ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 14:53
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
އާސަންދަ ހަރަދު އިތުރުވުން
ސަރުކާރުގެ ރައްދު ރައީސް ނަޝީދަށް - ވެރިކަން ކުރައްވާފައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ދައުލަތުގެ މާލީކަންކަން އޮންނަ ގޮތް އެނގިވަޑައިގަންނަވަންވާނެ
 
އާސަންދައިން ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަނި ކޭޝްފްލޯ އޮންނަ ގޮތަކަށް ބަލާފައި
 
އިންތިހާބަކާއި ގުޅިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާކަމެއް އެނގިފައެއް ނެތް
 
އާސަންދަ ހަރަދުތައްކުރާ ގޮތް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

އިންތިހާބުތަކާއި ގުޅިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ އަދަދު އިތުރުވާކަމެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި، އާސަންދައިން އެކިމަހުގައި ކުރާ ހަރަދުތައް ހުންނާނީ އެކިވަރަށް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުމުގައި އާސަންދައިގެ ހަރަދު ބޮޑުވެފައިވަނީ އިންތިހާބާއި ގުޅިގެންތޯ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އުފެއްދެވި ސުވާލަކާއި ގުޅިގެން، އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވަމުން މިއުވާން ވިދާޅުވި އާސަންދައަށް ޖެނުއަރީ މަހުގައި ކުރި ހަރަދު ވަކިން ބޮޑު ނޫން ކަމަށެވެ. މިއުވާން ވިދާޅުވީ ތަފާސް ހިސާބުތައް ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އެކި މަސް މަހު ހަރަދުކުރެވިފައި ހުންނާނި އެކިވަރަށް ކަމަށެވެ. އެތެރޭގެ އިންތިހާބަކާއި އާސަންދައަކާއި ގުޅުވީ ކިހިނެއް ކަމެއް ވިސްނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އިންތިހާބުތަކާއި ދިމާކޮށް މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން އިތުރުވާކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައިނެތް. ދެން އާސަންދައިން އެމަހަކު ހަރަދުކުރަނީކީ، ކޮންމެހެން އެ މަހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދެެއްކި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަނީކީ ނޫން. ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކުން ފޮނުވާފައި ހުންނަ ބިލްތަކަށް ފައިސާ މި ދައްކަނީ. އޭގެ ކުރީ މަސްމަހުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އޭގެ ކުރީ މަސްމަހުގައި ކޮން އިންތިހާބެއް އޮވެގެންކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ. މިއީ މީހުންގެ އަތަށްދޭ ފައިސާއެއް ނޫން، ބިލްތަކަށް ފައިސާ މިދައްކަނީ. އާސަންދަ ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްލޯއަށް ބެލުމަށްފަހު ފައިސާ ދައްކަނި.
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު

މިއުވާން ވިދާޅުވީ ބައެއް މަސްމަހުގައި އެމަހެއްގެ ބިލްތައް ނުދައްކާ އެހެން މަސްމަހުގެ ވެސް ދައްކާފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. ރެކޯޑްސްތަކަށް ބެލުމުން އެކަންކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާކަން ވެސް ކުރައްވާފައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށްވުމުން ދައުލަތުގެ މާލީކަންކަން އޮންނަ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އާސަންދައިން ހަރަދުކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށާއި، އިންތިހާބެއް އޮތަސް އަދި ނެތަސް އެ ހަރަދުތައް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
67%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް