ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 23:11
މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން
މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ތަރައްގީކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފި
 
މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވުނު
 
އެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވޭ

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ތަރައްގީކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއީލާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން، އެ ސިނާއަތުގެ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާކަމަށެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވުނު ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަން ސިނާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއެރުވިދާނެ ގޮތްތައް ހިމެނޭ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައުލޫމާތުވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ސަރުކާރުން ދަނީ މަސް ގަތުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރިކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ހުޅުވައިފި
ރާއްޖެ ނުދަރާ، ކުރިއަށްވުރެ މާ ވަރުގަދަ އިގްތިސާދަކަށް މިހާރު މިއޮތީ ބަދަލުވެފައި: ފައްޔާޒު
މާވަށުގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި
މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވީ.އެލް.ޑީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ކުރިން ހަރުކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ އެކަން އެންގުމަށް އެދިއްޖެ
އައި.އޭ.އެކްސް ސަބްމެރިން ކޭބަލް އާއި އެކު ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރނެޓް ގަންނަ އަގު 50 އިންސައްތަ ކުޑަކުރެވިގެންދާނެ - ފައްޔާޒް
އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުން އިގްތިސާދަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު
18 މީޓަރު ހަމަވާ އުޅަނދުތަކުގައި ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ހަރުނުކުރާނަމަ، ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑްކުރަނީ
އާރްއެސްޑަބްލިއު ސިސްޓަމް ހަރުކުރުން: މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރުގެ ވެރިފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ލޯނުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރަނީ