ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 10:13
އިލްހާން އުމަރު
އިލްހާން އުމަރު
ދި ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖާރނަލް
އިލްހާން އުމަރު ކޮމިޓީން ބޭރުކުރުން
އިލްހާން އުމަރު އެމެރިކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ވަކިކޮށްފި
 
ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެވިން މެކާތީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފެއްޓެވި މަސައްކަތަކީ، އިލްހާން އުމަރު، ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބޭރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ މުސްލިމު ދެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، މިނެސޮޓާ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އިލްހާން އުމަރު، އެ މަޖިލީހުގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

އިސްރާއީލު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިލްހާނާ ފާޅުކުރައްވާ ޝުއޫރުތަކާއި ގުޅިގެން އިލްހާން ކޮމިޓީން ވަކިކުރުމަށް ނެގި ވޯޓު ފާސްވެފައިވަނީ 211 ވޯޓު 218 ވޯޓުންނެވެ.

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އައު ދައުރެއް ފަށާފައިވާއިރު ތިރިގޭގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިފައިވަނީ އިދިކޮޅު ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީ އަށެވެ. މަޖިލީހުގެ ރިއާސަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެވިން މެކާތީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފެއްޓެވި މަސައްކަތަކީ، އިލްހާން އުމަރު ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބޭރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އޭގެކުރިންވެސް ކެވިން ވަނީ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ އިލްހާން ކޮމިޓީން ވަކިކުރައްވާނެކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އިލްހާން އެ މަގާމުން ދުރު ކުރުމަށް ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެކުލަވައިލި ގަރާރު، މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ އޮހާޔޯ ސްޓޭޓްގެ މެންބަރު މެކްސް މިލާ އެވެ. އޭނާގެ ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ އިލްހާން އުމަރަކީ އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަށް ފާޅުގައި ދެކޮޅު ހައްދަވާ މެންބަރެއް ކަމަށެވެ.

އިލްހާން އަކީ ރިޕަބްލިކަނުން ކޮމިޓީން ވަކިކުރި ތިން ވަނަ ޑިމޮކްރަޓިކް މެންބަރެވެ. ތިން ޑިމޮކްރަޓުން ކޮމިޓީތަކުން ވަކިކުރުމަކީ މީގެކުރިން ޑިމޮކްރަޓުން ރިޕަބްލިކަން ދެ މެންބަރުން ކޮމިޓީން ވަކިކުރުމުން ކުރި ކަމެއް ނޫންކަމަށް ކެވިން ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ޚާރިޖީ ގުޅުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ދާއިރާއެއްކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެފިޔަވަޅު އެގޮތަށް ނެގީކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިލްހާން އަކީ ސޯމާލިއާއަށް އުފަން ބޭފުޅެކެވެ. އެމެރިކާއިން އިލްހާނުގެ އާއިލާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމުން އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާއިރު ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރުކަން އިލްހާން ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެފަހުން ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގައި އިލްހާން އިންނަވައެވެ.

އިލްހާން ވިދާޅުވަނީ ފަލަސްތީނުގައި ޓޫ ސްޓޭޓް ގާއިމުކުރުމުގެ ސިޔާސަތަށް ތާއީދުކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައު ގަބޫލުކުރާ ބޯޑަރ ސިސްޓަމެއްކަމަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
25%
25%
25%
25%
ކޮމެންޓް