ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:32
ޖޯޖީނިއޯ އާޓެޓާ އާއެކު
ޖޯޖީނިއޯ އާޓެޓާ އާއެކު
ޓްވީޓަރ
އާސެނަލް
ޖޯޖީނިއޯ އާސެނަލަށް ބަދަލުވުމުގައި އާޓެޓާގެ "ނުފޫޒު" ވަރަށް ބޮޑު
 
މީގެ ކުރިން ވެސް އޭނާ އާސެނަލަށް ގެނައުމަށް އާޓެޓާ އެކި ފަހަރު މަތިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ

ޗެލްސީ ދޫކޮށް އާސެނަލަށް ބަދަލުވުމުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ވަރަށް ބޮޑަށް "ނުފޫޒު" ފޯރުވި ކަމަށް އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖޯޖީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

ޗެލްސީ ދޫކޮށް ޖޯޖީނިއޯ މިހާރި ވަނީ އާސެނަަލަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ޖޯޖީނިއޯ ހޯދުމަށް އާސެނަލް އިން ޗެލްސީ އަށް ގާތްގަނޑަކަށް 12 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ އަގެއް ދައްކާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އާސެނަލަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޖޯޖީނިއޯ ބުނީ، އޭނާ އެ ކުލަބަށް ގެނައުމުގައި އާޓެޓާގެ ދައުރު ބޮޑު ކަމަށެވެ. އަދި އާޓެޓާ އަކީ އެކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ރޯލެއް އަދާ ކުރި މީހެއް ކަމަށާއި، މީގެ ކުރިން ވެސް އޭނާ އާސެނަލަށް ގެނައުމަށް އާޓެޓާ އެކި ފަހަރު މަތިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފަހަރުތަކުގައި ވެސް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވީ އޭނާ ބޭނުންނުވާތީ ނޫން ކަމަށާއި، އެކަމުގައި އޮތީ އެހެން ސަބަބުތަކެއް ކަމަށް ޖޯޖީނިއޯ ބުންޏެވެ. ޖޯޖީނިއޯ ބުނީ އާސެނަލާއެކު މުޅިން އައު ޗެލެންޖަކަށް އޭނާ ތައްޔާރު ކަމަށާއި، އާސެނަލް ޖާޒީގައި ދަނޑަށް އަރާ ކުޅެލުމަށް ވެސް ކެތްމެދުވެފައި ހުރި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުލަބު ބަދަލުވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދިޔައީ އޭނާ ހީވެސް ނުކުރާހާ އަވަހަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާ ހުރީ ކުޑަ ހައިރާންކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ޖޯޖީނިއޯ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޗެލެންޖެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖޯޖީނިއޯ ބުނީ އާސެނަލްގެ ޖާޒީ އަކީ ވަރަށް މުހިންމު ޖާޒީއެއް ކަމަށާއި، އެއީ ވަރަށް ތާރީޚީ ޖާޒީއެއް ކަމަށެވެ. އާސެނަލަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކުލަބެއް ކަމަށާއި، އެއީ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކުލަބެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޖޯޖީނިއޯ ބުނީ، އާސެނަލްގައި ހުރެވުނީތީ އޭނާ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ.

ޖޯޖީނިއޯއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ، އޭނާ އަކީ މިޑްފީލްޑުގައި ކުޅޭ ވަރަށް ވިސްނުންތެރި، ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. ޖޯޖީނިއޯ އަކީ ލީޑާޝިޕް ހުރި ކުޅުންތެރިޔެއްކަން ފާހަގަކޮށް އާޓެޓާ ބުނީ، އޭނާ ވަނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެސް އަދި ޤައުމީ ޓީމުގައި ވެސް އެކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި ކަމަށެވެ. އަދި ޖޯޖީނިއޯގެ ކެރިއަރުގައި އޭނާ އަށް އެތައް ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށާއި، ނަަމަވެސް އަދިވެސް އޭނާ ފެންނަނީ އިތުރު ކާމިޔާބީ ހޯދަން ބޭނުންވެފައި ހުރި ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޖޯޖީނިއޯގެ ސޮއި ލިބުމަކީ އާސެނަލަށް ވެސް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި، އޭނާ އަށް މަރުޙަބާ ކިޔާ ކަމަށެވެ.

ނަޕޯލީ ދޫކޮށް ޖޯޖީނިއޯ ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވީ ވެސް 2018 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިވީ މުއްދަތުގައި އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް ކުޅެދިން 213 މެޗުގައި 29 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ޖޯޖީނިއޯ ވަނީ ޗެލްސީއާއެކު ހަތަރު ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި، ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގާއި، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި ފީފާ ކުލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ތިން ފަހަރު ކުޅުނުއިރު ކަރަބޯ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ދެ ފަހަރު ވަނީ ކުޅެފަ އެވެ.

އިޓަލީގެ ޤައުމީ ޓީމަށް 46 މެޗު ކުޅެދީފައިވާ ޖޯޖީނިއޯ ވަނީ އެ ޓީމާއެކު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން 21-2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ތިން ވަނަ ހޯދި އިޓަލީ ޓީމުގައި ވެސް އޭނާ ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް