ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 12:52
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މަޖިލީހަށް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަނީ
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މަޖިލީހަށް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު
އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި އާރުޓީއެލްއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު އެތައް ގުނައަކުން ބިނާކުރެވޭ ބިންގާ - ރައީސް
 
ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 39 ރަށެއްގެ އިންޖީނުގެ ދުވާލު ހަތަރުދަމު ނިއްވާލެވޭނެ
 
144 ރަށެއްގެ އިންޖީނުގޭގައި 313 ޖެނެރޭޓަރ ސެޓް އަލަށް ބެހެއްޓިއްޖެ
 
ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ވެސް މުޅި ރާއްޖެއިން ނައްތާލުމުގެ ފުޅާ މަޝްރޫޢު ދަނީ ހިނގަމުން، މަސައްކަތްތައް ނިމެމުން

ކަރަންޓާއި ބަނދަރާއި މަގާއި ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި އާރުޓީއެލް އަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު އެތައް ގުނައަކުން ބިނާކުރެވޭ ބިންގާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސް ސާލިޙު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައި މިވަނީ، ގުޅުންބޮޑު، ދިރުންހުރި، އެތެރޭގެ އިގްތިޞާދެއް އުފެއްދުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިޖްތިމާޢީ، އިގްތިޞާދީ އަދި ޢުމްރާނީ ބޮޑު ބަދަލަކަށްޓަކައި އިހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދަނީ މިދައުރު ތެރޭ ހިންގާ، ނިންމަމުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިބަދަލު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިދާގޮތަށް ގޮސް މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މުޅިން ނިމޭނެ ކަމަށާއި، މިއާ އެކުއެކީ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ވެސް މުޅި ރާއްޖެއިން ނައްތާލުމުގެ ފުޅާ މަޝްރޫޢު ދަނީ ހިނގަމުންކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތްތައް ނިމެމުންދާ ކަމަށެވެ. ހުރިހާ ރަށެއްގެ ހުރިހާ އިންޖީނުގެ އެރަށަކާ އެކަށޭނަ މިންވަރަށް ދަނީ ތަރައްގީކުރެވެމުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ބޭނުން ޖެހިފައިވާ 76 ރަށެއްގެ އިންޖީނުގެ މުޅިން އަލަށް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ޢިމާރާތްކޮށް ފުރިހަމަ ކުރެވިއްޖެ. 144 ރަށެއްގެ އިންޖީނުގޭގައި 313 ޖެނެރޭޓަރ ސެޓް އަލަށް ބެހެއްޓިއްޖެ. މިއީ ކުރިއަށް އޮތް 50 އަހަރަށް އެކަށޭނަ ބޮޑު ބަދަލެއް. ހަކަތައަށް ގެނެވޭ އެންމެ ބޮޑު ދާއިމީ ޙައްލަކީ އިޢާދަ ކުރުވަނިވި ހަކަތަ. އެކަމަށްޓަކައި ހިންގޭ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 39 ރަށެއްގެ އިންޖީނުގެ ދުވާލު ހަތަރުދަމު ނިއްވާލެވޭނެ. މިދެންނެވި މަޝްރޫޢު ފުރިހަމަވުމުން މުޅިރާއްޖެއިން ތެލަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަވެގެންދާނެ. ތެލުގެ ޚަރަދު ކުޑަވެއްޖެނަމަ ކަރަންޓުގެ އަގު ކުޑަވާނެ. ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮވެއްޖެނަމަ، އެފައިސާ ކޮންމެވެސް އެހެން ކަމަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް އިތުރުވާނެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކަރަންޓާއި ބަނދަރާއި މަގާއި ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި އާރުޓީއެލް އަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު އެތައް ގުނައަކުން ބިނާކުރެވޭ ބިންގާ ކަމަށެވެ.

ބަނދަރާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމުގެ ކުރިން ބ. ފުޅަދޫގައި 2000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއްގެ ކުއްޔަކީ 7000 ރުފިޔާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ބަނދަރު ނިމި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ހިނގަން ފެށުމާއެކު، މިއަދު އެބިމުގެ އަގަކީ 15000 ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. މިހާރު އެކި ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ތަފާތު އެކި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ނިމެމުން ދިޔަވަރަކަށް އެރަށްތަކުގެ ބިމުގެ އަގުއަރާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ރަށްރަށުގައި އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް ހިނގަން ފަށައި، އޭގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ތަރައްޤީވެ އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތަކަށް ފައްކާވަމުންދާއިރު، ވާންޖެހޭ ގޮތެއް އޮންނަ ކަމަށެވެ. އެއީ އެރަށްތަކުގެ ގޮނޑުދޮށާއި ހަމައިގައި ހުއްޓިފައި އޮންނަ އިގްތިސާދު މުޅި ރާއްޖެއަށް ފަތުރާލުން ކަމަށެވެ. އެކަން ކުރެވޭނީ އިތުބާރާ ޔަޤީންކަން އޮތް ބަދަހި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން ކަމަށާއި، އެއްރަށް އަނެއްރަށާއި، އެއް އަތޮޅު އަނެއް އަތޮޅާ ގުޅި، މުޅި ރާއްޖޭގައި އެކީއެކަށް ހިނގާ އިޤްތިޞާދީ އިންޖީނަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ކަމަށެވެ. އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެ ގަތާލެވޭ ގަތާލުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް