ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 14:19
ރައީސް ޞާލިޙު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަނީ
ރައީސް ޞާލިޙު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރިޔާސީ ބަޔާން 2023
ކުޅިވަރަށް ގެނެވުނު ހެޔޮ ބަދަލު ރައީސް ހާމަކުރެއްވީ އަދަދުތަކުން
 
ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން ކުރިއަށް ދިއުމަށާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމަށާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބުމަށް ބޭނުންވާ މަޝްރޫޢުތައް ނިމި އަދި މަޝްރޫޢުތައް ދަނީ ހިނގަމުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގަ އެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް 39 ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކޮށް، އެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިއްޖެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޒަމާނީ ވޮލީ ކޯޓާއި، ބެޑްމިންޓަން ކޯޓު އަދި ހޭންޑް ބޯޅަ ކޯޓުތައް ޤާއިމު ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިންތެޓިކް ޓްރެކާއި، ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) ސެންޓަރު ޤާއިމުކޮށް، އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 50 އަށް ވުރެ ގިނަ އައުޓްޑޯ ޖިމް ޤާއިމުކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމެޓީ އަދި ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސް އުފައްދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ އެސޯސިއޭޝަންތައް އުފައްދައި، ކުޅިވަރު ކުޅުމުން މަހުރޫމެފައި ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދެމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. ހަމައެއާއެކު ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދަމުން އަންނަކަން ވެސް ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އިން ވަނީ 33 ރަން މެޑެއްޔާއި، 18 ރިހި މެޑަލް އަދި 88 ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައި ކަމަށެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ވިދާލައިފި. ދެހާސް ނަވާރަ ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކުން ރާއްޖެ ވަނީ ތިރީސް ތިން ގޯލްޑް މެޑެއްޔާ އަށާރަ ސިލްވަ މެޑެއްޔާ އަށްޑިހަ އަށް ބްރޮންޒް މެޑަލް ހޯދާފައި.
ރައީސްލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ބާއްވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އެކަނި ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނުވަ މުބާރާތެއް ބާއްވާފައިވާނެކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބާސްކެޓު މުބާރާތާއި، ބީޗް ވޮލީ މުބާރާތާއި، ބޮޑީ ބިލްޑިން މުބާރާތާއި، ބޮޑި ބޯޑިން އަދި ސާފިންގެ މުބާރާތް ހިމެނޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މޫދު ކުޅިވަރުގައި ރާއްޖޭ ވަނީ ދުނިޔޭގައި ނަން މަޝްހޫރު މަންޒިލަކަށް ބަދަލުވަމުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފަންނާނުންގެ ކުޅަދާނަކަމާއި ހުނަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެކީގެންވާ ފުރުސަތު ނެތުމަކީ އޮތް ހުސްކަމެއް ކަމަށެވެ. އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް ޒަމާނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު އޮލިމްޕަސް ހުޅުވިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެއީ ފަންނަރުވެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަމުގައި ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ލިބޭނެ މާހައުލެއް ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު ޒަމާނީ ބަދަލުތަކަށްފަހު މި މަހުގެ ތެރޭގައި ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީ ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފަންނާނުންގެ ހުނަރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އެ ފަރާތްތަކަށް ހޯދައިދެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް