ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 23:15
ޑިޕްރެޝަން އަށް ބޭނުންކުރާ ބޭހެއް މަނާކޮށްފި
ޑިޕްރެޝަން އަށް ބޭނުންކުރާ ބޭހެއް މަނާކޮށްފި
ގޫގުލް
ރާއްޖޭގައި ބޭހެއް މަނާ ކުރުން
ޑިޕްރެޝަން އަށް ބޭނުންކުރާ ބޭހެއް މަނާކޮށްފި
 
ޑިޕްރެޝަންއަށް މިހާރުވެސް މިބޭސް ބޭނުން ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން 7200321 އަށް ގުޅުއްވައިގެން މައުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށް އެމްއެފްޑީއޭއިން ވަނީ އެދިފަ

ޑިޕްރެޝަން އަށް ފަރުވާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންޓިޑެޕް Antidep 25mg ރާއްޖެ އިމްޕޯޓްކުރުމާއި ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރުން ރާއްޖޭގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން މަނާކޮށްފިއެވެ.

އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ އިން އެކަން ހާމަކޮށް ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖެ އިމްޕޯޓްކޮށް ވިއްކަމުންދާ ޑޮކްޓަރީ ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ބޭސްތައް ތަޙުލީލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ އޮތޯރިޓީއިން ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. އެ ތަޙުލީލުތަކުގެ ނަތީޖާ އިން، މި ބޭހުގެ 2141H003 ބެޗުގައި ހުންނަންވާ މިންވަރަށް ވުރެ، ބޭހުގެ އެކްޓިވް އިންގްރިޑިއަންޓްގެ މިންވަރު ދަށްކަމަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށް އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ އިން ބުނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ބޭހުގެ ބެޗް އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ވިއްކުމާއި، ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އަދި މާކެޓްގައި ހުރި މިބެޗްގެ ބޭސް ނަގަމުން ދާ ކަމަށް އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ އިންވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑިޕްރެޝަންއަށް މިހާރުވެސް މިބޭސް ބޭނުން ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން 7200321 އަށް ގުޅުއްވައިގެން މައުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށް އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ އިން އެދިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް