި މި ގާނޫނުގެ 1-107 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔަންކޮށްފައިވަނި، ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް ހިންގުމުގައި ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމުގެ ގޮތުން މަދުވެގެން ކޮންމެ ހަތަރު މަހަކުން އެއްފަހަރު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ (އ) ގައި ބުނެފައިވަނީ، ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ، އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތާރީހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ދިއްދޫ ކައުންސިލުން 2021 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންނަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުން ގަވާއިދުން ބާއްވާފައި ނުވާކަމަށް އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރުމުގެ ގޮތުން މަދުވެގެން ކޮންމެ ހަތަރު މަހަކުން އެއްފަހަރު ބާއްވަން ޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައި ނުވާކަމަށެވެ. އޮޑިޓްގައި ވަނި މި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ އެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުމަށް އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނުނިމުނަސް އޯގަސްޓް މަހު ދިއްދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖާއި އަލިފުށި ޓިވެޓް ސެންޓަރުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު: ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
ދިއްދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖާއި އަލިފުށީ ޓިވެޓް ސެންޓަރުގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކަންކަން ހިނގާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް - އޮޑިޓް
އިންތިގާލީ މުއްދަތުގައި އެލްޖީއޭގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި، ދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަރަދުކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ
ތިމަރަފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ގެންގޮސްފައިނުވޭ - އޮޑިޓް
އެމްޕީއެލްގެ 2015-2017ގެ އޮޑިޓް - "ޕްރޮކިއުމެންޓް އުސޫލާއި ހިލާފުވި ބައެއް މީހުން އަދިވެސް މަޤާމުގައި"
ފެރިދޫ ކައުންސިލުން އާމްދަނީ އިން ރިޒާވްއަށް ފައިސާ ރައްކާކޮށްފައިނުވޭ
ދިއްދޫގައި ޖޫނިއަރ ކޮލެޖާއި އަލިފުށީ ޓިވެޓް ސެންޓަރު ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި