ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 09:50
ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ހުޅުވުން
ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ހުޅުވުން
ކުޑަގިރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުން
ކުޑަގިރި ކައިރީގައި ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޚާއްސަ އިތުރު ރަށެއް، ރަށް ތަރައްޤީކުރުން އެޗްޑީސީ އަށް
 
ކުޑަގިރިއަށް މާލެއިންނާއި ހުޅުމާލެއިން ފުރައިގެން ދިއުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، 15 މިނެޓުން ކުޑަގިރިއަށް ދެވޭނެ
 
ކުޑަގިރި އާއި ޖެހިގެން އިތުރު ރަށެއް ތަރައްްޤީ ކުރާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވޭ

ކުޑަގިރި ކަައިރީގައި ސްކޫލް ދަރިވަަރުންނަށް ޚާއްސަ އިތުރު ރަށެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އެޗްޑީސީ) އަށް އަންގަވާފައިވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޑަގިރިހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެެވެ. ކުޑަގިރި ތަރައްޤީކުރި އިރު އިތުރު ފަޅެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވުނުކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކުޑަގިރި އާއި ޖެހިގެން އިތުރު ރަށެއް ތަރައްްޤީ ކުރާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި އެއީ ކެމްޕް ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ކުރާ ތަނެއް ކަަމަށް ވެސް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ކުޑަގިރި ތަަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޗްޑީސީ އާއި ހަވާލުކުރީ އެ ޝަރުތާއި އެކުގައި ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ރަށުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ކުރުަމަށް ރައީސް ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޕިކްނިކް ދާނެ ތަނެއް ނެތްތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން މިފަދަ ތަނެއް މާލޭގައި ދިރިއުުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖެހުމަކީ އެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުު އުފަލެއް ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެއީ އާއިލާ އާޢި ރައްޓެހިންނާއި އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ކުޑަބަނޑޮހަށް ދިވެހިންނަށް ނުދެވޭ ގޮތް ހެދުމަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ދިމާވި ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ކުޑަގިރި ހިއްކާ އެ ރަށް ތަރައްޤީކުރީ އާޢްމުންނަށް ފަހި ހިތްހަަމަޖެހޭ މާހައުލެއް ހޯދާދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށާ އެ ރަށަކީ ގިނަ މިނިސްޓްރީތަކާއި އިދާރާތަކުގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ހެދި ތަނެއްކަން ވެސް ރައީސް ވަނީ ފަހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ކުޑަގިރި ހުޅުވާލީ އާމުންގެ ޚިޔާލާއި އެއްގޮތަށް ގެނައި ޚިޔާލުތަކާއި އެކުގައި ކަމަށް ވާއިރު އެ ރަށާއި ގުޅޭ ވަރަށް ގިނަ ޚިޔާލުތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ރަށް ބޭނުން ކުރަން ފެށުމުން ކުރެވޭ ތަަޖުރިބާގެ އަލީގައި ބަދަލުތައް ގެންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ކުޑަގިރިއަށް މާލެއިންނާއި ހުޅުމާލެއިން ފުރައިގެން ދިއުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، 15 މިނެޓުން ކުޑަގިރިއަށް ދެވޭނެއެވެ. ކުޑަގިރީގައި ފާޚާނާބަރި، ޗޭންޖިންގ ރޫމާއި ނަރސިންގ ރޫމްވެސް ގާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ނަރސިންގ ރޫމްގައި ކުޑަކުދިންގެ ނެޕީ ބަދަލުކޮށް، ތުއްތުކުދިންނަށް ގާތުން ދިނުންފަދަ ކަންކަން ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެފަދަ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. އަދި މިސްކިތަކާއި، ކްލިނިކަކާއި، ކޮންވީނިއެންސް ސްޓޯރަކާއި ރީޓެއިލް ސްޓޯރެއްގެ އިތުރުން، މިރަށުގައި ކެފޭއެއްވެސް ވަނީ ގާއިމުކުރެވިފައެވެ. އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން މިރަށުގެ ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް