ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 13:55
ކްރަސްނާ ހޯރާ އަވަށަށް ވަންނަން އޮންނަ މަގުގައި ވެގްނަރ ކުލީ ސިފައިން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން
ކްރަސްނާ ހޯރާ އަވަށަށް ވަންނަން އޮންނަ މަގުގައި ވެގްނަރ ކުލީ ސިފައިން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
30،000ށްވުރެ ގިނަ ވެގްނަރ ގްރޫޕުގެ މީހުން ޒަޚަމްވެފަައި ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފި
 
ފާއިތުވި ހަފުތާގައި ގާތްގަނޑަކަށް 9،000 ހަނގުރާމަވެރިން ވަނީ މަރުވެފައި

ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން ރަޝިޔާގެ ޕެރަމިލިޓަރީ ވެގްނަރ ގްރޫޕަށް ހަނގުރާމަކުރާ 30،000ށްވުރެ ގިނަ ކުލީ ސިފައިން މަރުވެފައިވާ ނުވަތަ ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ ތަރުޖަމާނު ޖޯން ކިރްބީ ވިދާޅުވީ, ފާއިތުވި ހަފުތާތަކުގައި އެ ޖަމާއަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށާއި ހަނގުރާމާގައި ގާތްގަނޑަކަށް 9،000 ހަނގުރާމަވެރިން މަރުވެފައިވާކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާގެ ޖަލުތަކުގައި ވެގްނަރ ގްރޫޕުގެ މީހުން ރެކްރޫޓްކޮށްފައިވާއިރު، މިސްޓަރ ކިރްބީ ވިދާޅުވީ ގިނައިން މަރުވީ ތަމްރީނު ނުލިބިފައިވާ ކުށްވެރިން ކަމަށެވެ. ގިނަ ބަޔަކު މަރުވިނަމަވެސް ވެގްނަރ ވަނީ ބަޚްމުތު ސިޓީގެ ވަށައިގެން ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ އެންމެ ވަރުގަދައަށް ކުރިމަތިލުންތައް ހިނގާފައިވަނީ އިރުމަތީ ސިޓީގެ ވަށައިގެން ކަމަށާއި، އެ ސިޓީ އަތުލުމަށް ރަޝިޔާއިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ވެގްނަރ ކުލީ ސިފައިން ވަރަށް ބޮޑަށް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫކްރޭންގެ ސިފައިން ބުނާގޮތުގައި ވެގްނަރ ހަނގުރާމަވެރިން ގިނަ އަދަދަކަށް ހަމަލާތަކަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ހުޅުވިފައިވާ ބިމެއްގައި ކަމަށެވެ. ޔޫކްރޭން ސިފައިންގެ ތަރުޖަމާނަކު ބުނީ ޒަޚަމްވެފައިވާ ސިފައިންނާއި މަރުވެފައިވާ ސިފައިން ނެރުމަށް ރަޝިއާއަށް ނާކާމިޔާބުވެފައިވާކަމަށެވެ.

ބަޚްމުތު އަތުލައިގަތުމުން ރަޝިޔާއަށް ކްރަމަޓޯސްކާއި ސްލޮވިއަންސްކް ފަދަ ހުޅަނގުގެ ބޮޑެތި ސިޓީތަކަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ތަރުޖަމާނު ކިރްބީ ލަފާދެއްވީ ބަޚްމުތުން ލިބުނު ފައިދާތައް ހާސިލްކުރަން މަސްތަކެއް ނަގާފައިވާތީއާއި "ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ނުކުރެވޭ ބޭކާރު ޚަރަދެއް" ކުރުމުން އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އަސްކަރީ މުހިންމުކަމާމެދު ވެސް އޭނާ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

އެހެން ހިސާބުތަކުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޖާސޫސީ އޮފިޝަލުން ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރަޝިޔާގެ ރެގިއުލަރ ފޯސްތަކާއި ވެގްނަރ ސިފައިންނަށް 175،000އާ 200،000އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މީހުންނަށް ވަނީ އަނިޔާވެ ނުވަތަ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ކުރިން ވެގްނަރ ގްރޫޕަކީ މާ ކުޑަ ގްރޫޕެއް ކަމަށާއި، އެތަނުގައި ތިބީ އެންމެ 5،000 ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ގިނައީ ކުރީގެ ތަޖުރިބާކާރު ސިފައިންނެވެ.

އެގައުމުން މިދިޔަ އަހަރު އެތައްހާސް ހަނގުރާމަވެރިންނެއް ޖަލުތަކުގެ ތެރެއިން ހޯދަން ފެށީ ޔޫކްރޭނަށް އަރައިގަތުމަށް ރަޝިޔާއަށް ސިފައިން ހޯދަން އުނދަގޫވުމުންނެވެ. އެ ކުށްވެރިންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ޒަޚަމްވެފައި ނުވަތަ މަރުވެފައި ވާނެކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެ ގްރޫޕްގެ ބާނީ ޕްރިގޯޒިން ވަނީ ޖަލުތަކުގައި ރެކްރޫޓް ކުރުން ހުއްޓާލާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މި ފިޔަވަޅު އެޅީ ވެގްނަރއާއި ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެމެދު ޒަމާނުއްސުރެ އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ޕްރިގޯޒިން ވަނީ ޔޫކްރޭންގައި ކުރިއެރުންތައް މަޑުޖެހިފައިވަނީ "މޮންސްޓްރަސް ބިއުރޯކްރެސީ"އަށް ތުހުމަތުކޮށް، މީގެ ކުރިން ވެގްނާގެ ކާމިޔާބީތަކުގެ ކްރެޑިޓް ރަޝިޔާ ސިފައިންނަށް ނުހައްގުން ނަގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

ބެލެވޭގޮތުގައި ވެގްނަރ ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ގުޅިފައިވާ ކްރައިމިއަން ޕެނިންސުލާގައި އޮޕަރޭޝަންތައް ފަށާފައިކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން ޔޫކްރޭންގެ އެހެން ތަންތަނާއި ސީރިއާ އަދި އެފްރިކާގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އެއީ އަނިޔާވެރިކަމާއި ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ތަނަތަނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް