ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 14:35
ޕަވާ ސޯލާ ޕްލާންޓް
ޕަވާ ސޯލާ ޕްލާންޓް
ދި ހިންދޫ
ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ
މި 5 އަހަރުގެ ތެރޭ 42.6 މެގަވޮޓްގެ ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމުކޮށް ނިމޭނެ: ރައީސް
 
ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރު ތެރޭގައު ރާއްޖޭގެ 39 ރަށެއްގެ އިންޖީނުގެ ދުވާލު ހަތަރުދަމު ނިއްވާލެވޭނެ
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ބަދަލާއެކު 50 ހާސް ޓަނުގެ ވިހައިން ޖައްވު ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް

މި 5 އަހަރުގެ ތެރޭ ޖުމްލަ 42.6 މެގަވޮޓްގެ އަވި ހަކަތަ އުފައްދާ ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމުކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ބަދަލާއެކު 50 ހާސް ޓަނުގެ ވިހައިން ޖައްވު ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް 320 މިލިއަން ރުފިޔާ ތެޔޮ ބިލުން ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ހަކަތައަށް ގެނެވޭ އެންމެ ބޮޑު ދާއިމީ ޙައްލަކީ އިޢާދަ ކުރުވަނިވި ހަކަތަ ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި ހިންގޭ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 39 ރަށެއްގެ އިންޖީނުގެ ދުވާލު ހަތަރުދަމު ނިއްވާލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫޢު ފުރިހަމަވުމުން މުޅި ރާއްޖެ އިން ތެލަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތެލުގެ ޚަރަދު ކުޑަވެއްޖެ ނަމަ ކަރަންޓުގެ އަގު ކުޑަވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮވެއްޖެނަމަ، އެ ފައިސާ ކޮންމެވެސް އެހެން ކަމަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށެވެ.

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުން ހުރި އިތުރު ކަންކަމާމެދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ 130 ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެތެރެއިން 82 ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރެވޭނީ މިހިނގާ 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެކަން ވެސް ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތިމާވެށީގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާމެދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޮޕް 27ގެ ޑެކްލެރޭޝަންގައި އަލަށް އުފައްދަން ނިންމި ލޮސް އެންޑް ޑެމޭޖް ފަންޑު ގާއިމްކުރުމުގައި ރާއްޖެއިން އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި ކަމަށެވެ. އަދި ކުނި އެންދުމާއި، އޭގެ ދުމުން މިންޖުވެ، އެ މެނޭޖްކުރަން ޖެހޭ ވަސީލަތެއްގެ ވިސްނުމަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް