ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 14:02
ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖާބިރު
ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖާބިރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ޕީޕީއެމްގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ހެޔޮ އެދޭ މީހަކު ނެތް، ޔާމީނަށް ވެސް ރަނގަޅީ ރައީސް ޞާލިހު ހޮވުން - ޖާބިރު
 
ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފައްދައިގެން ގިނަ މީހުން މަސައްކަތްކުރަނީ އަމިއްލަ މަންފާތައް ހޯދަން ކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވި
 
ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ޕާޓީތަކަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށާއި އެ ބަދަލުތަކާ އެކު އުޅުމަކީ ޑިމޮކްރަސީގައި ދަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް

ޕީޕީއެމްގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އަށް ހެޔޮ އެދޭ މީހަކު ނެތް ކަމަށާއި ޔާމީން އަށް ވެސް ރަނގަޅީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖާބިރު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ޕާޓީތަކަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށާއި އެ ބަދަލުތަކާއެކު އުޅުމަކީ ޑިމޮކްރަސީގައި ދަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަގީގީ މާނައިގައި ޑިމޮކްރަސީ އަދިވެސް ރާއްޖެ އަށް ނާންނަ ކަމަށާއި އެފަދަ ޑިމޮކްރަސީ އެއް ރާއްޖެ އަށް އަންނަން އަދި 10 ވަރަކަށް އަހަރު ނަގާނެ ކަަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފައްދައިގެން ގިނަ މީހުން މަސައްކަތްކުރަނީ އަމިއްލަ މަންފާ ހޯދައި ގާތް މީހުންނަށް މަންފާ ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމަށް ވެސް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ދެން ވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖާބިރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެކަމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި މީހުންނަށް ކަމޭ ނުހިއްތެވުން ކަމަށެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިވަގުތު ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ދިއުމާއެކު އެމަނިކުފާނަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީން ދައްކަވާ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ދެން ވެރިކަން ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަަމަށް ވެސް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ތިބި މީހުން ވެސް ރައީސް ޔާމީން އަށް ހެވެއް ނޭދޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ މެދު އޭނާ ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ހާމަކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން، ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިހަށް ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ވާދަކުރައްވާ ނަމަ 8000 ވޯޓު ވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ފަދަ ބޭބޭފުޅުންނަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބާރު ހުރި ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި އިންތިޚާބުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކުޑަ ކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އިން ނާކާމިޔަބީއާ ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު އިންތިޚާބަށް ވަކިން އަމިއްލަ ގޮތުން ނުކުމެވަޑައިގަތް ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔަބުކުރެއްވުމަކީ އުނދަނގޫ ކަމެއް ކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް