ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 20:01
ކ. ކުޑަގިރި
ކ. ކުޑަގިރި
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ކުޑަގިރި ހުޅުވުމުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް
ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލޭންޑް، ހަގީގަތަކާއި ހަމައަށް
 
ކުޑަގިރީގައި އާންމުން ބޭނުންކުރުމަށް ޑޭ ޔޫސް ރޫމްގެ ގޮތުގައި 12 ރޫމް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި
 
ކުޑަގިރީގައި އާންމުން ބޭނުންކުރުމަށް 13 ކުޑަ އަށި އަދި 4 ބޮޑު އަށިވަނީ ގާއިމުކޮށްފައި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދަތުރު ދިއުމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ކ. ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލޭންޑަކީ އެތައް ބައެއްގެ އިންތިޒާރުތަކާއި ގުޅިފައިވާ ތަނެކެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވައުދާއި އެއްގޮތަށް ދުޅަހެޔޮ، ހިތްފަސޭހަ އަދި އިޖްތިމާޢީ ގުޅުމާއި ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމުގެ މަގްސަދުގައި ތައްޔާރުކުރި މި ރަށަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ އާއްމުން މުނިފޫހިފިލުވާލާ އަރާމު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަން އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ ހިތްފަސޭހަތަކެވެ. ޒަމާނީ ކުލަތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ އެ ރަށަކީ ރައްޔިތުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭނެ މުހިންމު ބިންގަލެކެވެ.

މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ކުޑަގިރި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައިވާ އިރު މިހާރު އެކަމާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ ވެފައެވެ. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ތަފާތު ކުންފުނިތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ މި ރަށަކީ ތިން ތަރީގެ ފެންވަރަށް ތަރައްްޤީކޮށްފައިވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަނެކެވެ. އެއްފަހަރާ 500 އާއި 600 އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް ދަތުރު ދެވޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ މި ރަށާއި އެތައް ބައެއްގެ އުންމީދުތަކާއި ވަނީ ގުޅިފައެވެ.

އެތަނުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ފަހު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވީ މި ރަށް އެކުލަވާލާފައި ވަނީ ވީހާވެސް ބޮޑަށް ކުޑަ ކުދިންނަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް ވިސްނައިގެން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެސް އެ ރަށުގައި ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ އާއިލާ އެކުގައި ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށްލަން ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތަކަށް ވާނެ ކަން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ރަށް ހުޅުވާލަނީ އާއްމުންނަށް ހަފްތާބަންދުގައި ހިލޭ އެ ރަށަށް ދެވޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

ކުޑަގިރީގައި އާންމުން ބޭނުންކުރުމަށް ޑޭ ޔޫސް ރޫމްގެ ގޮތުގައި 12 ރޫމް ކަނޑައަޅާފައި ވާއިރު އާންމުން ބޭނުންކުރުމަށް 13 ކުޑަ އަށި އަދި 4 ބޮޑު އަށިވަނީ ގާއިމުކޮށްފައެވެ. ކުޑަ ގިރި އާއި މެދު ވާހަކަދައްކަވަމުން އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު އާތިފް ވިދާޅުވީ އެ ތަނުގައި އާންމުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ގިނަ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުނިން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޕިކްނިކް އައިލެންދަކީ އާއްމު ޚިދުމަތުގެ އިތުރުން ދަތުރު ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ފުރިހަމަވާނެހެން އެކުލަވާލާފައިވާ ރަށެކެވެ. އެތަނާއި މެދު ވާހަކަދައްކަވަމުން ކުޑަގިރި އައިލެންޑްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިބްރާހިމް އިނާޒް ވިދާޅުވީ އެ ރަށަށް ދާއިރު ގެންދަން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ބެކްޕެކް އާއި ލާނެ ހެދުން ކަމަށެވެ. ކެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނަކާއި ދަތުރު ދާއިރު ބޭނުން ކުރާ އެހެނިހެން ސާމާނުވެސް އެ ރަށުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޑަގިރި އަށް މާލެއިންނާއި ހުޅުމާލެއިން ފުރައިގެން ދިއުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، 15 މިނެޓުން ކުޑަގިރިއަށް ދެވޭނެއެވެ. ކުޑަގިރީގައި ފާހަނާބަރި، ޗޭންޖިން ރޫމާއި ނާސިންގް ރޫމްވެސް ގާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ނާސިންގް ރޫމްގައި ކުޑަކުދިންގެ ނެޕީ ބަދަލުކޮށް، ތުއްތުކުދިންނަށް ގާތުންދިނުންފަދަ ކަންކަން ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެފަދަ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. އަދި މިސްކިތަކާއި، ކްލިނިކްއަކާއި، ކޮންވީނިއެންސް ސްޓޯރަކާއި ރީޓެއިލް ސްޓޯރެއްގެ އިތުރުން މިރަށުގައި ކެފޭއެއްވެސް ވަނީ ގާއިމުކުރެވިފައެވެ. އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން މިރަށުގެ ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް