ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 23:01
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2023" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2023" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2023" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުން
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުސާރަތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފި
 
މިދިޔަ 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި 9 ބިލް ހުށަހަޅާފައިވޭ
 
ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޤާނޫނުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

މި ސަރުކާރުގެ ޕޭ ހަރމަނައިޒޭޝަން ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުސާރަތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ޤަޟާއީ އަހަރު 2023" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމާގުޅޭ އިތުރު ތަފްޞީލެއް އެމަނިކުފާނު ނުދެއްވައެވެ. އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޤާނޫނުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 9 ބިލް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 3 ބިލް އޮތީ ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ކަމަށާއި، އަނެއް 6 ބިލް ޤާނޫނަކަށްވެ ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާއެކު ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ޢިނާޔަތްތަކާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަފަދަ ބައެއް ޡަރޫރީ މައްސަލަތަކަށްވެސް ހައްލު ލިބިގެންދާނެކަން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ނިމިދިޔަ އަހަރު މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރައަށްވެސް ސަރުކާރުން ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވާކަމަށެވެ.

ޝަރުޢީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށާއި އެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވަނީ، އެ ދާއިރާ ކުރިއަރާނީ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތުގެ ދަތިކަން ޙައްލުވެގެންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ޝަރުއީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ އިތުރު ބައެއް މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވަނީ، ކޯޓުތަކަކީ ޑިޖިޓަލައިޒްކުރެވިފައިވާ، ޒަމާނީ ތަންތަނަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން 47 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށްފަހު، ހެތްކާބެހޭ އާ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލައި، މިހާރު އެ ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރަމުންދާކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ރައީސް ވަނީ އެއީ ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ގެންނަ އިތުރު ބަދަލުތަކާމެދު ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުތަކެއް އުފެއްދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާއި ސަރކިޓް ކޯޓުތައް އުފެދުމާއެކު، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މައްސަލަތައް އަވަސްވެގެންދާނެ ކަަމަށް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެއްބަނޑު ދެބެއިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ސުޕްރީމް ކޯޓު
ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކޮށްގެން މަޝްރޫއެއް ހުއްޓާލާ ޙާލަތުގައި ބަދަލުދޭން ނުޖެހޭ ފަދަ މާއްދާއެއް ދައުލަތުން ހިމަނަންޖެހޭ: ހުސްނުއްސުއޫދު
އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ސައްމާހު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
ނިއުޕޯޓް ހިންގި ބިން ސަރުކާރުން އަތުލީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ނިންމައިފި
މިރުޒާގެ ވާރިސުންގެ މައާފާއެކު މަރުގެ އަދަބުން ސަލާމަތްވި ނަޒީފަށް ޤާނޫނީ އަދަބު ދިނުމުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީ މަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި ބަދަލުދޭން އެންގި އެންގުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމާއެކު އީސީންވެސް ޝިޔާމްގެ ނަން އުނިކޮށް އަލުން ލިސްޓު ނެރެފި
ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތުމުން ހަސަން ޝިޔާމަށް ވާދަނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި