ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:31
ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގައި މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގައި މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް
ވޮލީއަކީ މިސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ދިރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކުޅިވަރެއް: މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް
 
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓުތައް އެޅުމާއި، އިންޑޯ ވޮލީ ކޯޓުތައް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން

ވޮލީބޯޅަ އަކީ މިސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ދިރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކުޅިވަރެއް ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ މިމަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފޯ ނޭޝަންސް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް އިފްތިތާހު ކުރުމަަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ވޮލީ ބޯޅަ ކުރިއެރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓުތައް އެޅުމާއި، އިންޑޯ ވޮލީ ކޯޓުތައް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ވޮލީ ޓީމުތަކަށް ވެސް އެކިއެކި ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމެއްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޔޫރަޕުގައި ކޭމްޕު ކުރީ ވެސް ވޮލީން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އޭގެ ފަހުން ސައުދީ އަރަބިޔާގައި ކޭމްޕު ކުރުމަށްފަހު މިހާރު ޤައުމީ ވޮލީ ޓީމުން އަންނަނީ ތައިލެންޑުގައި ކޭމްޕު ކުރަމުން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ބީޗު ވޮލީ ބޯޅަ އާއި އިންޑޯ ވޮލީ ބޯޅަ ހިމެނޭހެން ކުރިއެރުވުމަށާއި، އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިޔުމަށް ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ޔޫރަޕުގައި ކޭމްޕު ކުރި ބަޔަކީ ވެސް ހަމަ މި ވޮލީ ޓީމު. އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން ސައުދީ އަރަބިޔާގައި ކޭމްޕު ކުރުމަށްފަހު، މިވަގުތު ވެސް މި މުބާރާތަށް ޚާއްސަކޮށް ތައްޔާރުުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެ ޓީމު އެ ވަނީ މިހާރު ތައިލެންޑުގައި.
އަޙުމަދު މަޚްލޫފް / މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓް

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމުގެ އުންމީދުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި އެ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ގޮތް ނުވީ ކަމަށެވެ. އެ ސަބަބުތަކުގެ ތަފްސީލެއް މިނިސްޓަރު ދެއްވައިފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ފަހުން ބޭނުންވީ އެއްވެސް ބަޔަަކަށް ބާރޯސާނުވެ، ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހަތަރު ޤައުމު ބައިވެރިވާ، ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް ބޭއްވުމަށް ނިންމެވީ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަފްޣާނިސްތާން، މެލޭޝިޔާ، ސިންގަޕޫރު އަދި ރާއްޖެއިން ވާދަ ކުރާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސައުދީ އަރަބިޔާގެ އަންހެން ވޮލީ ޓީމަށް ވެސް ދައުވަތު ދެވުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މުބާރާތުގައި އެ ޤައުމަށް ބައިވެރިވެވެން ނެތް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ވޮލީ ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އެ ޤައުމުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ފަށާ ފޯ ނޭޝަންސް މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް