ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:17
އާޖެންޓީނާ އެއާޕޯޓް
އާޖެންޓީނާ އެއާޕޯޓް
ބީބީސީ
ރަޝިޔާގެ މާބަނޑު އަންހެނުން އާޖެންޓީނާއަށް
ރަޝިޔާގެ އެތައް ހާސް މާބަނޑު އަންހެނުންނެއް އާޖެންޓީނާއަށް
 
ރަޝިޔާ ޕާސްޕޯޓުން ނުލިބޭ އެތައް މިނިވަންކަމެއް އާޖެންޓީނާ ޕާސްޕޯޓުން ލިބޭ
 
މާބަނޑު އަންހެނުން އާޖެންޓީނާއަށް އަންނަމުންދަނީ އެމީހުން ވިހާ ދަރިންނަށް އާޖެންޓީނާގެ ރައްޔިތުކަން ދިނުމަށް

ފާއިތުވި މަސްތަކުގައި ރަޝިޔާގެ 5000ށް ވުރެ ގިނަ މާބަނޑު އަންހެނުން އަރޖެންޓީނާއަށް އެތެރެފައިވާކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ނޭޝަނަލް މައިގްރޭޝަން އެޖެންސީން ބުނެފިއެވެ.

އެ އެޖެންސީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައި އެއް ފްލައިޓަކުން ރަޝިޔާގެ 33 މާބަނޑު އަންހެނުން އާޖެންޓީނާއަށް ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ. އެންމެފަހުން އެތެރެވި އެންމެންވެސް ތިބީ ވިހަން ތައްޔާރުވެފައިކަމަށް އެޖެންސީން ބުނެއެވެ.

މާބަނޑު އަންހެނުން އާޖެންޓީނާއަށް އަންނަމުންދަނީ އެމީހުން ވިހާ ދަރިންނަށް އާޖެންޓީނާގެ ރައްޔިތުކަން ދިނުމަށްކަމަށް މީޑިޔާތަކުން ބުނެއެވެ. ފަހަކުން އައިސް މިގޮތަށް އެތެރެވާ މާބަނޑު މީހުން އިތުރުވެފައިވާކަމަށާއި އެއީ ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުންކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ މީޑީޔާއިން ބުނެއެވެ.

މައިގްރޭޝަން އެޖެންސީގެ ހެޑް ފްލޮރެންޝިޔާ ވިދާޅުވީ އެއް ފްލައިޓަކުން އައި 33 މީހުންގެ ތެރެއިން 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ ޑޮކިޔުމެންޓްތަކުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރަޝިޔާގެ އަންހެނުން ފުރަތަމަ ބުނަނީ އެމީހުން އާޖެންޓީނާއަށް އެތެރެވަނީ ޓުއަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ފެންނަ ކޭސްތަކުން އެމީހުން އަންނަނީ ޓުއަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ނޫންކަން އެނގިގެންދާކަމަށް ފްލޮރެންޝިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފްލޮރެންޝިޔާ ވިދާޅުވީ އެމީހުން ވިހާ ދަރިންނަށް އާޖެންޓީނާގެ ރައްޔިތުކަން ދޭން ބޭނުންވަނީ ރަޝިޔާ ޕާސްޕޯޓުން ނުލިބޭ އެތައް މިނިވަންކަމެއް އާޖެންޓީނާ ޕާސްޕޯޓުން ލިބޭތީއެވެ.

މައްސަލައަކަށްވަނީ އެމީހުންގެ ދަރިންގެ ރައްޔިތުކަން އާޖެންޓީނާއަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްފައިދާތީކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އާޖެންޓީނާގެ ޕާސްޕޯޓުން 171 ގައުމަކަށް ވިސާއާ ނުލާ ދަތުރުކުރެވެއެވެ. ރަޝިޔާ ޕާސްޕޯޓުގައި ވިސާއާ ނުލާ ދަތުރުކުރެވެނީ 87 ގައުމަކަށެވެ. މީގެއިތުރުން އާޖެންޓީނާގެ ރައްޔިތުކަން ދަރިންނަށް ލިބުމުން އެމީހުންގެ ރައްޔިތުކަން ބަދަލުކުރުންވެސް އަވަސްވެގެންދާކަމަށް ފްލޮރެންޝިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަޝިޔާގެ މާބަނޑު އަންހެނުން އާޖެންޓީނާއަށް އަންނަ އެހެން ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އާޖެންޓީނާގައި އޮންނަ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ސިއްހީ ނިޒާމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު އާޖެންޓީނާއަށް އެތެރެވެވުން ހިމެނޭކަމަށް ފްލޮރެންޝިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޖެންޓީނާގައި މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިއަރައިގެންދާ އެއް ބާވަތުގެ ޓޫރިޒަމަކީ "ބަރތް ޓޫރިޒަމް" އެވެ. އާޖެންޓީނާގައި ރަޝިޔާ ބަހުން ހުންނަ ވެބްސައިޓްތަކުގައި މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ޕެކޭޖްތަކެއް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. ވެބްސައިޓްތަކުގައި ހުރި އިޝްތިހާރުތަކުގައި ވިހެއުމުގެ ކަންކަމާއި އެއަރޕޯޓަށް ބަލާދިޔުމާއި ސްޕެނިޝް ބަސް ދަސްކުރުމާއި ތިބުމަށް ޑިސްކައުންޓް ދިނުންފަދަ ކަންކަމާއި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕިޓަލް ހިސާބުން އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޚިދުމަތް ލިބުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭކަމަށް ބީބީސީން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އިކޮނޮމީ ކްލާހުން ފެށިގެން ފަސްޓް ކުލާހާ ދެމެދަށް ޕެކޭޖްތައްވަނީ ހަދާފައެވެ. އިކޮނޮމީ ކްލާސް ޕެކޭޖުގެ އަގަކީ 5000 ޑޮލަރެވެ. ފަސްޓް ކުލާހުގެ ޕެކޭޖުގެ އަގަކީ 12،433 ޑޮލަރެވެ.

ވެބްސައިޓްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭގެ ފައުންޑަރަކީ 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އާޖެންޓީނާއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ މާބަނޑު މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މީހެކެވެ. އަދި އެއީ 100 އިންސައްތަ އާޖެންޓީނާ މީހުން ހިއްސާވާ ވިޔަފާރިއެއްކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް