ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:34
އެވަޓަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
އެވަޓަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
އެވަޓަން އަތުން އާސެނަލް ބަލިވުމަކީ އާޓެޓާ އަށް ޤަބޫލުކުރަން ދަތި ކަމެއް
އޭނާ ބުނީ އާސެނަލުން ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ނުކުރެވިގެން އުޅެނިކޮށް އެވަޓަން އިން ލަނޑެއް ޖެހީ ކަމަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެވަޓަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އާސެނަލް ބަލިވުމަކީ ޤަބޫލު ކުރަން ދަތިކަމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

ލީގުގައި އެވަޓަން އަތުން ބަލިވެ އާސެނަލުން ވަނީ އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ނެގުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލުވާލައިފަ އެވެ. ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު 20 މެޗުން އާސެނަލް އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 50 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ލިބެނީ 45 ޕޮއިންޓެވެ. އެވަޓަން އަތުން އާސެނަލް ބަލިވުމާއެކު ސިޓީއާއި އާސެނަލާ ދެމެދު އޮތް ލީގު ހޯދުމުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވާނެ އެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ އެ މެޗުން އާސެނަލް ބަލިވުމަކީ ޤަބޫލު ކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިކަމެއް ކަމަށާއި، އޭނާ ހުރީ ޝޮކެއްގައި ކަމަށެވެ. އާޓެޓާ ބުނީ މެޗުގައި އާސެނަލުން ބޯޅަ ގެންގުޅު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މަދުވި އެއްޗަކީ ބޯޅައާއެކު ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި އާސެނަލުން ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ނުކުރެވިގެން އުޅެނިކޮށް އެވަޓަން އިން ލަނޑެއް ޖެހީ ކަމަށާއި، އެހާ ހިސާބުން މުޅި މެޗުގެ އޮއިވަރު ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެވަޓަން އިން މެޗު ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސް ކޮށްލި ކަމަށާއި، އާސެނަލަށް އެކަމުގެ އުނދަގޫ އިންތިހާ އަށް ކުރި ކަމަށެވެ. އާޓެޓާ ބުނީ އެވަޓަން އިން އެމީހުން ކުޅޭ ކޮންމެ މެޗެއްގައި ވެސް ކަންތައް ކުރަނީ އެގޮތަށް ކަމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް އެމީހުންގެ އިސްކޮޅާއި، ބުންވަރު ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް އެކަން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެވަޓަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެއްގެ ކޮންޓްރޯލް ބޭނުންވާ ނަމަ ޖެހޭނީ އެކަންކަމަށް ސަމާލުވާން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަން ނުކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

އެމީހުން (އެވަޓަން)އާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ އިރު، މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގަން ބޭނުންވާނަމަ ޖެހޭނެ މި ކަންކަމަށް ސަލާމުވާން، އެ ނޫން ނަމަ މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލެއް ނުނެގޭނެ. ނަމަވެސް އަހަރަމެންނަށް މިއަދު އެކަން ނުކުރެވުނު.
މިކޭލް އާޓެޓާ / އާސެނަލްގެ ކޯޗު

މީގެ އިތުރުން އާޓެޓާ ބުނީ، އާސެނަލުން ކުރިއަށް އޮތް މެޗުތަކުގައި އެކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެވަޓަން މެޗުގައި ވަރަށް ބޭކާރު ހިލޭ ޖެހުންތަކެއް އިދިކޮޅު ޓީމަށް ލިބުނު ކަމަށާއި، އެއީ އެމީހުން ބޭނުންވާ ވެސް ގޮތް ކަމަށެވެ. އާޓެޓާ ވަނީ އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ވެސް ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ އެންމެ ގޯހެއް ހެދުމަކީ، ކުޅުންތެރިން ކުރަމުން އަންނަ ރަނގަޅު ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަންވީ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް އޭނާ އާސެނަލް ޓީމާއެކު ނުކުންނާނީ އެވަޓަން މެޗުން ފާހަގަވި ކަންކަން ރަނގަޅު ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ލީގުގައި މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އާސެނަލަށް އޮންނާނީ ބްރެންޓްފޯޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އޭގެ ފަސް ދުވަސް ފަހުން، މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެ ޓީމު ނުކުންނާނީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް