ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 14:30
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް
ސްޓެލްކޯ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހެދި އުސޫލުތައް
އަގު ބޮޑުކުރަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހެދި އުސޫލުތަކުގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި
 
އެފަދަ އުސޫލުތައް ހަދާއިރު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ވެސް މަޝްވަރާ ކުރަން ޖެހޭނެ
 
ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ ދެ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފައިވާތީ އެ އުސޫލުތަކަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފުތަކަށް ހަދާފައިވާ އުސޫލުތަކެއް ކަމަށް ބުނެ، އެ އުސޫލުތައް ބާތިލުކުރަން ސްޓެލްކޯއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ "މަގު ކޮނުމާއި، ޖަންކްޝަން ފަދަ ތަންތަނުގެ މަތި ނަގައިގެން އާއްމުކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އުސޫލު" އާއި "މާލެ ސިޓީގެ މަގުމަތީގައި މަގުބަންދު ނުކޮށް އަދި މަގުބަންދުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގާއި ބެހޭ އުސޫލު" އެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވީ މި އުސޫލުތައް ހަދާފައިވަނީ އެފަދަ ޚިދުމަތްދޭ އެއްވެސް ބަޔަކާ މަޝްވަރާ ނުކޮށް ކަމަށެވެ.

މި އުސޫލުތަކަށް ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ފަށާފައިވާއިރު އެއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހަދާފައިވާ އުސޫލުތަކެއް ކަމަށާއި އޭގެ ބުރަ އާއްމުން އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި މިފަދަ ބަދަލުތައް ގެންނައިރު އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޖެނުއަރީ އެކަކުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގެޒެޓުކޮށްފައިވަނީ ވެސް ޖެނުއަރީ 2ގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި އެފަދަ އުސޫލުތައް ހަދާއިރު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ވެސް މަޝްވަރާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަންވެސް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަމުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ، އެއީ ގްރޭޓާ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުންކޮށް، ލިބޭ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި މާލޭސިޓީ ކައުންސިލުން ގާނޫނާއި ހިލާފަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ދެ އުސޫލު ކަމަށެވެ.

ވުމާއެކު، އެ އުސޫލުތައް ބާތިލް ކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ކުންފުނިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

އަދި އެ މައްސަލައާމެދު ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ ނިމެންދެން އެ ދެ އުސޫލަށް އަމަލުކުރުން ފަސް ކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށްވެސް ހައިކޯޓުގައި އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް