ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 12:12
ކޮމްބޯޔޭ ބުނާ ގޮތުގައި، މިއީ ނައިޖިރިއާއަށް މިއަދު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ޕްލާސްޓިކްގެ ތަޣައްޔަރު ކަމުން ޤައުމު ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމަށް އޭނާއަށް ކޮށްދެވޭ މަސައްކަތެއް
ނައިޖީރިއާގެ ފަންނުވެރިޔާ
ވަސީލަތް ނެތް ހިނދެއްގައި ކުނިގޮނޑަކުންވެސް ފަންނުވެރިކަން ދިރުވިދާނެ!
 
އޭނާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނުތައް، ކޮމްބޯޔޭ ހޯދަނީ ކުނިގޮނޑުތަކާއި، ކޯރުތަކުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަޙައްދުތަކުން
 
ކޮމްބޯޔޭގެ މި މަސައްކަތް ފެށިގެން އައީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ކޮލެޖް އެސައިމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވީ ނަމަވެސް، މިއަދު މިއީ ކޮމްބޯޔޭގެ ފުލްޓައިމް ވަޒީފާ
 
ކޮމްބޯޔޭގެ މަސައްކަތަކީ އުކާލާފައި ހުންނަ ރަބަރު، ޕްލާސްޓިކް ނުވަތަ ނައިލޯން ފައިވާންތައް އެއްކޮށްގެން ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ކުރެހުންތައް ތައްޔާރު ކުރުން

ހައްޓަށް ލުއިވުމާއި ޖީބަށް ލުއިވުމަކީ ޕްލާސްޓިކާއި ރަބަރުގެ އުފެއްދުންތަކާ ދުރުވުމަށް އެޅިފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ހުރަހެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ އުފެއްދުންތަކުގެ ސަބަބުން ވެއްޓަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުގެ އަޑުވެސް ވަކި މަޑެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން، މިކަމަށް ބޭނުން ވަނީ އިންޤިލާބީ ނުވަތަ އީޖާދީ ހައްލެއް ކަމާ މެދު ދެބަސްވެވޭކަށް ނެތެވެ. އަދުގެ ބައެއް ޒުވާނުން ދަނީ މިހާރުވެސް އެކަން ސާބިތުކޮށްދެމުންނެވެ. އެފަދަ އެކަކީ ނައިޖީރިއާގެ ފަންނުވެރިޔާ ޔޫޖީން ކޮމްބޯޔޭއެވެ.

ޢުމުރުން 30 އަހަރުގެ ކޮމްބޯޔޭގެ މަސައްކަތަކީ އުކާލާފައި ހުންނަ ރަބަރު، ޕްލާސްޓިކް ނުވަތަ ނައިލޯން ފައިވާންތައް އެއްކޮށްގެން ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ކުރެހުންތައް ތައްޔާރު ކުރުމެވެ. ކޮމްބޯޔޭ ބުނާ ގޮތުގައި، މިއީ ނައިޖިރިއާއަށް މިއަދު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ޕްލާސްޓިކްގެ ތަޣައްޔަރު ކަމުން ޤައުމު ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމަށް އޭނާއަށް ކޮށްދެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.

ޕްލާސްޓިކްގެ މައްސަލައަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް މައްސަލައެއް. މި މައްސަލައަކީ... މުޅި ދުނިޔެވެސް އެ ކަމަކާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް. ހަމައެކަނި އެފްރިކާގައެއް ނޫން މި ހަނގުރާމަ އޮތީކީ. މީ ހަމައެކަނި ނައިޖީރިއާގެ ކަމެއްވެސް ނޫން. މީ މުޅި ދުނިޔެއާ ގުޅިފައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންވެ، އަހަރެންގެ މައްސަކަތް، އަހަރެން ބިނާ ކުރީ، އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ވެށި ހިމާޔަތްކޮށް، ރައްކާތެރިކުރަން.
ކޮމްބޯޔޭ ޔޫޖީން؛ ނައިޖީރިއާގެ އަރޓިސްޓެއް

ކޮމްބޯޔޭގެ މި މަސައްކަތް ފެށިގެން އައީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ކޮލެޖް އެސައިމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވީ ނަމަވެސް، މިއަދު މިއީ ކޮމްބޯޔޭގެ ފުލްޓައިމް ވަޒީފާއެވެ. އޯގަން ސްޓޭޓްގައި ސްޓޫޑިއޯއެއްވެސް ހިންގަމުން އަންނަ ކޮމްބޯޔޭ މިއަދު ދަނީ، މި ރޮނގުން ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް، މި ފަންނުވެރިކަން އުނގަންނައިދީ، ދަސްކޮށްދެމުންނެވެ.

އަހަރެން މި މަސައްކަތް ފެށީ އައޫޗީ ޕޮލީޓެކްނީކްގައި ކިއެވި ދުވަސްވަރު. އެސައިންމަންޓެއް ގޮތަށް މިކަން ފެށިގެން އައީ. އެސައިންމަންޓް ނިންމާލިއިރު މަށަށް އެނގިއްޖެ، މިއީ މަށަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތެއްކަން. އެކަން ކުރާނެ ބާރާއި، ޖޯޝާ އަހަރެންގެ ގައިގަ އެބަހުރިކަން... އެހެންވެ، ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ.
ކޮމްބޯޔޭ ޔޫޖީން؛ ނައިޖީރިއާގެ އަރޓިސްޓެއް

ކޮލެޖުގައި ކޮމްބޯޔޭ ހޭދަ ކުރި ދުވަސްވަރުވީ، ކުރެހުމުގެ ފަންނަށް ބޭނުންވާ އެކި ކަހަލަ ސާމާނުތައް ހޯދަން ދަތިވި ދުވަސްވަރަކަށެވެ. ކޮލެޖު ހުރި ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުންނެވެ. އެހެންކަމުން، ލެކްޗަރަރު ކޮމްބޯޔޭގެ ކިބައިން އެދުނީ، ވަށައިގެންވާ ވެށީގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ހޯދައިގެން އޭނާގެ ކުރެހުންތަކަށް ކުލަ ގެނެސް، އަމާޒުތައް ހާސިލު ކުރުމަށެވެ.

ކޮމްބޯޔޭ ދަސްވެނިވީ ކުލަޖެއްސުމުގެ ފަންނުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ކޮލެޖު ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ފާއިތުވެދިޔަ 4 އަހަރެއްހާ ދުވަހަށް ކޮމްބޯޔޭ ކުރިހާވެސް ކަމަކީ މިއީއެވެ. އޭނާގެ ފަންނުވެރިކަން ފައްކާ ކުރުމެވެ. އުކާލާފައި ހުންނަ ފައިވާން ކިބތައް ބޭނުންކޮށްގެން މީސްމީހުންގެ ތަސްވީރުތައް، ވީހާވެސް އަސްލާ އެއްގޮތަށް، ވީހާވެސް ކުލަގަދަކޮށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

މީހުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް އެދެވޭ ކޮމެންޓްތައް ލިބިފަ އެބަހުރި މި މަސައްކަތަށް. މީހުން ވަރަށް ގަޔާވެ، ލޯބިކުރޭ މި މަސައްކަތަށް. އެހެންވެސް، މިކަން އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަންވެސް މަށަށް ހިތްވަރަކަށްވޭ.
ކޮމްބޯޔޭ ޔޫޖީން؛ ނައިޖީރިއާގެ އަރޓިސްޓެއް

އޭނާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނުތައް، ކޮމްބޯޔޭ ހޯދަނީ ކުނިގޮނޑުތަކާއި، ކޯރުތަކުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަޙައްދުތަކުންނެވެ. އެ ސާމާނުތައް ސްޓޫޑިއޯއަށް ގެންގޮސް، ޑިސްއިންފެކްޓްކުރެއެވެ. އާ ކުރެހުންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ކުރިން، އެ ކުނިތައް ދޮންނަންވެސް ދޮވެއެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއަކީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެކި ކަހަލަ ސަމާނުތައް ހޯދުން. އެ ހޯދަން އަހަރެން ދަނީ ކުނިގޮނޑުތަކަށް. ނޫނީ ކޯރުތަކުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަޙައްދުތަކުންވެސް އެއްކުރަން. ބޭނުންވާ ސަމާނު ހޮވުމަށްފަހު އަހަރެން އެ ގެންނަނީ ސްޓޫޑިއޯއަށް. ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް، ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް، ދޮވެ ހަދަން. މަށަށްވެސް އެ ބޭނުން ކުރުމުގަ ގެއްލުން ނުވާ މިންވަރަށް އެ ސާމާނުތައް ސާފު ކުރަން އަހަރެން.
ކޮމްބޯޔޭ ޔޫޖީން؛ ނައިޖީރިއާގެ އަރޓިސްޓެއް

ކުރެހުމުގެ ސައިޒަށް ބަލާ، ބައެއް މަސައްކަތައް ނިންމާލުމަށް 1 މަހާއި 4 މަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ކޮމްބޯޔޭ ހޭދަ ކުރެއެވެ.

ނައިޖީރިއާ ސަރުކާރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އެ ޤައުމުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އުފައްދާ ޕްލާސްޓިކް ކުނީގެ ބަރުދަން، 2.5 މިލިއަންޓަނަށް އަރައެވެ. އެގޭ ތެރެއިން ބައެއް ކުނި ރަނގަޅު ގޮތުގައި ނައްތާނުލެވި އުޅެނިކޮށް ފައިބައިގެން ދަނީ ކަނޑާއި ކޯރުތަކަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް