ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 08:31
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ
އައްޑޫ ޕޯޓްތައް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުން
އައްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި ރީޖަނަލް ސީޕޯޓް ޕްރައިވަޓައިޒްކުުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް
 
2 ޕޯޓް ޕްރައިވަޓައިޒްކޮށްފިނަމަ އައްޑޫ ރައްޔިތުން އެދެމުންދާ ތަރައްގީ އެސަރަހައްދަށް ގެނެވޭނެ
 
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވުމުން ފައިދާވާނެ
 
އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމަށް ގޮވާލާފައިވޭ

ސްޓްރެޓީޖިކް ޕާޓްނާޝިޕް އަދި ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕްގެ ދަށުން އައްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި އައްޑޫ ރީޖަނަލް ސީޕޯޓު ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ރަޝީދެވެ. މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ މިއީ އައްޑޫގެ ދެ ޕޯޓް ޕްރައިވެޓައިޒްކޮށް، އައްޑޫ ސަރަހައްދަށް އައްޑޫ ރައްޔިތުންނާއި އަދި ސަރުކާރުން ގެންނަން ތަސައްވަރުކުރާ ތަރައްގީ ގެނެސްދިނުމަށް އެދި ގޮވާލާ އެކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އައްޑޫ ސަރަހައްދުގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރުމަށާއި، އެ ސަރަހައްދުގައި ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށާއި، އަދި އެ ޒޯންގައިވާ އެހެން އަތޮޅުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ހަބެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރެވޭނީ އައްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި އައްޑޫ ރީޖަނަލް ސީޕޯޓް ތަރައްގީކޮށް، އެއަރޕޯޓާއި ސީޕޯޓާއި އަދި ޓޫރިޒަމާ ކަނެކްޓިވިޓީ އިތުރުކޮށްގެންކަމަށެވެ.

އައްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި އައްޑޫ ރީޖަނަލް ސީޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށާއި، މިގޮތުން އައްޑޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ބިލްޑިންގ ހެދުމާއި، ޑޮމެސްޓިކް ޓަރމިނަލްއާއި އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓަރމިނަލް ހެދުމާއި، އެއަރޕޯޓް އެކްސަސް ރޯޑް ހެދުންވެސް ހިމެނޭކަމާއި، މީގެ އިތުރުން އައްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި އައްޑޫ ރީޖަނަލް ސީޕޯޓުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އައްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި ސީޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ގިނަގުނަ ހަރަދުތަކެއް ހިނގާނެކަމާއި، އަދި ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުން އަރައިގަނެ މި ދަނޑިވަޅުގައި ސަރުކާރުން މި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ދަތިވާނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވުމުން ފައިދާވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކުންފުނިތައް ކަނޑައަޅައި އެ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުމުގެ ދިރަސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، އައްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި ސީޕޯޓް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕާޓްނާޝިޕް އަދި ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕް އުސޫލުން ޕްރައިވަޓައިޒްކޮށްފިނަމަ އައްޑޫ ރައްޔިތުން އެދެމުންދާ ތަރައްގީ އެސަރަހައްދަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސަރަހައްދަށް ގެންނަން ތަސައްވަރުކުރާ ތަރައްގީ ގެނެވި، އައްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި ސީޕޯޓުން ސަރުކާރަށް ފައިސާވަނުން އިތުރުވެ، ކަމުގެ ގާބިލުކަން އަދި ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތެއްގެ ބައިވެރިވުމާއެކު، އެ ކުންފުނިތައް ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް އެފިޝަންޓްވެގެންދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން އައްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި ސީޕޯޓް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕާޓްނާޝިޕް އަދި ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕްގެ ދަށުން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ އޮޕްޝަންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރުވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް