ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 05:17
ނޯތު ޕޮލިސް ރީޖަންގެ ފުލުހުންނަށް ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
ނޯތު ޕޮލިސް ރީޖަންގެ ފުލުހުންނަށް ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
ޕޮލިސް
ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން
ނޯތު ޕޮލިސް ރީޖަންގެ ފުލުހުންނަށް ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
 
ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވޭ
 
މި ޕްރޮގްރާމުގައި ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ހުރި ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމާ ގުޅުންހުރި މާއްދާތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވޭ

ނޯތު ޕޮލިސް ރީޖަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ހިންގައިފިއެވެ.

ޖަނަވަރީ 31 އަދި ފެބްރުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު ރ. އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ހުރި ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމާ ގުޅުންހުރި މާއްދާތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement

ނޯތު ޕޮލިސް ރީޖަންގައި ހިމެނޭ ނ. ރ. ބ އަދި ޅ. އަތޮޅު ކޮމާންޑަރުންނާއި އެ އަތޮޅުތަކުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިންޗާޖުންނާއި އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނާއި ޓީމް ލީޑަރުންނާއި ފްރަންޓް ލައިން އޮފިސަރުން ހިމެނޭހެން 79 ފުލުހުންނާއި އެ ހަތަރު އަތޮޅުގެ ޕީޖީ ގޮފީގެ ހަތް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވިއެވެ.

ޕްރޮގްރާމުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޓްރެއިނަރުންނާއި ހައިކޯޓުގެ ރިޓަޔަރޑް ޗީފް ގާޒީ ހާޠިފް ހިލްމީ އާއި ޔޫއެސް ޑީއޯޖީ ރެޒިޑެންޓް ލީގަލް އެޑްވައިޒަރ ޔޭ-ޓިންގް ވޫ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް