ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 13:00
އެމެރިކާ
އެމެރިކާ
އޭޕީ
ޗައިނާގެ ސްޕައި ބެލޫން
ޗައިނާގެ ޖާސޫސީ ބެލޫނަށް އެމެރިކާގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފި
 
މިއީ މަދަނީ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެއީ ޖައްވީ ދިރާސާތައް ކުރަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ކަަމަށް ޗައިނާއިން ވަނީ ބުނެފައި
 
މިކަމާ ގުޅިގެން، އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތޮނީ ބްލިންހެން ޗައިނާއަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ދަތުރުފުޅު ވަނީ ފަސްކޮށްފައި

ޗައިނާގެ ޖާސޫސީ ބެލޫނެއް އެމެރިކާގެ ސަރަހައްދަށް ގޮސްފައިވަނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އެމެރިކާއިން ވަނީ އެ ގައުމުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް އެ ބެލޫން ވަނުމާ ގުޅިގެން އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެ ބެލޫން އެމެރިކާއަށް ވަނީ ކެނެޑާ ސަރައްދުން ކަަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި އޭތި ދަތުރުކުރާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އެ ފުއްޕާހަން ދަތުރުކުރަމުން ދަނީ އެ ގައުމުގެ މޮންޓާނާ ސްޓޭޓްގެ މަތިން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ އެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށެވެ. ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތޮނީ ބްލިންހެން ޗައިނާއަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ދަތުރުފުޅު ވަނީ މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފަސްކޮށްފައެވެ. ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ޗައިނާއިން ވަނީ އެކަމާގުޅޭ މައުލޫމާތު އެމެރިކާއާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެ އެއަރޝިޕަކީ މަދަނީ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެއީ ޖައްވީ ދިރާސާތައް ކުރަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ކަަމަށް ޗައިނާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ ބެލޫން އެމެރިކާއަށް ދިޔައީ ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ ރޫޓު އެކުލަވާލާފައިވާގޮތަށް ނޫން ކަމަށްވެސް އެ ގައުމުން ބުނެއެވެ. ޗައިނާއިން އަބަދުވެސް ސަރަހައްދީ އިމަށް އިހުތިރާމް ކުރާކަަމަށާއި އެފަދަ ގާނޫނުތަކަށް ތަބާވާނެ ކަމަށްވެސް އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިފަދަ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައި ވާއިރު އެމެރިކާގެ ދިފާއީ އިދާރާ ޕެންޓެގަންއިން ބުނިގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ސަރަހައްދަށް ފުއްޕާހަން ވަނުމުގެ ކުރިން އެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އެ ގައުމަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން ދާކަމަށްވެސް އެ ގައުމުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން އެ ބެލޫން ފެނުމާއެކު އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން އޭގެ ކައިރިއަށް ގޮސް އޭގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި ބަލާފައިވެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ލަފާދެއްވާފައި ވަނީ އެއަށް ހަމަލާދީ އޭތި ނައްތާލުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް